Gå direkt till innehållet

Checklista och rådgivningsstöd för naturhänsyn

Välkommen att använda checklistan och rådgivningstödet för naturhänsyn. Webbsidan har utvecklats för att stöda en praxis där skogsfackmännen tar upp olika sätt att främja biologisk mångfald och vattenvård när de kommer överens om avverkningar eller skötselarbeten med skogsägarna.

Det är viktigt att skogsfackmännen som betjänar en skogsägare känner till skogsägarens mål. När informationen finns tillgänglig genast då åtgärder börjar planeras kan naturhänsynen beaktas på bästa möjliga sätt. Det går bra att utnyttja checklistan för naturhänsyn när man reder ut skogsägarens naturhänsynsmål. Då vet verkställaren skogsägarens mål och kan till exempel lämna fler naturvårdsträd eller en bredare skyddszon mot vatten.

Checklistan för naturhänsyn ska fungerar som stöd och hjälp i diskussionen mellan skogsägaren och skogsfackmannen. Checklistan ger information om olika naturhänsynsåtgärder och -möjligheter i olika skeden av skogsvården. Checklistans förklarande texter erbjuder komprimerad information om naturhänsynsmål, verkställandet av dem och deras betydelse för skogsnaturens mångfald. På checklistan kan man göra anteckningar i enlighet med skogsägarens mål.

Med hjälp av beställningsblanketten (på finska) för naturhänsynsåtgärder kan skogsägare som är lite mer insatta berätta om sina mål kring specifika skogsbestånd och åtgärder. En ifylld beställningsblankett kan skickas till exempel som bilaga till en offertbegäran eller ges till den som utför arbetet då arbetet beställs och planeras. Det är viktigt att skogsägarens naturhänsynsmål och -önskemål är kända redan då man kommer överens om virkeshandel och skogsvård. 

I rådgivningsverktyget berättar vi noggrannare om naturhänsynsåtgärderna, deras syfte, hur de genomförs, hur de påverkar ekonomin och var man får mera information. Åtgärderna är de samma som i checklistan.

Rådgivningsstöd

Bland rådgivningsstöden finns information om naturhänsynsåtgärder enligt skogsvårdsrekommendationerna som lämpar sig i olika skeden av skogsvården.

Slyröjning och röjning av plantbestånd

Beståndsvårdande avverkningar (förstagallring, andra gallringar och plockhuggning)

Förnyelseavverkningar (kalavverkning, avverkning i fröträdsställning, avverkning i skärmställning, luckhuggning)

Mer information