Gå direkt till innehållet

Skogsvård och avverkningar

Hållbart skogsbruk

I användningen av skog samsas virkesproduktion med åtgärder för biologisk mångfald, rekreation, viltvård och landskapsvård.

I skogsbruket måste man också beakta skogens roll som kolsänka och kollager.

Kontinuerlig beståndsvård

Vid kontinuerlig beståndsvård finns det träd av olika storlek och ålder.

Klimatsmart skogsvård

För en livskraftig och välväxande skog.

Vård av torvmarksskog

Vård av torvmarksskog bör planeras som en helhet.

Skogsvård och gallring

Skogen kan skötas trädskiktsvis eller med kontinuerlig beståndsvård.

Beskogning

Beskogning kräver bra planering.

Förnyelseavverkning och förnyelse

Om att förnya skogen och vilka avverkningsmetoder som används i förnyelseavverkning....

Plantskogsvård

I plantskogsvården ingår slyröjning och plantskogsröjning.

Skador i skogen

Olika organismer och naturfenomen orsakar skador i skogen.

Naturhänsyn i ekonomiskog

Med naturhänsyn i ekonomiskog avses tryggandet av naturvärden i ekonomiskog. Naturhänsyn är en fast del av den vardagliga skogsvården. Varje skogsägare och skogsproffs kan främja mångfalden och hålla vattendragen välmående med naturhänsyn.

Bekanta dig med naturhänsyn i ekonomiskog