Skip to main content

Skogsvård och avverkningar

Kokonaiskestävää metsänhoitoa

Metsien käytössä sovitetaan yhteen esimerkiksi puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistävät ja lisäävät toimet.

Metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilensitojana sekä hiilinieluina ja -varastoina on osa metsien käsittelyä.  

Jatkuva kasvatus

Jatkuvassa kasvatuksessa metsiköissä on monen kokoisia ja eri-ikäisiä puita.

Ilmastokestävä metsänhoito

Tavoitteena puuston elinvoimaisuus ja hyvä kasvukunto.

Suometsän hoito

Suometsäalueen hoito kannattaa suunnitella yhtenä kokonaisuutena.

Naturhänsyn i ekonomiskog

Naturhänsyn är en del av allt skogsbruk.