Tillgänglighetsutlåtande | Skogscentralen

Tillgänglighetsutlåtande

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www.skogscentralen.fi/ och har upprättats 22.9.2020.

Tillgängligheten granskades av Avaava Oy i november 2019.

Webbplatsen skogscentralen.fi kommer att förnyas våren 2021. Därför förbättras tillgängligheten i den nuvarande tjänsten i begränsad omfattning.

Tillgänglighet  

Tillgängligheten till det nuvarande innehållet: Uppfyller delvis tillgänglighetskraven på AA-nivå enligt WCAG 2.1.   

Identifierade brister i tillgängligheten

Användningen av webbplatsen

 • Det finns brister i konsekvensen i rubrikhierarkin, fokusordningen och kontrasterna i färgkombinationerna.
 • Det finns brister i förutsebarheten på webbplatsen:
  • Konsekvent navigering: brister i formateringen av texter och hur länkar skiljer ur.
  • Den som använder skärmläsare får inget meddelande om undermenyer i huvudmenyn och hur de öppnas.
  • Den som använder tangentkommandon ser inte var på sidan markören befinner sig.
 • Webbplatsen anpassas inte helt efter olika förstoringar, skärmar, vågrätt eller lodrätt läge eller till disponeringen av texten.
 • Inbäddade gränssnittskomponenter:
 • Gränssnitt:  
  • Det går inte att använda evenemangskalendern med tangentbordet. 
  • I punkten Övriga anmärkningar finns mer information om tillgänglighetsbrister i gränssnitt och inbäddade komponenter.  

[WCAG 2.1: 1.4.11, 1.4.3, 2.1.2, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.7, 3.2, 3.2.3, 4.1.2, 4.1.3]

Innehåll och bilagor

 • Det finns brister i beskrivningarna av rubriker och länktexter samt i textmotsvarigheterna till bilder.   
 • Merparten av de filer som kan laddas ned är inte tillgängliga.  
 • Bildkarusellen på ingångssidan kan inte stoppas.  
 • Inbäddat innehåll:   
  • Det finns brister i namnen på inbäddade gränssnittskomponenter.  
  • I punkten Övriga anmärkningar finns närmare information om innehåll som importerats till webbplatsen med hjälp av inbäddade komponenter.   

[WCAG 2.1: 1.1, 1.4.4, 2.1, 2.1.1, 2.4.4, 2.4.6, 3.2.1]

Formulär

 • Det finns brister i kodningen av formulär, markeringen av formulärfält och bestämningen av tabulatorordningen.   
 • Alternativa beskrivningar, rubriceringar och tabellrubriker finns inte för alla formulär.   

[WCAG 2.1: 2.1, 2.1.1, 3.2.1]

Innehåll på webbplatsen som inte omfattas av lagstiftningen  

 • Webbplatsen har ett antal icke-tillgängliga PDF-filer som har publicerats före 23.9.2018.  
 • Webbplatsen har ett antal icke-tillgängliga PDF-filer som inte har producerats eller finansierats av Finlands skogscentral och som inte heller övervakas av Finlands skogscentral.  
 • Kartor som inte är avsedda för navigering (t.ex. skoglig information).    

Oproportionell börda  

Tillgänglighetsproblem med användningen av webbplatsen och webbplatsens innehåll åtgärdas i samband med att den nya tjänsten tas i bruk. Den nya webbplatsen skogscentralen.fi introduceras våren 2021.   

Tillgänglighetsbrister i den nuvarande webbplatsens innehåll och filer som är avsedda att nedladdas kommer att åtgärdas 2020.   

Övriga anmärkningar  

En del av det innehåll som visas på webbplatsen stöder sig på tjänster som tillhandahålls av en tredje part. I en del inbäddade gränssnittskomponenter fins alltjämt tillgänglighetsbrister i fråga om färgval, urskiljbarheten i visualiseringar och fonter. På grund av bristerna i visualiseringen av fokus och den ologiska fokusordningen är det nästan omöjligt att bläddra i innehållet i händelsekalendern.  

När det gäller inbäddade komponenter i rapporter förekommer tillgänglighetsbrister i hanterbarheten samt i datamängden och hur åskådlig den är. 

I fråga om den externa plattformen för nätutbildningar (Gimlet) förekommer tillgänglighetsbrister, som i användningen med tangentbord, hur färger har använts samt i kontraster och storlekar i texterna.  

Nedan finns länkar till tilläggsuppgifter i anslutning till tillgängligheten i de tjänster vi använder:  

Märkte du en brist i tillgängligheten på vår webbplats?   

Berätta om du har upptäckt en brist så gör vi vårt bästa för att åtgärda den. Anmäl brister med den elektroniska blanketten.  

Tillsynsmyndighet  

Om du märker problem med tillgängligheten på webbplatsen, kontakta i första hand oss som administrerar den. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller inte får något svar alls inom två veckor, kan du lämna en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.  

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter  

Regionförvaltningsverket i Södra Finland  
Enheten för tillgänglighetstillsyn  
https://www.tillganglighetskrav.fi  
webbtillganglighet@rfv.fi   
Telefon (växel) 0295 016 000

.