Gå direkt till innehållet

Skogsbrukets stöd

Sök stöd innan arbetet inleds

Skogsbrukets stöd av avsedda för att stöda privata markägares skogsbruk. Stöd söks av Skogscentralen med den ansökningsblankett som finns skilt för varje stöd. För en del arbetsslag kan stöd sökas elektroniskt. Varje år har en begränsad summa stödmedel reserverats i statens budget. 

Stöd kan sökas för följande arbetsslag: tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och hopsamling av klenved i samband med det, vitaliseringsgödsling, skogsvägsarbeten, miljöstöd, vård av skogsnaturen och beskogning. Stödets storlek varierar beroende på arbetsslag. 

Stöd måste sökas innan arbetet inleds. Tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan inledas när ansökan har anlänt till Skogscentralen. I övriga fall måste man vänta på ett beslut om att stöd beviljas.

Alla ansökningar om kemera-stöd ska vara inlämnade till skogscentralen senast 1.10.2023. Det nya stödsystemet som ska ersätta Kemera träder i kraft 2024.

Beskogningsstöd

Beskogningsstöd kan fås för att beskoga mark som inte är i jord- eller...

Vanliga frågor om skogsbrukets stöd

Frågor och svar om beskogningsstödet och kemera-stöd.