Gå direkt till innehållet

Skydd av skog och vård av livsmiljöer

Skydd av skog

En del av naturobjekten i skogarna har ansetts så viktiga för den biologiska mångfalden eller för någon viss arts existens att de är fredade enligt lag. De naturobjekt som är allra viktigast för mångfalden skyddas av skogslagen eller naturvårdslagen.

Kriterierna i skogscertifieringen uppmuntrar skogsägare att beakta naturen mer än vad lagen kräver. Det gör man bäst genom att lämna också andra värdefulla livsmiljöer utanför skogsbruket. Att bevara naturvärdena är en del av det hållbara skogsbruket. Utgångspunkten för skogsskyddet är frivillighet.

Särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen

Lagstadgade naturobjekt ska bevaras vid skogsbruksåtgärder.

Naturtyper enligt naturvårdslagen

Målet med skyddet är att bevara naturtypernas särdrag.

Livsmiljöer som tryggas av vattenlagen

Småvattnen har stor betydelse för vattnets kretslopp och för ekosystemet.

Andra värdefulla livsmiljöer och naturobjekt

Andra värdefulla naturobjekt lämpar sig ofta bra för frivilligt skydd.

Bevarande av hotade arters livsmijöer

Cirka 2 600 hotade arter lever i de finländska skogarna.

Vård och iståndsättning av livsmiljöer

Läs om arbeten för att vårda och iståndsätta livsmiljöer.

Metso-programmet

Metso är frivilligt skydd av skog mot en ersättning.

Livsmiljöprogrammet Helmi

Helmi-programmet stärker den biologiska mångfalden och tryggar naturens ekosystemtjänster....