Skip to main content

Webbstudiematerial

Lär dig nytt med Skogscentralens självstudiematerial på nätet – oberoende av tid och plats.

Med webbstudiematerialet lär du dig om till exempel skogsägande, skogsvård och naturhänsyn, skogsbeskattning, naturprodukter och naturtjänster, hyggesbränning och privatvägsärenden. Du får repetera det du lärt dig genom att svara på frågor och göra prov. 

Du får tillgång till webbstudiematerialet när du registrerar dig i tjänsten för webbstudiematerial. När du fyllt i registreringsblanketten får du inloggningsuppgifterna skickade till din e-post. Via länken Logga in till webbstudiematerialet kan du logga in och ta del av de webbkurser som finns i tjänsten. 

Om du har frågor om tjänsten eller problem med att använda den kan du kontakta oss per e-post på eKoulutuksetatmetsakeskus.fi. 

Exempel på våra webbkurser

Yksityistiekurssit-verkkokoulutussarja

Metsäautotie, mutkan takaa tulossa punainen tukkirekka.

Suomen metsäkeskuksen Yksityistiekurssit -verkkokoulutussarja sisältää yhdeksän osaa. Niistä kuusi on suunnattu tiekunnille; Yksityistielaki, Tiekunnan kokous, Hoitokunta, toimitsijamies ja niiden tehtävät, Tiekunnan taloushallinto, Tieyksiköinnin perusteet ja Yksityisteiden kunnossapito. Toimijoille suunnattua sisältöä ovat Metsätiehankkeen suunnittelu, Metsätiehankkeen toteutus ja Kantavuusmittaus.

Verkkokoulutussarjan tiekunnille suunnatut kurssit antavat hyvät perustiedot tiekunnan toiminnan tärkeimmistä osa-alueista tiekunnan hallintotehtävissä toimiville tai niihin aikoville.  Kurssit soveltuvat hyvin yleistiedoksi myös tiekunnan osakkaille. Toimijoille suunnatut kurssit antavat perustiedot peruskorjaushankkeen läpivientiin. Nämä kurssit soveltuvat hyvin myös peruskorjaushankkeen aloittamista suunnitteleville tiekunnille. Verkko-oppimisympäristö ohjaa käyttäjäänsä eteenpäin, joten koulutuksen suorittaminen on helppoa.

Tiekunnille suunnatut kurssit on tuotettu yhteistyössä Metsäkeskuksen EU -rahoitteisten Lounais-Suomen yksityistiet, Pirkanmaan metsälogistiikka, Toimiva biotalouden infra ja Kaakkoisen Suomen yksityistiestön parantaminen -hankkeiden kanssa.

Kirjaudu verkkokoulutuksiin

Suometsien sulan maan aikainen puunkorjuukelpoisuus

Verkkokoulutuksessa opastetaan suometsien kesäaikaiseen puunkorjuuseen soveltuvien kohteiden tunnistamiseen. Verkkokoulutuksessa kerrotaan myös mitä kannattaa huomioida, kun tekee puukauppaa suometsäkohteesta ja millaisia kantavuutta parantavia ratkaisuja voidaan tehdä puunkorjuun suunnitteluvaiheessa. Verkkokurssi on suunnattu metsänomistajille. Kurssin suorittaminen kestää noin kymmenen minuuttia. 

Kurssi on tuotettu osana Suometsien sadonkorjuu -hanketta. Hankkeen päätoteuttajina Suomen metsäkeskus ja Luonnonvarakeskus. Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset rahoittavat hanketta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt

Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt- verkkokoulutus antaa ymmärryksen metsälain mukaisten tärkeiden elinympäristöjen merkityksestä monimuotoisuuden turvaamisessa ja auttaa elinympäristökohteiden tunnistamisessa ja turvaamisessa. 

Koulutus tarjoaa tietoa metsälain erityisen tärkeiden elinympäristöjen ominaispiirteistä, tunnistamisesta ja kohteiden rajaamisesta. Koulutusaineisto on kuusiosainen, se koostuu elinympäristöjen yleisiä edellytyksiä käsittelevästä johdanto-osasta, elinympäristötyypeittäisistä osista sekä elinympäristöjen turvaamista käsittelevästä osasta. Materiaalissa on runsas ja havainnollinen kuvitus ja se sisältää myös pieniä kertaustehtäviä. Koulutuksen voi suorittaa itsenäisesti joko kokonaisuutena tai osissa.

Webbstudiematerialet Naturhänsyn i min skog

Monimetsä-projektet har producerat ett webbmaterial för skogsägare om olika sätt att ta hänsyn till naturen i ekonomiskog. I materialet Naturhänsyn i min skog kan skogsägare testa sina kunskaper om naturhänsynsmetoder och samtidigt lära sig mer om dem.
Materialet består av sju delar. Det tar ungefär en halv timme att gå igenom hela materialet, men man kan också ta bara en av delarna på ungefär 5-10 minuter. De handlar till exempel om vad man strävar efter när man sparar naturvårdsträd vid avverkningar, vilka träd som är speciellt värdefulla som naturvårdträd, varför det behövs skyddszoner vid vattendrag och vad död ved har för betydelse i ekonomiskog.

Käytäväharvennus - menetelmän esittely

Käytäväharvennushankkeessa (2017-2018) kehitettiin uutta työmenetelmää nuorten metsien ensimmäiseen koneelliseen harvennukseen. Esittelypakettiin on koottu hankkeen tutkimustietoa ja tietoa siitä, mitkä ovat käytäväharvennuksen mahdollisuudet harvennusmetsien 
korjuussa ja metsänhoidon monipuolistamisessa.

Metsien hoidon omavalvontakoulutukset verkkokoulutuksina 

Omavalvontakoulutuksissa perehdytään maanmuokkauksen, taimikon istutuksen sekä taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon omavalvontamittauksiin. Kurssien jälkeen tiedät myös, mihin omavalvonnalla kerättyjä tietoja voidaan hyödyntää. Verkko-oppimisympäristö ohjaa kurssin suorittamisessa ja etenemisessä.

 

Luonnonhoitopaketti toimijoille

Luonnonhoidon koulutuspaketti tarjoaa tietoa talousmetsien luonnonhoidosta metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelijoille ja toteuttajille. Tavoitteena on, että koulutuksen läpikäyneet osaisivat paremmin hahmottaa, mistä toimenpiteistä talousmetsien luonnonhoito koostuu ja kuinka luonnonhoito voidaan huomioida metsänhoitotoimenpiteiden suunnittelussa ja toteutuksessa. Kurssin sisällön kokoamisessa on hyödynnetty Tapio Oy:n Metsänhoidon suositukset -julkaisua.

Kurssi koostuu kolmesta osasta: monimuotoisuuden turvaaminen ja suojelukohteet, vesiensuojelu sekä jatkuva kasvatus. 

Koulutuksen toteuttaminen on osa Enemmän metsästä / Rikare skog -hanketta, joka on käynnissä Suomen metsäkeskuksessa Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueella vuosina 2018-2021. Hanketta osarahoitetaan Euroopan aluekehitysrahaston Interreg Botnia-Atlantica - ohjelman kautta.