Gå direkt till innehållet

I enlighet med Metso-programmet ingår Skogscentralen miljöstödsavtal med skogsägare, planerar naturvårdsobjekt och förmedlar Metso-objekt som lämpar sig för permanent skydd till NTM-centralerna.

Information om miljöstödsavtal och naturvårdsprojekt finns på sidan Skogsbrukets stöd.

Bedömning av naturhänsynen

Skogscentralen utför också bedömningar av naturhänsynen i privatskogar i hela landet. På fältbesöken bedömer vi hur väl man tagit hänsyn till naturen vid planeringen och genomförandet av avverkningar. Bedömningen grundar sig på instruktionerna och rekommendationerna om naturhänsyn (mer information till exempel i Råd i god skogsvård), och information samlas in till exempel om 

  • förekomsten och bevarandet av värdefulla naturobjekt vid avverkningar 
  • kvantitet och kvalitet på träd som sparats för den biologiska mångfalden 
  • vattenvårdens kvalitet 
  • markberedningens kvalitet 
  • kvaliteten på drivningen av energived 
  • landskapsvårdens kvalitet och 
  • kostnaderna för naturvården. 

De avverkningar som bedöms är huvudsakligen kalhyggen och avverkningar för naturlig förnyelse. Resultaten av naturhänsynsbedömningarna används årligen i bland annat rådgivning, kommunikation och de regionala gruppcertifieringarna.  

Valet av objekt för bedömningen

Varje år utförs både riktade naturhänsynsgranskningar och granskningar av ett slumpmässigt sampel. Meningen med det slumpmässiga samplet är att försäkra sig att områdena ska vara jämförbara. Med de riktade granskningarna försäkrar man sig om att få observationer av hur värdefulla livsmiljöer har bevarats.

Centralt i arbetet är att bedöma hur olika naturobjekt, som skogliga naturtyper, skogslagsobjekt och andra naturobjekt har bevarats. Resultatet ges till avverkaren, planeraren och skogsägaren för kännedom. Via länkarna nedan kommer man till en sammanfattning av bedömningarna och en tidsserie som börjar år 2006.

Om du vill ha noggrannare information som berör din egen organisation kan du kontakta utvecklingsexpert Mika Masalin eller utvecklingsexpert Eetu Myöhänen.

Geodatamaterial om naturhänsyn

Geodatamaterialet är avsett som stödmaterial som kan användas när man planerar och genomför skogsbruksåtgärder. Materialet innebär inte att behovet att planera på platsen skulle försvinna.

I karttjänsterna kan du titta på materialet och använda geodataverktygen i webbläsaren utan något särskilt geodataprogram.

Ännu effektivare kan du utnyttja materialet om du använder det i ditt eget planeringssystem. Mer information om att ta i bruk materialet finns i samband med presentationen av materialet (på finska). 

Presentation av geografiskt informationsmaterial för naturhänsyn

Användningen av geodatamaterial för naturhänsyn i planeringen av åtgärder  

Naturvårdsprojekt som finansieras enligt den temporära lagen om finansiering av hållbar skogsbruk (34/2015)

Materialet finns också att få som gränssnitt och geodatamaterial (som en del av kamera-materialet).