Gå direkt till innehållet

Andra värdefulla livsmiljöer och naturobjekt

Andra värdefulla livsmiljöer är områden som inte uppfyller kriterierna i skogs- och naturvårdslagen eller kriterierna för skogscertifieringen. Livsmiljöerna kan vara små till ytan och utgöra enhetliga livsmiljökoncentrationer tillsammans med objekt som definieras i skogslagen, eller de kan påminna om livsmiljöerna i skogslagens tionde paragraf men vara mer vidsträckta. Dessa andra värdefulla livsmiljöer lämpar sig ofta för frivilligt skydd.

I dessa livsmiljöer finns i allmänhet strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden, till exempel död ved, gamla löv- eller barrträd, ädellövträd, brandskadad ved, varierande beståndsstruktur, lundinslag, grundvattenpåverkan eller försumpning.

För att avgöra om ett objekt lämpar sig för det frivilliga skyddsprogram bedömer man olika strukturdrag som är viktiga för den biologiska mångfalden. Ju fler strukturdrag objektet har, desto värdefullare är det för mångfalden. Om där förekommer hotade växt- eller djurarter ökar dess lämplighet för Metso-programmet.

Livsmiljöer enligt det frivilliga skogsskyddsprogrammet Metso är:
1. Lundar
2. Moskogar som är viktiga med tanke på biologisk mångfald
3. Torvmarker som är viktiga med tanke på biologisk mångfald
4. Skogar kring vattendrag
5. Svämskogar och lövsumpskogar
6. Skogsbevuxna berg, stup och blockfält
7. Livsmiljöer på kalkberg och ultrabasiska marker 
8. Solexponerade åsmiljöer
9. Trädbevuxna vårdbiotoper
10. Mångfaldsobjekt på landhöjningskusten

Skogscertifiering är ett frivilligt kvalitetssystem för skogsägaren som förutom de lagstadgade kraven omfattar livsmiljöer som upprätthåller mångfalden i skogarna. Också dessa kan lämpa sig för frivilligt skydd med hjälp av Metso-programmet.

Viktiga miljöer för naturens mångfald är också: 

•    övergångszoner i skogskanter
•    odikade våtmarker, sänkor och strandområden vid vattendrag
•    grundvattenområden
•    skogar på berg och fjäll
•    rovfåglars boträd med omgivningar
•    grottsystem som djur använder som boplatser, skogshönsfåglars spelplatser och andra för villebråd värdefulla områden
•    livsmiljöer för hotade och krävande växter

Enligt rekommendationen ska alla dessa livsmiljöer lämnas orörda. Om man trots det vill utföra skötselåtgärder i dem, är rekommendationen att man lägger vikt vid naturskydd, vård av skogslandskap och naturlig förnyelse.

Mer information