Gå direkt till innehållet

Skogsägare kan skydda skog genom ett eget beslut eller med metoderna i den frivilliga Metso-handlingsplanen, som pågår till 2030. Skogsägaren kan frivilligt skydda skogen i större omfattning än vad som krävs i lagen. Det finns statligt stöd enligt Metso-handlingsplanen som uppmuntrar skogsägaren till detta.

Med Skogscentralen kan skogsägaren ingå ett tidsbestämt miljöstödsavtal på tio år. Tidsbestämt skydd innebär att skogen hålls i skogsägarens ägo men står utanför skogsbruket. Den ersättning som betalas för skyddet grundar sig på ett kalkylmässigt värde på beståndet. I samband med skyddet kan man komma överens om naturvårdsarbeten , såsom återställande av en källa eller ett skogskärr. Naturvårdsarbetena kan också finansieras med miljöstöd.

Utöver de objekt som definieras i skogslagen kan tidsbestämda skyddsobjekt utgöras av andra värdefulla livsmiljöer, framför allt av naturtyper i Metso-programmet. Dessutom har man utifrån olika geodatamaterial analyserat objekt som eventuellt kan lämpa sig för Metso-programmet. Skogsägare kan se information om kända naturobjekt i sin egen skog i tjänsten MinSkog.fi.

Skogar kan också skyddas permanent genom att man grundar ett privat naturskyddsområde eller säljer skog till skyddsområde. Mer information om alternativen till permanent skydd ges av de regionala Närings-, trafik- och miljöcentralerna.

Ta del av skogsägares erfarenheter av frivilligt skydd av skog

Mer information