Gå direkt till innehållet

Vår dataskyddspraxis

Skogscentralen hanterar personuppgifter för att sköta sina lagstadgade uppgifter. Skogscentralens uppgifter definieras i lagen och förordningen om Finlands skogscentral. Till de här uppgifterna hör bland annat främjandet av näringar som grundar sig på skogsbruket, genomförandet av lagstiftning som berör skogen och skötandet av uppgifter som har med skogsinformation att göra. 

Uppgifterna som vi hanterar bildar ett register som heter Finlands skogscentrals system för skoglig information. Hanteringen av uppgifterna som finns i systemet utgår från skogsdatalagen. 

På Skogscentralen uppmärksammar vi särskilt förverkligandet av dataskydd och informationssäkerhet i våra tjänster och datasystem redan vid planerings- och utvecklingsskedet av dem. Skogscentralen har kommit överens om hanteringen av personuppgifter med samarbetspartners som producerar tjänster enligt kraven i dataskyddsförordningen. Informationssystemen och miljöerna har skyddats adekvat med tekniska åtgärder. 

Sparande, arkivering och hantering av information styrs med en informationsstyrningsplan samt datasekretess- och datasäkerhetsanvisningar. Personalen utbildas regelbundet i hur man hanterar uppgifter rätt. Uppgifterna hanteras endast av de personer som har rättigheter till det i enlighet med sina arbetsuppgifter. 

Se:

Dataskyddsbeskrivning och personens rättigheter

I dataskyddsbeskrivningen berättas noggrannare om syftet med användningen av informationen i skogsdatasystemet och om olika uppgifter, deras källor samt sparande. I beskrivningen finns även dina rättigheter, samt vart och hur uppgifter om dig som finns i registret kan överlåtas.

Skogsägare ser största delen av sina personuppgifter som har sparats i Skogscentralens system genom att logga in i e-tjänsten MinSkog.fi. Man loggar in i e-tjänsten antingen med nätbankskoder eller mobilcertifikat, och det är säkert att hantera och se på uppgifter med de här inloggningssätten.

SeMinSkog.fi

Man kan också kontrollera sina egna uppgifter genom att skicka en begäran om information till Skogscentralen.

KatsoKontrollera dina uppgifter 

Skogscentralen kan överlåta personuppgifter som finns i systemet för skoglig information till aktörer inom skogsbranschen. Du har rätt att förbjuda utlämning av dina uppgifter.

Se: Förbud mot att överlåta kontaktuppgifter

EU:s allmänna dataskyddsförordning ger i vissa fall bredare rättigheter till kontrollen över ens egna uppgifter. Alla de här fallen kan ändå inte anpassas till Skogscentralens tjänster, eftersom personuppgifter hanteras för att sköta lagstadgade uppgifter. På grund av det här kan du inte exempelvis be om att dina uppgifter helt och hållet ska raderas från systemet för skoglig information.

  Loggdata

  Upptagningsskyldigheten när det gäller loggar och förfarandet för skyddandet, förvarandet och hanteringen av dem utgår från lagstiftningen, och de gäller alla Skogscentralens datasystem och tjänster. Loggarna används för att dokumentera händelser och för att reda ut störningar och missbruk. Med hanteringen av loggar kan man försnabba och hjälpa utredningen av avvikelser och återhämtningen från dem. Man kan även förbättra verifieringen enligt kraven, mätandet av datasäkerheten och personalens rättssäkerhet. 

  Loggdata innehåller information om vem som har hanterat fysiska personers personuppgifter som finns i Skogscentralens system för skoglig information. Loggdata är i sig uppgifter som måste hållas hemliga, och personen har inte en allmän rätt att veta vem som har hanterat hens personuppgifter i systemet för skoglig information.  

  Om personen har skäl att relaterat till hens förmåner, rättigheter eller skyldigheter misstänka att hens personuppgifter har hanterats utan lagliga grunder, kan hen be om att saken utreds genom att göra en begäran till Skogscentralen om utredning av loggdata. Skogscentralen överväger då utgående från begäran om det finns skäl att sätta i gång en loggutredning av saken och om personen har rätt att få logguppgifter utifrån sin ställning som part. 

  Alla har rätt att kontrollera vilka uppgifter det finns om en själv i systemet för skoglig information. Kontrollrättigheten av de egna uppgifterna omfattar ändå inte logguppgifterna, eftersom de är uppgifter som har samlats in om personer som hanterat personuppgifterna, och inte uppgifter om personen själv.

  Dataskyddsansvarig

  Du kan vara i kontakt med vår dataskyddsansvariga gällande allt som har med hanteringen av personuppgifter att göra samt användningen av dataskyddsrättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna till Skogscentralens dataskyddsansvariga på den här sidan under Mer information.

  Mer information