Gå direkt till innehållet

Visselblåsarkanalen för misstänkta överträdelser

Rapporteringskanalen för överträdelser är en visselblåsarkanal som du kan använda för att berätta om misstänkta överträdelser i Skogscentralens verksamhet. Du kan göra det elektroniskt och anonymt.

Meddelandena behandlas konfidentiellt, så att de som skrivit dem kan inte spåras.

Observera att den här kanalen inte är till för kundrespons. Kundrespons kan du ge på responsblanketten för kundrespons. 

Rapporteringskanalen är endast avsedd för att man ska kunna rapportera välgrundade misstankar om missbruk. Att avsiktligen uppge falska uppgifter i kanalen är straffbart och kan leda till skadeståndsskyldighet.

Skyddet av den som rapporterar grundar sig på den så kallade visselblåsarlagen (lagen om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av EU-rätten och den nationella lagstiftningen) och på EU:s visselblåsardirektiv. Meningen med dessa är att en person som i samband med sitt arbete upptäcker eller misstänker agerande som står i strid med det allmänna bästa i särskilt definierade områden inom EU-rätten eller den nationella lagstiftningen ska kunna rapportera detta på ett tryggt sätt.

Så här rapporterar du

Rapportera på den elektroniska rapporteringsblanketten. Fyll i de uppgifter som krävs. Beskriv händelseförloppet och den överträdelse du misstänker så detaljerat som möjligt. Spara rapporten.

När du sparat rapporten får du en kod för att kunna logga in i tjänsten på nytt och se hur långt din rapport kommit i processen och svaret som sedan ges. Du får svaret inom tre månader.

Rapporten kan inte kompletteras, så om tilläggsinformation behövs ombeds du att fylla i en ny rapport. Om du vill kan du också ge dina kontaktuppgifter.

Behandling av rapporterna på Skogscentralen

Rapporterna behandlas konfidentiellt på Skogscentralen. Personer med tystnadsplikt har tillsatts för att behandla rapporterna.

Alla rapporter tas på allvar. Efter att ha fått en rapport beslutar handläggarna om den ska godkännas eller avslås. Om rapporten godkänns vidtas nödvändiga åtgärder för en undersökning.

Handläggarna kan avslå en rapport om ärendet inte är ett sådant som de här anvisningarna gäller, om rapporten inte är gjord med uppriktig avsikt eller om den har gjorts bara för att orsaka skada.

Rapporteringskanalen administreras av en utomstående och opartisk tjänsteleverantör, vilket garanterar att rapporterna behandlas anonymt. Varken Skogscentralen eller programmet kan identifiera rapportens källa, förutom om den som rapporterar uppger sina kontaktuppgifter.

Skogscentralen avgör om visselblåsarlagen ska tillämpas på rapporten. Rapporteringsskyddet skyddar den som rapporterar misstänkta överträdelser. Motåtgärder mot den som rapporterat är förbjudna.

De allmänna förutsättningarna för skydd av den som rapporterar:

 • Den som rapporterar har en grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt.
 • Överträdelser som du upptäckt i samband med ditt arbete.
 • Visselblåsarlagen tillämpas inom följande lagstiftningsområden: 
  • offentlig upphandling
  • finansiella tjänster, produkter och marknader
  • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
  • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
  • transportsäkerhet
  • miljöskydd
  • strål- och kärnsäkerhet
  • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
  • folkhälsa
  • konsumentskydd
  • skydd av privatlivet och personuppgifter samt säkerhet i nätverks- och informationssystem
  • överträdelser av lagstiftningen om eller villkoren för beviljande, användning eller återkrav av EU:s eller nationella bidrag, eller statligt stöd
  • överträdelser av EU:s eller nationella konkurrensregler 
  • överträdelser av Europeiska unionens eller nationell lagstiftning om beskattning av företag och sammanslutningar, eller om arrangemang som syftar till att ge en lagstridig skattefördel