Gå direkt till innehållet

 

Skogscertifieringen är ett bevis på att skogarna används på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. Det här betyder att skogsbruket är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart och att man upprätthåller levnadsmöjligheterna för kommande generationer. Skogsnaturens biologiska mångfald och skogarnas kultur- och rekreationsvärden bevaras i ett planenligt skogsbruk. Målet med skogscertifieringen är att stärka efterfrågan på finländska träbaserade produkter på den internationella marknaden. 

Till skogscertifieringen hör definierade kriterier och en utomstående part granskar varje år att kraven har uppfyllts. Skogsbruket får ett certifikat när skogsägarna och skogsbrukets aktörer förbinder sig att verka i enlighet med kriterierna och dessa kriterier konstateras vara uppfyllda i revisionen. Genom att spåra råvaran kan man vara säker på att virket kommer från certifierad skog. Ett certifikat får de skogsindustriföretag som har ett spårbarhetssystem. Det finns två stora certifieringssystem: PEFC och FSC. Ungefär 90 procent av landets skogar är PEFC-certifierade och knappt 10 procent FSC-certifierade. 

I Finland är certifieringen huvudsakligen gruppcertifiering områdesvis. Skogsägarna deltar genom sitt medlemskap i en skogsvårdsförening eller genom att anmäla sig direkt till Föreningen för hållbart skogsbruk eller via en annan organisation, såsom ett virkesanskaffningsbolag. 

Mer information