Skip to main content

Beskogningsstöd

Stöd för beskogning

Beskogningsstöd kan i huvudsak beviljas fysiska personer, samfund och sammanslutningar som bildas av fysiska personer samt samfällda skogar.

Med beskogningsstödet stöds beskogning av områden som inte är i annan användning och inte är jord- eller skogsbruksmark, såsom åkerskiften som inte längre är i aktiv jordbruksproduktion och före detta torvutvinningsområden. Stöd beviljas inte för beskogning av skogsmark. Områden som har betydande miljö- eller naturvärden får inte heller beskogningsstöd.

Stöd måste sökas skriftligt innan beskogning inleds. Åtgärderna kan inledas först när man har fått ett stödbeslut av Skogscentralen.

Information om beskogningsstödet

Bekanta dig med villkoren och förutsättningarna för beskogningsstödet

Att söka stöd för beskogning

Stöd söks skriftligen innan arbetet inleds

Vanliga frågor om skogsbrukets stöd

Frågor och svar om beskogningsstödet