Siirry pääsisältöön

Metsänhoito ja hakkuut

Kokonaiskestävää metsänhoitoa

Metsien käytössä sovitetaan yhteen esimerkiksi puuntuotannolliset sekä luonnon monimuotoisuutta, virkistyskäyttöä, riistanhoitoa ja maisemanhoitoa edistävät ja lisäävät toimet.

Metsien merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä hiilensitojana sekä hiilinieluina ja -varastoina on osa metsien käsittelyä.  

Metsänkasvatus ja kasvatushakkuut

Metsää voidaan kasvattaa jaksollisella tai jatkuvalla kasvatuksella.

Metsän uudistaminen ja uudistushakkuut

Tutustu metsän uudistamiseen ja uudistamisen hakkuutapoihin.

Taimikonhoito

Taimikonhoitoon kuuluvat varhaisperkaus ja taimikon harvennus.

Jatkuva kasvatus

Jatkuvassa kasvatuksessa metsiköissä on monen kokoisia ja eri-ikäisiä puita.

Tuhot metsissä

Erilaiset eliöt ja luonnonilmiöt aiheuttavat tuhoja metsissä.

Ilmastokestävä metsänhoito

Tavoitteena on puuston elinvoimaisuus ja hyvä kasvukunto.

Suometsän hoito

Suometsäalueen hoito kannattaa suunnitella yhtenä kokonaisuutena.

Metsitys

Joutoalueiden metsittäminen vaatii suunnittelua.

Talousmetsien luonnonhoito

Talousmetsien luonnonhoidolla tarkoitetaan talousmetsissä tapahtuvaa luontoarvojen turvaamista. Talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa arkimetsänhoitoa. Jokainen metsänomistaja ja metsäammattilainen voi edistää monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa luonnonhoidolla.

Tutustu talousmetsien luonnonhoitoon