Gå direkt till innehållet

Observationer av flygekorrar och hökfågelbon har uppdaterats i MinSkog.fi

Aktörsmeddelande - 05.12.2022 08:38

Observationer av flygekorrar samt av bivråks-, ormvråks och duvhöksbon har uppdaterats i tjänsten MinSkog.fi.  Tills vidare är det bäst att använda webbtjänsten Laji.fi för att kontrollera uppgifter om observationer av andra hotade arter. Laji.fi har mångsidiga sökvillkor och därtill kan man välja med vilken exakthet man vill kontrollera observationerna. Webbplatsen innehåller information som tagits fram av såväl medborgare som myndigheter.  

MinSkog.fi visar bekräftade observationer av flygekorrar  

De uppgifter om flygekorrsobservationer som visas i MinSkog.fi grundar sig på LajiGIS-materialet, som kommer från Artdatacentret och upprätthålls av Forststyrelsen. I materialet ingår bara observationer som bekräftats av myndigheterna.  

På grund av ändringar i underhållet av flygekorrsobservationerna tog det länge innan uppgifterna kunde uppdateras i MinSkog.fi. Vi strävar efter att i fortsättningen uppdatera uppgifterna oftare, till och med en gång i veckan. 

Du ser dessa observationer när du öppnar fliken Fastigheter och kartor och därefter på kartmenyn väljer Kartmaterial – Övriga naturobjekt – Flygekorre.  

Läs mer: Aktuella uppgifter om flygekorrar har införts i tjänsten MinSkog.fi  

Observationer av hökfågel-bon syns på kartan igen  

Kartlagret i MinSkog.fi som visar högfågelbon var länge ur funktion men har nu åtgärdats. I fråga om de fastigheter vars uppgifter du kan läsa med skogsägarens samtycke kan du kontrollera om boträd för bivråkar, ormvråkar eller duvhökar har påträffats.  

Drygt 3 000 observerade bon ingår i tjänsten. Uppgifterna uppdaterades med material från Luomus i augusti. 

Du ser eventuella observationer av bon på fastigheten genom att i kartmenyn på fliken Fastigheter och kartor välja Kartmaterial – Övriga naturobjekt – Hökfågelbon.  

För att eventuella observationer av hökfågelbon ska synas på kartan måste du godkänna villkoren för användning av känslig information.   

Ett tillfälligt avbrott i uppdateringen av skogsdata pågår  

Ett avbrott i uppdateringen av skogsdata som visas inom ramen för den öppna skogs- och naturinformationen har pågått sedan 10.10.2022.   

Avbrottet i uppdateringen gäller skogsfigursuppgifter, särskilt viktiga livsmiljöer och material som baserats på rasterrutor. Avbrottet väntas pågå till utgången av februari 2023.   

Anmälningar om utförda skogsvårdsarbeten kan skickas i MinSkog.fi även under avbrottet, men uppgifterna uppdateras i tjänsten först i början av 2023.  

MinSkog.fi och den öppna skogs- och naturinformationen kan fortsättningsvis användas på normalt sätt trots avbrottet i uppdateringen av skogsdata.  

Vi informerar om avbrottet på vår webbplats

MinSkog.fi 10 år!   

Det har redan i 10 år varit möjligt att sköta skogsärenden elektroniskt i MinSkog.fi. Tjänsten används i dag av drygt 60 000 skogsägare. I aktörstjänsten medverkar cirka 2 000 användare från drygt 1 000 organisationer.  

Tack till alla som använder MinSkog.fi! 

Vi aktiverar skogsägare under temat Energi från skogen – det kan komma fler kontakter än vanligt från skogsägare i MinSkog.fi  

Vi har kartlagt objekt för vård av ungskog och förstagallring där det möjligtvis också går att ta tillvara klenvirke för energibruk. Vi kontaktar ägarna till objekten och uppmuntrar dem att anmäla arbetsobjekt för aktörer i skogsbranschen via MinSkog.fi.  

Använder du redan Vakttjänsten i MinSkog.fi? Med hjälp av Vakttjänsten får du meddelande om skogsägarnas anmälningar direkt till din e-post, och du behöver inte logga in varje dag för att kolla eventuella nya anmälningar.  

Du kan fråga Skogscentralens kundtjänst mer om vakttjänsten och andra skogsfrågor.

QGIS-kunskaper ger dig större nytta av öppen skogs- och naturinformationen  

Om du inte har satt dig in i det avgiftsfria QGIS-systemet och hur man använder det kan du lära dig programmet med hjälp av vår webbutbildning. En fördel med webbutbildningen är att du kan avancera i egen takt.  

Utbildningsserien börjar med installationen av QGIS-programmet och inställningarna, och hur man börjar använda grundkartor, flygfoton och öppna skogsdata. Det första avsnittet är en introduktion som är avsedd för QGIS-nybörjare och dem som bara använt programmet en kort tid. De följande avsnitten går mer på djupet och ger också konkreta exempel på hur man använder skogsdata. 

Läs mer om QGIS-webbutbildningen och registrera dig för kursen (på finska). 

Det behövs kunnigt folk att producera tjänster för enskilda vägar  

Man beräknar att reparationsskulden för enskilda vägar som har karaktären av skogsbilvägar under de senaste sex åren har ökat med 1 000 kilometer per år. Över 90 procent av allt avverkat virke transporteras till fabrikerna via dessa enskilda vägar. Det behövs iståndsättningar, men de utförs inte, och statligt stöd för dessa arbeten förblir outnyttjat.

För att fylla detta behov har flera projekt startats i år, bland annat Tiesit. Läs mer om Tiesit och enskilda vägar i Skogscentralens framtidsöversikt, som publicerats på vår webbplats. 

MinSkog.fi-aktörstjänsten, meddelande nr 8/2022, 5.12.2022 / Meddelanden till aktörer på webbplatsen

Efterfrågan på energived ökar – färska uppgifter om områden med energived Aktörsmeddelande - 29.11.2022 08:34
Ordlista inom skogsterminologi och skogsdikning klar att kommenteras Aktörsmeddelande - 12.12.2022 09:32