Siirry pääsisältöön

Tulevaisuuskatsaukset

Suomen metsäkeskuksen yrityspalvelut tuottavat tulevaisuuskatsauksia yrittäjille. Katsauksissa kartoitetaan metsäalan yritysten toimintaympäristöä ja tarjotaan näköaloja muutosten merkitykseen sekä yritystoiminnan kehittämiselle avautuviin mahdollisuuksiin. Tulevaisuuskatsaukset antavat käytännön vinkkejä siihen, miten yrittäjät voivat hyödyntää Metsäkeskuksen tietoaineistoja.

Mustat kiikarit kallion päällä

Tulevaisuuskatsaus I: Metsäenergia

Metsäkeskuksen yrityspalveluiden ensimmäinen tulevaisuuskatsaus laadittiin huhtikuussa 2022 metsäenergian toimialalle. Tällä alalla toimintaympäristössä on poikkeuksellisen paljon epävarmuutta ja muutoksia. 

Tulevaisuuskatsaus tarjoaa metsäalan yrittäjille tietoa energiapuun kysynnästä, saatavuudesta ja toimialan tulevaisuuden näkymistä metsäalan yrittäjille. Lisäksi tulevaisuuskatsaus antaa käytännön vinkkejä, miten yrittäjät voivat hyödyntää Metsäkeskuksen tietoja omassa työssään. 

Metsäenergian tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa:

• Kotimainen puu on tärkeässä asemassa huoltovarmuuden kannalta
• Nuorten kasvatusmetsien hoitoon ja pienpuun keruuseen on tarjolla monenlaista tukea 
• Metsäalan yrittäjä voi ostaa Metsäkeskukselta metsänomistajien yhteystietoja oman työnsä markkinointiin
• Potentiaaliset korjuukeskittymät löytyvät aiempaa ketterämmin Metsäkeskuksen karttojen avulla

Jos haluat tutustua aiheisiin tarkemmin, lataa katsaus alta pdf-muotoisena dokumenttina.

Tulevaisuuskatsaus II: Luonnontuotteet

Metsäkeskuksen yrityspalveluiden järjestyksessään toinen tulevaisuuskatsaus on tarkoitettu luonnontuotealalle. Luonnontuotteissa on poikkeuksellisen paljon potentiaalia ja luonnontuotealaan kohdistuu runsaasti mielenkiintoa ja odotuksia. 

Luonnontuotealan tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa: 

 • Elintarvikealalla on kasvavaa kiinnostusta luonnontuotealaan.
 • Metsä- ja luonnontuotealan tiivis yhteistyö on hyödyllistä.
 • Korkean jalostusasteen lopputuotteiden kysyntä kasvaa.
 • Yrittäjien on osaltaan huolehdittava alan osaamisesta.
 • Tukkutoiminnalle on alalla kysyntää ja liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Luomuluonnontuotteiden viennissä on suuri potentiaali.
 • Yritysten kannattaa hyödyntää Metsäkeskuksen luonnontuote- ja metsätietoa.

Jos haluat tutustua aiheisiin tarkemmin, lataa katsaus alta pdf-muotoisena dokumenttina.

Tulevaisuuskatsaus III: Yksityistiet ja logistiikka

Suomessa on yksityisteitä noin 370 000 kilometriä. Yksityistiet ovat merkittävässä asemassa maaseudun elinkelpoisuuden ylläpitämisessä. Myös Suomen metsäteollisuuden raaka-aine lähtee liikkeelle metsästä yksityisteitä pitkin.

Yksityisteiden perusparannukset, siltahankkeet ja muut infrastruktuurin parantamiseen liittyvät toimet tarjoavat hyviä liiketoimintamahdollisuuksia infra-alan osaajillemme.

Tulevaisuuskatsauksessa kerrotaan myös Metsäkeskuksen TIESIT-hankkeesta, jossa aktivoidaan yksityisteitä hallinnoivia tiekuntia ja kartoitetaan yksityisteiden ja niiden siltojen kuntoa. 

Yksityisteiden ja logistiikan tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa: 

 • Toimiva liikenneinfra mahdollistaa metsäbiotalouden investoinnit. 
 • Tiekunnat ovat avainasemassa teiden kunnossapidossa. 
 • Rahoitustuet kaipaavat yhtenäistämistä. 
 • Tie- ja siltatieto luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia. 
 • Infra-alan osaajia tarvitaan tuottamaan yksityistiepalveluja. 

Jos haluat tutustua aiheisiin tarkemmin, lataa katsaus pdf-muotoisena dokumenttina.

Tulevaisuuskatsaus IV: Saha- ja puutuoteala

Puutuotteiden läpinäkyvät ilmasto- ja ympäristövaikutukset, tuotannon tehostaminen, osaamisen syventäminen sekä puutuotteiden jalostusarvon kehittäminen ovat tulevien vuosien haaste, mutta myös mahdollisuus saha- ja puutuotealan pk-yritysten kasvulle.

Saha- ja puutuoteteollisuuden tuotteista merkittävin osa päätyy rakentamiseen. Rakennustuotteiden hiilijalanjälki ja rakennusten tiukkenevat hiiliraja-arvot vaikuttavat tulevina vuosina merkittävästi tuotteiden käytettävyyteen. Tilausta tulee olemaan vähähiilisille, pitkälle jalostetuille puutuotteille.

Tulevat muutokset lisäävät tarvetta myös uudelle osaamiselle ja koulutukselle puutuotealalla.

Saha- ja puutuotealan tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa:

 • Pitkälle jalostetut puutuotteet ovat tulevaisuutta.
 • CLT:n jatkojalostus tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
 • Tuottavuuden parantamiseen pitää tehdä edelleen panostuksia.
 • Omistajanvaihdokset voivat mahdollistaa seuraavan kasvuloikan.
 • Ympäristöselosteella on saatavissa selkeää kilpailuetua.

Jos haluat tutustua aiheisiin tarkemmin, lataa katsaus alta pdf-muotoisena dokumenttina.

Tulevaisuuskatsaus V: Luonnonhoito

Keskustelu metsien monimuotoisuuden ja vesien tilan heikentymisestä on lisääntynyt ja voimistunut. Tekoja luonnonsuojelun lisäämiseksi ja elinympäristöjen ja vesistöjen tilan parantamiseksi odotetaan niin metsänomistajilta kuin heitä palvelevilta yrityksiltä ja töiden toteuttajilta.

Taustalla ovat sekä EU:n taholta tulevat velvoitteet lisätä suojelua ja ennallistaa muuttuneita elinympäristöjä, että kansalliset METSO- ja Helmi-ohjelmat ja vesienhoidon toimenpideohjelmat sekä niissä asetetut tavoitteet.

Metsäalan yrityksille tarjoutuu mahdollisuuksia uuteen yrittäjyyteen, yritystoiminnan kehittämiseen sekä palvelujen laajentamiseen ja monipuolistamiseen. Työssä menestyvät yritykset, jotka vahvistavat osaamista kouluttautumalla, hankkivat tarvittaessa erityiskalustoa ja verkostoituvat muiden yrittäjien kanssa.

Luonnonhoidon tulevaisuuskatsaus pähkinänkuoressa:

 • Luonnonhoito kannattaa tuoda osaksi yritysten palvelutarjontaa.
 • Ympäristötukivalmistelun kautta on mahdollisuus saada uusia asiakkaita.
 • Helmi- ja Metso-ohjelmat tarjoavat monipuolista työtä yrittäjille.
 • Metsänomistajat tarvitsevat apua suojelu- ja luonnonhoitotukien hakuun.
 • Lisääntyvä luonnonhoidon rahoitus luo asiantuntija- ja koneyrittäjille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 • Yrittäjien osaamisen vahvistamiseen on tarjolla koulutusta ja tukea.

Lisätietoja