Gå direkt till innehållet

Aktuella uppgifter om flygekorrar har införts i MinSkog.fi

Aktörsmeddelande - 25.11.2022 08:26

Flygekorren är en hotad skogsart vars förekomst kan påverka skogsbruket. Artens föröknings- och rastplatser får inte förstöras eller försämras. I MinSkog.fi kan skogsägaren kontrollera eventuella observationer av flygekorrar i sina skogar. Aktuella och bekräftade uppgifter om flygekorrar har nu införts i tjänsten.

Flygekorren är ett nattaktivt däggdjur som skyddats i naturvårdslagen. Flygekorren bygger oftast bo i ihåliga aspar, ekorrars risbon eller holkar.

Skogsägare och innehavare av avverkningsrätt ansvarar för att säkerställa att inga föröknings- eller rastplatser för flygekorrar förstörs eller försämras. De regionala Närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar hur flygekorrar tas i beaktande inom skogsbruket. Tapio har tagit fram rådgivningsmaterial för skogsägare och skogsaktörer om hur man tar hänsyn till flygekorrar i skogsbruket.

MinSkog.fi visar bara sådana uppgifter om flygekorrar som bekräftats av myndigheterna

Om det kommer in anmälningar om användning av skog i områden nära kända rast- och förökningsplatser för flygekorrar skickar Skogscentralen information om detta till markägaren, innehavaren av avverkningsrätt, om man känner till denne, samt till regionala NTM-centralen.

- Skogsägare kan kontrollera eventuella observationer av flygekorrar som antecknats för skogsfastigheterna i MinSkog.fi. Skogscentralen har nyligen fört in aktuella uppgifter om flygekorrar. Det bör märkas att tjänsten bara innehåller uppgifter om flygekorrar som har bekräftats av myndigheterna, säger ledande experten på naturdata Miia Saarimaa vid Finlands skogscentral.

Skogscentralen får numera uppgifterna från Artdatacentret. Artdatacentret tillhandahåller bland annat tjänsten Laji.fi, som har separata gränssnitt för den stora allmänheten och för myndighetskunderna. Tjänsten innehåller rikligt med artobservationer, men de flygekorrsuppgifter som kommer till Skogscentralen baserar sig på Forststyrelsens LajiGIS-material. 

- Materialet omfattar inte nödvändigtvis alla objekt där det finns flygekorrar. Om en föröknings- eller rastplats för flygekorrar observeras i terrängen påverkar det skogsanvändningen. Flygekorren är en skyddad art även om myndigheterna inte skulle ha registrerat förekomster i ett område. Det är i sista hand innehavaren av avverkningsrätt som bär ansvaret, påminner projektchef Susanna Rokkanen vid NTM-centralen i Södra Österbotten.

Skogsägarna kan läsa uppgifter om artobservationer i tjänsten Laji.fi

Uppgifter om observationer av flygekorrar och andra arter kan läsas på webbplatsen Laji.fi. Här finns både myndigheternas observationer och observationer som anmälts av medborgare. Den geografiska informationen om vissa känsliga arter visas på grov nivå i rutor med en exakthet mellan en och fem kilometer. 

En förteckning över känsliga, det vill säga sensitiva arter finns i nedre delen av ingångssidan till Laji.fi: Datahantering – Sensitiva data.

Mer information:

Miia Saarimaa 
ledande expert på naturdata 
Finlands skogscentral 
tfn 050 410 8559 
miia.saarimaaatmetsakeskus.fi

Susanna Rokkanen 
Projektchef, projektet Metsänkäyttöilmoitus-OHKE 
NTM-centralen i Södra Österbotten 
tfn 0 295 029157 
susanna.rokkanenately-keskus.fi 

Räkna med tilltagande skador av granbarkborre Aktörsmeddelande - 23.11.2022 10:42
Efterfrågan på energived ökar – färska uppgifter om områden med energived Aktörsmeddelande - 29.11.2022 08:34