Gå direkt till innehållet

Vård och iståndsättning av livsmiljöer

Livsmiljöer som är värdefulla för den biologiska mångfalden kan behöva vårdas och iståndsättas. Behovet kan till exempel uppstå för att skogens tillväxt hotar värdefulla artbestånd i lundar eller solexponerade livsmiljöer. Behovet av iståndsättningsarbeten beror i allmänhet på mänsklig verksamhet, till exempel dikning.

Vård och iståndsättning av livsmiljöer kan vara till exempel

•    att röja eller ta bort träd för att hjälpa lundarter, som ädla lövträd och lundbuskar
•    bekämpa en främmande art som hotar de värdefulla lundarterna
•    ta bort träd och vegetation som skuggar arterna i en skolexponerad livsmiljö
•    restaurera en källa och vattenfåran som går från källan
•    leda tillbaka vattnet till en bäck i naturtillstånd
•    lägga igen diken som löper ut i en bäck eller skapa översilning
•    lägga igen eller dämma upp diken i trädbevuxna kärr eller myrar
•    leda tillbaka vattnet till en torvmark i naturtillstånd
•    skapa brandskadat och förkolnat trä genom hyggesbränning
•    skapa död ved

Stöd för att planera och verkställa livsmiljövården kan sökas i samband med att man gör upp ansökan om miljöstöd. Livsmiljöer som behöver vårdas och iståndsättas kan också samlas till ett naturvårdsprojekt som planeras av Skogscentralen och som aktörer kan ansöka om att få verkställa.

Naturvård i samband med miljöstöd eller naturvårdsprojekt är en del av Metso-programmet och medför inga utgifter för skogsägaren. Livsmiljöer kan också vårdas och iståndsättas i samband med den sedvanliga skogsvården.

Mer information