Gå direkt till innehållet

Hantering och utlämning av skogsägares uppgifter

Uppgifter som finns i skogsdatasystemet

Skogscentralen använder skogsdata, uppgifter om fastighetens ägare eller innehavare samt olika kunduppgifter vid skötandet av offentliga förvaltningsärenden. Sådana här ärenden är exempelvis uppdatering av skogsdata, rådgivning för privata skogsägare, utbildning och kungörelse, skötande av förvaltningsärenden som hör till Skogscentralen, planerings- och utredningsärenden samt ärenden som gäller främjandet av näringar som baserar sig på skogen, bevarandet av skogarnas mångfald och andra uppgifter som gäller främjandet av annat naturskydd. De här uppgifterna skapar registret som heter Finlands skogscentrals system för skoglig information.   

Skogsdata i Skogscentralens register är offentlig naturinformation. Den öppna skogs- och naturinformationen som finns fritt tillgänglig på webbsidorna innehåller inte skogsägares namn, kontaktuppgifter eller personbeteckningar. De innehåller inte heller fastighetsbeteckningar eller fastighetsgränser. 

I skogsdatasystemet får man utlämna fysiska personers uppgifter enligt de förutsättningarna som stadgats i dataskyddsförordningen, offentlighetslagen och skogsdatalagen. 

Till vem kan dina uppgifter utlämnas?

Till företag för direktmarknadsföring 

Leverantörer och företag inom skogsindustrin kan få dina kontaktuppgifter för direktmarknadsföring av Skogscentralen om de gör en begäran om information till Skogscentralen. De kan använda dina kontaktuppgifter när de marknadsför tjänster inom skogsindustrin per post eller genom att ringa. Telefonnummer får inte användas för direktmarknadsföring via textmeddelanden. Skogscentralen utlämnar inte e-postadresser. 

Företag kan exempelvis be om skogsägares uppgifter som äger skog för vilka man har föreslagit vård av plantbestånd i en viss kommun. Begäran om information kan också handla om exempelvis alla personer som vid en viss tidpunkt har blivit skogsägare för första gången. 

Se: Utlämnande av skogsägares kontaktuppgifter 

Till företag med stöd av kundrelation eller medlemskap  

Leverantörer och företag inom skogsbranschen kan få din skogliga information och dina kontaktuppgifter för deras bruk med stöd av en kundrelation eller medlemskap som är i kraft i e-tjänsten MinSkog.fi. För att få uppgifterna måste leverantörerna göra en begäran om information till Skogscentralen. Skogscentralen fattar ett administrativt beslut om utlämning av uppgifter utgående från begäran om information. 

Se: Utlämnande av uppgifter från Skogscentralen med stöd av kundrelation eller medlemskap  

Andra myndigheter för deras arbete 

I samband med uppgifter som gäller övervakandet av skogslagstiftningen levererar Skogscentralen uppgifter från skogsdatasystemet till Skatteförvaltningen, Lantmäteriverket, Statskontoret, NTM-centralerna och kommunerna. Informationen som levereras har exempelvis vid NTM-centralerna att göra med övervakandet av utrotningshotade arter och vattenlagen och i kommunerna att göra med planering av markanvändning. Uppgifter kan också utlämnas till Livsmedelsverket samt Jord- och skogsbruksministeriet.  

För forskning 

Dina uppgifter kan också utlämnas för vetenskaplig och historisk forskning eller något annat förenligt syfte. I sådana fall måste hanteringen av personuppgifter grunda sig på en ändamålsenlig forskningsplan, forskningen måste ha ansvarspersoner och personuppgifterna får användas endast för forskningen. Dessutom måste man i forskningen gå till väga på så sätt att uppgifter om personer inte röjs till utomstående.  

Se: Utlämnande av uppgifter från Skogscentralen för forskning eller lärdomsprov (länk läggs till senare)

Grundat på ditt samtycke i e-tjänsten MinSkog.fi 

Du kan ge samtycke till leverantörer och företag inom skogsbranschen att hantera dina uppgifter i e-tjänsten MinSkog.fi. I samband med varje skogsfastighet kan du skilt välja vilka leverantörer får använda uppgifterna om den fastigheten. Leverantörer kan utnyttja dina uppgifter när de erbjuder och producerar tjänster för dig.  

När du ger ditt samtycke till användningen av dina uppgifter kan du välja om leverantören endast får bläddra bland dem i MinSkog.fi eller om hen utöver det även får ladda ner dina uppgifter till hens egna datasystem. Du kan upphäva ditt samtycke när som helst i MinSkog.fi.  

Om skogsägaren inte kan sköta ärenden elektroniskt i MinSkog.fi, kan hen ge sitt samtycke med en blankett. 

Se:

Med ditt tillstånd till en släkting eller annan närstående för att hantera ärenden  

Du kan ge tillstånd till en släkting eller någon annan nära person att använda uppgifterna om din skog som finns i e-tjänsten MinSkog.fi. På så sätt kan din närstående hjälpa dig att sköta dina skogsärenden. Utlämningen av uppgifter sker med ett tillstånd att hantera ärenden.  

Personen som har fått tillstånd att hantera ärenden kan använda uppgifterna om din skog i MinSkog.fi. Om du har gett din närstående en särskild fullmakt för att sköta skogsärenden utöver tillståndet att hantera ärenden, kan hen också göra anmälningar om användning av skog, kemera-finansieringsansökningar och -verkställighetsanmälningar eller medela om tjänster för din räkning. Hen kan ändå inte ge sitt samtycke eller utlämna dina uppgifter vidare till leverantörer och företag inom skogsbranschen. 

Se: 

  • MinSkog.fi
  • Innehavare av tillstånd att hantera ärenden (länk läggs till senare)

Med tillståndet att hantera ärenden i MinSkog.fi låter du en annan person sköta ärenden för dig i MinSkog.fi. Om du ger en annan person användarrättigheter kallas det "tillstånd att hantera ärenden".

En person som fått tillstånd att hantera ärenden kan också göra anmälningar om användning av skog, kemera-finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande samt lämna in tjänsteanmälningar, om du förutom tillstånd att hantera ärenden dessutom har gett personen fullmakt att företräda dig i dessa ärenden.

Med tillståndet kan personen dock inte för skogsägarens räkning ge samtycken till aktörer som erbjuder tjänster, och inte heller skicka in anmälningar om arbetsobjekt. Personen får inte föra över data till sina egna datasystem eller överlåta dem till någon annan.

Om du äger skog tillsammans med andra, räcker det att en av delägarna ger tillståndet att hantera ärenden. Så kan vara till exempel i ett dödsbo eller i samfällda skogar.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralens registratorskontor per skyddad e-post eller till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Hur kan du förbjuda utlämning av dina uppgifter?

Du har fått direktmarknadsföring vars informationskälla är Skogscentralens kundregister. Du vill inte att dina uppgifter utlämnas för direktmarknadsföring. Vad kan du göra? 

Kontakta Skogscentralen och berätta att du vill förbjuda utlämning av dina uppgifter för direktmarknadsföring, samt åsikts- och marknadsundersökningar som har med skogsbruk att göra.  

Kontakta även den organisation, vars informationskälla är Finlands skogscentrals kundregister, av vilken du har fått marknadsföring eller en undersökningsförfrågan. Ett förbud som idag har märkts i Skogscentralens register raderar inte uppgifterna av en organisation som har fått dem förra veckan. 

Om det inte är märkt i Skogscentralens kundregister att du förbjuder utlämning av uppgifter, kan vi utlämna uppgifter. Ett förbud av utlämning av uppgifter som gjorts i befolkningsdatasystemet förmedlas inte till Skogscentralen. 

Om du inte vill ha nyhetsbrev eller meddelanden av Skogscentralen, kan du be om att bli borttagen från Skogscentralens e-postlista.  

I MinSkog.fi syns utlämning av uppgifter med stöd av kundrelation eller medlemskap. Du tycker inte att du är kund eller medlem hos organisationen som har fått informationen. Hur kan man avsluta utlämning av uppgifter? 

Ta kontakt med ifrågavarande aktör och be dem meddela om att kundrelationen eller medlemskapet har tagit slut till Skogscentralens kundtjänst. När vi har fått informationen av aktören om att kundrelationen eller medlemskapet har avslutats, ser vi till att uppgifterna inte längre syns i MinSkog.fi och att de inte längre utlämnas till den ifrågavarande aktören.  

 Se: 

Korrigering av felaktiga uppgifter

Du har rätt att kräva korrigering av oklara och felaktiga personuppgifter om dig utan ogrundat dröjsmål. Om du märker ett fel i dina uppgifter i registret kan du be om korrigering av det med ett fritt formulerat brev. 

Kontaktuppgifter

Kontoret i Lahtis

Mer information

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skyddandet av personuppgifter

En lag som berör Skogscentralens verksamhet är grunden för vår verksamhet och för att sköta de uppgifterna som har stadgats i lagen samlar och hanterar vi personuppgifter. Uppgifterna hanteras av de personer som har rättigheter till det i enlighet med sina arbetsuppgifter. 

 Vi uppmärksammar förverkligandet av dataskydd och informationssäkerhet i våra tjänster och datasystem redan vid planerings- och utvecklingsskedet av dem. Vi har kommit överens om hanteringen av personuppgifter med samarbetspartners som producerar tjänster enligt kraven i dataskyddsförordningarna.  

 Det görs regelbundet dataskyddstester och riskevalueringar på tjänsterna, datasystemen och miljön vi använder.

Lagstiftning

Mer information