Gå direkt till innehållet

Utlämnande av kontaktuppgifter till skogsägare

Service

Skogscentralen kan lämna ut kontaktuppgifter till markägare för direktmarknadsföring inom skogsbruk och även för andra adresserade försändelser.

De utlämnade kontaktuppgifterna innehåller följande:

 • Markägarens identifikationsnummer, namn, postadress och telefonnummer
 • Kontaktuppgifter till dödsbon
 • Vid samägda fastigheter lämnas alla myndiga ägares kontaktuppgifter. Det här gäller också då besittningsrätten har överlåtits till en annan person.

Data plockas ut bara för fastigheter i Fastlandsfinland. Kontaktuppgifter hämtas inte för personer som bor utomlands.

Skogscentralen fattar ett beslut om utlämnande av kontaktuppgifter.

Begäran om kontaktuppgifter till privata markägare ska göras skriftligt.

Skogscentralen kan inte lämna ut uppgifter till de ägare som har förbjudit det. Det är möjligt att lämna ut kontaktuppgifter till elektronisk direktmarknadsföring endast om markägaren har gett sitt samtycke till det.

Urvalskriterier kan vara personens

 • adress
 • hemkommun
 • ålder
 • kön
 • modersmål eller kontaktspråk eller
 • information om hur länge fastigheten har varit i personens ägo eller besittning.

Urvalskriterier kan också vara fastighetens eller ett annat områdes

 • areal
 • geografiska läge
 • huvudträdslag
 • beståndets medelvolym
 • förslag på avverkningar eller skogsvårdsåtgärder och vilket år de rekommenderas.

De utlämnade uppgifterna kan grupperas enligt urvalskriterierna.

Skogscentralen kan bara lämna ut kontaktuppgifter till den del de behövs för det marknadsföringsändamål eller för den adresserade försändelse som uppgetts.

Om uppgifterna sparas i mottagarens personregister för att användas under en längre tid, ska den som begär uppgifter till ansökan bifoga ett register. I registret ska man redogöra för hur kontaktuppgifterna förvaras, behandlas och skyddas för utomstående.

Tjänsten är avgiftsbelagd.
Avgiften består av en grundavgift och en extra avgift enligt antalet utlämnade kontaktuppgifter.

Grundavgiften är 150,00 euro och den extra avgiften 0,10 euro per kontaktinformation till en markägare.

Avgiften grundar sig på jord- och skogsbruksministeriets förordning om avgiftsbelagda prestationer vid Finlands skogscentral (1141/2022).

Lämna in blanketten "Begäran om utlämnande av kontaktuppgifter" till Skogscentralen.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

Via skyddad e-post skickar du dokument till Skogscentralens registratorskontor datasäkert.

Du kan skicka till exempel tillstånd att hantera ärenden för anvädning av MinSkog.fi samt dokument och bilagor som rör samfällda skogar, skogsförseelser och konkurrensutsättning. De kan innehålla personuppgifter eller affärshemligheter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Med blanketten kan du be att få kontaktuppgifter till skogsägaren från Skogscentralens datasystem, för direktmarknadsföring.

Leveransinformation

Skicka den undertecknade blanketten per skyddad e-post till Skogscentralens registratorskontor eller per post till Skogscentralens kontor i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00
Uppdaterad