Gå direkt till innehållet

Skogsinventering inleds i 21 områden i landet

Nyhet - 31.05.2022 09:12

Finlands skogscentral fortsätter inventera skog i olika delar av landet i sommar. I år inleds inventeringar i 21 nya områden som tillsammans täcker nästan 40 miljoner skogshektar. Skogsdata för de områdena blir klara under 2023. Skogsägare kan se data om sin egen skog i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi.

Kundrådgivaren i skogs- och naturvård Jouko Potila mäter ett träd

Jouko Potila mäter grovleken på ett träd. Under sommaren rör sig personal från Skogscentralen ute i skogen och utför mätningar. Foto: Johanna Kleemola

Skogscentralen inventerar privatskogarna i Finland och producerar mångsidiga data om växtplatser, trädbestånd, skogsvårds- och avverkningsmöjligheter och naturvärden i skogen. Skogsägare kan använda data i Skogscentralens tjänst MinSkog.fi för att planera avverkningar och skötselarbeten och få information om värdefulla naturobjekt och möjligheterna att skydda skog. Skogsdata finns också att tillgå i Skogscentralens tjänster med öppen skogs- och naturinformation

Skogsinventeringen sker genom flygfotografering och laserskanning, provytemätningar i terrängen och mångsidiga räknemetoder.

Med laserskanning får man tredimensionell information om markytan, vegetationen och trädbeståndets struktur. Laserskanningen görs från flygplan på 1,5-2 kilometers höjd. Laserskanningen utgör ingen fara för människor eller djur. En separat flygfotografering görs på 7-8 kilometers höjd. Flygbilderna används bland annat för att bestämma trädslag och rita skogsfigurer.

Laserskanningen och flygfotograferingen genomförs 2020-2025 som en del av det nationella laserskannings- och flygfotograferingsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar.

Som stöd i tolkningen det fjärrkarterade materialet mäter man uppgifter om trädbeståndet på olika typer av provytor i terrängen. På varje område på cirka 250 000 hektar mäts hundratals provytor, och under sommarsäsongen rör sig tiotals skogsproffs från Skogscentralen ute i skogen och gör mätningar. Provytemätningarna skadar inte träden eller marken.  

Informationen är av god kvalitet 

Kvaliteten på Skogscentralens skogsdata har förbättrats med en ny inventeringsmetod som ger exaktare information. Bäst är noggrannheten i den fjärrkartingsbaserade inventeringen när det gäller skött gallringsskog och förnyelsemogen skog.

Informationen uppdateras kontinuerligt med olika informationskällor och tillväxtmodeller mellan inventeringarna. Mer information om kvaliteten på skogs- och naturdata finns på Skogscentralens webbplats.

Informationen blir tillgänglig året efter inventeringen

Skogsdata för områdena som inventeras i år blir klara och publiceras före slutet av nästa år.

Vilka områden som laserskannas och flygfotograferas vilket år kan ses på Lantmäteriverkets sida Laserskanning och fotograferingsflygningar. Skogsägare kan också kontrollera när data för deras skog publiceras i karttjänsten  för tillgång till skogsdata.

Just nu bearbetas och publiceras data för skog som Skogscentralen inventerat 2021. Ungefär en tredjedel av informationen för dessa 23 områdens sammanlagda areal på 2,5 miljoner hektar privatskog är redan klar och har publicerats. Helt klara är uppgifterna om sju inventeringsområden, som ligger i Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland. Målet är att också resten av det som inventerades i fjol ska vara publicerat före utgången av augusti.

Fler grova naturvårdsträd kvar efter avverkning – ytterligare förbättringar behövs inom vattenvården Nyhet - 20.05.2022 09:22
Nya metoder används för att trygga örnars och fiskgjusars boträd Nyhet - 01.06.2022 09:26