Gå direkt till innehållet

Nya metoder används för att trygga örnars och fiskgjusars boträd

Nyhet - 01.06.2022 09:26

Stora rovfåglar, som kungsörnen, havsörnen och fiskgjusen, är känsliga för störningar när de häckar. Från och med juni ska informationen om deras bon löpa smidigare mellan myndigheterna och dem som planerar avverkningar.

En havsörn lämnar sitt bo i en tall.

Havsörnen är Finlands strösta rovfågel, och den får inte störas under häckningstiden. Foto: Ari-Pekka Auvinen

Stora rovfåglars boträd är alltid skyddade med stöd av naturvårdslagen om de är i regelbunden användning och klart synliga. Dessutom kräver PEFC- och FSC-certifieringarna hänsyn till stora rovfåglar. 

Från och med juni månad meddelar Skogscentralen markägaren, upprättaren av anmälan om användning av skog, innehavaren av avverkningsrätten och NTM-centralen om avverkningar planeras i den omedelbara närheten till en rovfågels boträd. Då måste man vänta på närmare instruktioner från NTM-centralen innan avverkningen kan påbörjas. 

– Skyddet och skyldigheterna gällande rovfåglar har inte ändrats, utan det handlar om att informationen om boträd nu går bättre fram till markägarna och skogsproffsen. Med det nya meddelandeförfarandet kan vi undvika situationer där bon förstörs på grund av brist på information, säger ledande experten på naturdata Miia Saarimaa vid Finlands skogscentral. 

Skogscentralen har en viktig roll i skyddet av boträd. I anmälningarna om användning av skog får Skogscentralen information om planerade avverkningar, och Skogscentralen har också information om boträd. 

– Vi övervakar anmälningarna om användning av skog, och samtidigt har vi nu möjlighet att i samarbete med NTM-centralen fästa uppmärksamhet vid skogsbruksåtgärder i närheten av boträd, fortsätter Saarimaa. 

Eftersom rovfåglarna är fridlysta är uppgifterna om de exakta platserna för bona hemligstämplade enligt offentlighetslagen. Information om var bona finns är alltså inte fritt tillgänglig för alla. 

Anvisningar för skogsbruk nära bon

Fiskgjusestiftlsen Sääksisäätiös havsörnsarbetsgrupp, Helsingfors universitets Naturhistoriska centralmuseum, Miljöministeriet, Jord- och skogsbruksministeriet, NTM-centralerna, Forststyrelsen och Finlands skogscentral har tillsammans gjort upp anvisningar för hur de stora rovfåglarnas boträd ska beaktas i skogsbruket. I anvisningarna nämns också häckningstiderna, då arten är extra känslig för störningar. 

– Anvisningarna gäller alla skogsbruksåtgärder nära stora rovfåglars bon, alltså till exempel avverkningar, transport av virke, plantering, plantskogsvård och iståndsättning av diken. Också ljud eller aktivitet som sker längre bort men som syns från boet kan göra att häckningen avbryts. Man bedömer att naturvårdslagens krav på fredande uppfylls när de här anvisningarna följs, säger Leena Rinkineva-Kantola, chef för naturskyddsenheten vid Södra Österbottens NTM-central.

När ett känt bo finns mindre än 500 meter från området som anges i anmälan om användning av skog skickar Skogscentralen anvisningar till markägaren, upprättaren av anmälan och innehavaren av avverkningsrätten.  

– Om ett rovfågelbo finns mindre än 50 meter från området som anges i anmälan om användning av skog informerar Skogscentralen dessutom områdets NTM-central, som vid behov ger närmare instruktioner om hur anvisningarna ska tillämpas vid just det boet, säger Saarimaa. 

Skogsägaren kan också i sin skogsbruksplanering välja att lämna ett visst område helt utanför alla avverkningar. 

NTM-centralerna undersöker beroende på art och fall skyddsmöjligheterna för varje område. Om boträdet finns i den omedelbara närheten till en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagens tionde paragraf kan markägaren höra sig för hos Skogscentralen om möjligheten att ingå ett miljöstödsavtal. 

Ta hänsyn till örn och fiskgjuse i skogsbruket

Stora rovfåglar är extra känsliga för störningar under häckningssäsongen:

  • Fiskgjusen häckar 1.4–15.9 i södra och mellersta Finland och 15.4–15.9 i norra Finland (Kajanaland, Koillismaa och Lappland). 
  • Havsörnen häckar 1.2–31.7 i södra och mellersta Finland och 15.2–15.8 i Kajanaland, Koillismaa och Lappland. 
  • Kungsörnen häckar 1.2–31.7 i södra Finland och 15.2–31.7 i norra Finland (Kajanaland, Norra Österbotten och Lappland)

Trädbeståndet får inte behandlas inom en radie på 50 meter från ett boträd, och skogsbruksåtgärder ska inte utföras under den tid som är känslig för häckningen.

Skogsinventering inleds i 21 områden i landet Nyhet - 31.05.2022 09:12
Efterfrågan på inhemsk skogsflis växer – finns i oskötta unga skogar Nyhet - 07.06.2022 10:03