Siirry pääsisältöön

Metsävaratiedot

Tältä sivulta löydät tietoa metsävaratiedon saatavuudesta ja puustontulkinnasta. Metsävaratietoa kerätään lentokoneesta tehtävän laserkeilauksen, ilmakuvauksen ja koealamittauksien avulla.

Metsävaratiedon saatavuus

Metsävaratiedon saatavuus -karttapalvelun avulla voit tarkastella, mistä kuviomuotoista metsävaratietoa on saatavilla.  

Avaa kartta uuteen ikkunaan 

Metsävarakuviot

Metsävarakuviolla tarkoitetaan toimenpidetarpeiltaan, kasvupaikaltaan ja puustoltaan yhtenäistä metsän aluetta. Metsävarakuviot sisältävät kuviokohtaisen tiedon puustosta, kasvupaikasta ja ehdotetut toimenpiteet sekä kuvion historiatietoa.

Metsävarakuvioita voi käyttää esimerkiksi metsään liittyvissä paikkatietoanalyyseissä sekä metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnitteluun. Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt sekä muut tiedossa olevat luontoarvot ovat aineistossa mukana. 

Metsäkeskuksen keräämät metsävarakuviot ovat saatavilla avoimesti rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Latvusmallit

Latvusmalli on paikkatietoaineisto, joka kuvaa puuston pituutta, eli latvan korkeutta maanpinnasta. Latvusmalli antaa hyvän yleiskuvan kuvion sisäisestä pituus- ja tiheysvaihtelusta. Se tukee leimikon ja suojavyöhykkeiden suunnittelussa sekä varastopaikkojen sijoittelussa. Latvusmallit auttavat myös metsikkökuvioiden rajaamista eli kuviorajan piirtämistä.

Latvusmalli on rasterimuotoinen paikkatietoaineisto, joka muodostuu puuston latvuston ja maapohjan korkeuserosta. Se perustuu puuston pituutta kuvaavaan malliin, jonka ruutukoko on 1 m x 1 m. 

Huom. Latvusmalliaineistossa on tällä hetkellä teknisiä ongelmia. Sen vuoksi verkkokartta ja rajapinta eivät toimi, mutta aineisto on paikkatietoaineistona saatavilla.

Latvusmalli

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina. 

Hila-aineisto

Hila-aineistoja voit käyttää metsään liittyvissä paikkatietoanalyyseissä sekä metsänhoito- ja hakkuutöiden suunnittelussa.

Hilaruudut ovat kaukokartoitusperusteisen puustotulkinnan inventointiyksiköitä, eli metsävaratietoa sisältäviä 16 m x 16 m neliönmuotoisia alueita. Hilaruutujen avulla voi tarkastella metsäkuvioiden sisäistä vaihtelua. Hilatieto on teemoitettu puuston määrän mukaan, joten sen avulla voi saada nopean yleiskuvan alueen metsistä. Hilatiedossa ei näy elinympäristötietoa. 

Mallinnuksessa valittujen laser- ja ilmakuvapiirteiden avulla kullekin hilaruudulle haetaan sitä parhaiten vastaavat koealat ja estimoidaan niiden perusteella jokaiselle ruudulle omat puustotiedot.

Huom. Hila-aineiston verkkokartta ei päivity tällä hetkellä.

Hila-aineisto

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina.

Koealat

Koealoja käytetään kaukokartoituspohjaisessa metsien inventoinnissa maastoa kuvaavana vertailuaineistona.

Huom. Koealojen verkkokartta ei päivity tällä hetkellä.

Koealat 

Aineistot ovat saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina

Korjuukelpoisuus

Manner-Suomen alueen korjuukelpoisuuskarttojen aineisto sisältää rasterimuotoisia korjuukelpoisuuskarttoja, jotka kuvaavat maaston kantavuutta. Kantavuus on luokiteltu kartoissa kuuteen luokkaan. 

Aineisto on tuotettu laskennallisesti. Laskennan lähtöaineistona on käytetty kaukokartoitusaineistoa (laserkeilaus) ja Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa. Laskennallisesti tuotetun luokituksen paikkansapitävyyttä ei ole tarkastettu maastossa. 

Maaperän kantavuuden lisäksi korjuukelpoisuuteen vaikuttaa korjuuajankohdan sääolosuhteet, esimerkiksi ajankohdan sateisuus ja talvella routakerroksen paksuus. 

Korjuukelpoisuus

Aineisto on saatavilla myös rajapintana ja paikkatietoaineistoina. 

Puustomaski

Puustomaskilla tarkoitetaan koko Manner-Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa puustoisista alueista, jotka eivät sisälly metsämaskiin. Metsämaskilla tarkoitetaan koko Suomen kattavaa paikkatietoaineistoa metsätalousmaasta (metsä-, kitu- ja joutomaa).

Puustoinen alue on vähintään 0,05 hehtaarin kokoinen yhtenäinen alue, jolla puuston pituus uusimman latvusmallin mukaan on vähintään viisi metriä. Yhtenäisen puustoisen alueen sisällä olevia alle 0,05 hehtaarin avoimia alueita tai alueita, joilla puuston pituus on alle viisi metriä, ei eroteta pois puustoisesta alueesta. Maanmittauslaitoksen maastotietokannan aluemuotoiset rakennukset on poistettu puustomaskista viiden metrin vaikutusalueella.

Puustomaski

Aineisto on saatavilla myös paikkatietoaineistoina. 

Lisätietoja metsävaratiedoista: