Gå direkt till innehållet

Nya preciserande anvisningar för anmälningar om användning av skog

Nyhet - 31.05.2021 09:35

Finlands skogscentral har utarbetat en separat anvisning för anmälningar om användning av skog som gäller olika slags linjeavverkningar samt en anvisning för när en anmälan ska kontrolleras och när en helt ny anmälan ska göras. Behandlingen av anmälningar som gäller särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen har också preciserats. Anvisningarna gäller från och med 1.6.2021 och finns på Skogscentralens webbplats.

Anmälan om användning av skog ska göras minst tio dagar före en avverkning. Anmälan är i kraft i tre år. 

Anmälan om användning av skog ska göras för linjeavverkningar   

Aktörerna i skogsbranschen har fått en ny anvisning för hur anmälningar om användning av skog ska göras om avverkningar vid nya linjer och vid kantzoner längs linjer. 

En anmälan ska göras för varje avverkning vid en väglinje, kraftledning eller motsvarande linje som omfattar över 0,5 hektar. Anmälan om användning av skog behöver inte göras för avverkning vid dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer och avverkning i liten omfattning vid nya väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer, inte heller vintervägslinjer (markanvändningen ändras inte permanent), förutom om avverkningen berör en särskilt viktig livsmiljö. 

En fastighetsspecifik anmälan om användning av skog göras om en avverkning i kantzoner vid kraftledningar och järnvägslinjer, när avverkningen berör en särskilt viktig livsmiljö som avses i 10 § i skogslagen. Var särskilt viktiga livsmiljöer finns kan kontrolleras i karttjänsten med öppen skogs- och naturinformation på Skogscentralens webbplats. Den som utöver denna information behöver mer naturinformation kan lämna en skriftlig begäran till Skogscentralen om information över den planerade linjeavverkningens influensområde. 

Kontroll av en anmälan om användning av skog 

En anmälan ska kontrolleras innan avverkningarna vidtas, om avverkningssättet eller behandlingsområdet ändras betydligt i förhållande till vad som uppgetts tidigare. Skogscentralen har utarbetat en anvisning för när en anmälan ska kontrolleras och när en helt nya anmälan ska lämnas in. 

Preciseringar begärs i anmälningar där området överlappar en särskilt viktig livsmiljö

Vid behandlingen av skogarna ska det säkerställas att särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen bevaras. Sådana objekt bör falla utanför stämplinsposterna när man planerar avverkningar. Skogsägaren, den som utför avverkningen och den som planerar stämplingsposten ansvarar för att lagstadgade naturobjekt beaktas.

I fortsättningen ber Skogscentralen om preciseringar av sådana anmälningar om användning av skog som överlappar särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen. Den som upprättat anmälan ombeds korrigera stämplingspostens gräns så att den planerade avverkningen inte berör den särskilt viktiga livsmiljön. Den justerade figurgränsen och andra behövliga uppgifter ska skickas till Skogscentralen. 

Med förfarandet strävar man efter att figurerna i både anmälningar om användning av skog och planer över stämplingsposter ska göras mer exakta och naturobjekten beaktas bättre vid avverkningar. Uppgifter om de särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen som man känner till kan kontrolleras i Skogscentralens tjänst för öppen skogs- och naturinformation.

Anvisning för anmälan om användning av skog vid linjeavverkningar

Anvisning för kontroll av anmälan om användning av skog

Ändringar föreslås i bekämpningen av skogsskador Nyhet - 27.05.2021 12:24
Enskilda vägar och broar behöver underhåll – stöd finns att få Nyhet - 02.06.2021 09:15