Skip to main content
Nyhet - 02.06.2021 09:15

Enskilda vägar och broar behöver underhåll – stöd finns att få

I Finland finns det cirka 350 000 kilometer enskilda vägar. Att nätverket av enskilda vägar är i skick är ett livsvillkor för dem som bor och idkar näringsverksamhet i landsbygden. Särskilt skogsbruket är helt beroende av skicket på vägarna. Enligt en grov uppskattning startar över 90 procent av drivet virke sin färd mot förädling från enskilda vägar. I år finns ett rekordartat belopp, närmare 40 miljoner euro, att söka för grundliga förbättringar av enskilda vägar och broprojekt.

En grusad skogsväg

Grundförbättringen av skogsvägen är så gott som klar.

Ett beslut om grundlig förbättring av en enskild väg fattas i regel av väglagets stämma. Delägarna i vägen kan vara stugägare, skogsägare och jordbruksföretagare. Största delen av delägarna bor långt ifrån sin skogsfastighet och vägfrågor kan kännas främmande för dem. Under coronapandemin har det varit svårt och tidvis till och med omöjligt för väglagen att hålla fysiska stämmor. Numera tillåter lagen om enskilda vägar även att väglagets stämma kan hållas i en elektronisk verksamhetsmiljö. Det här är något väglagen bör ta fasta på nu i coronatider och även därefter. 

Stöd finns att söka

I år finns det rikligt med stöd att söka för grundlig förbättring av enskilda vägar och reparation av broar. NTM-centralernas stödpott uppgår till 30 miljoner euro och är främst avsedd för enskilda vägar till bosättning. För enskilda vägar som har karaktären av skogsbilväg kan stöd sökas för knappt 10 miljoner euro. Det här stödet delas ut av Finlands skogscentral.

– Om man ser till ansökningarna som lämnats in i början av året finns det ännu gott om stödmedel. Nu är det ett ypperligt tillfälle för väglag att skrida till verket. De som är snabba kan hinna få finansiering ur årets stödpott, säger Mika Nousiainen, ledande expert på skogsvägar vid Finlands skogscentral.

Betydande stödnivå 

För närvarande kan man få cirka 50 procents finansiering för en grundlig förbättring av en enskild väg. I broprojekt kan stödet bli upp till 75 procent. I de projekt som finansieras av NTM-centralen kan man också använda stöd från kommunen eller staden. Därmed kan den sammanlagda stödnivån till exempel i ett broprojekt stiga till mer än 90 procent. 

Grundliga förbättringar lönar sig

Det lönar sig alltid att göra en grundlig förbättring av en enskild väg. Trafiken är smidig för både fast bosatta och fritidsbosatta, räddningsväsendet är snabbt på plats vid behov och näringslivets logistik fungerar friktionsfritt på en väg som genomgått en grundlig förbättring.

– I väglaget bestämmer delägarna om och drar samtidigt den största nyttan av en väl genomförd grundlig förbättring av vägen, säger Mika Nousiainen.