Siirry pääsisältöön

Taimikonhoito käsittää varhaisperkauksen ja taimikon harvennuksen.   

Varhaisperkaus  

Varhaisperkauksessa pidetään yllä tuottavan puuston kasvuedellytyksiä poistamalla kasvatettavien puulajien kanssa kilpailevaa puustoa ja lehtipuuvesakkoa. Varhaisperkauksen tarvetta esiintyy ravinteikkailla kohteilla. Varhaisperkaus tehdään kuusen istutusaloilla, kun taimet ovat 1–2 metrin pituisia. Männyn kylvökohteilla ja luontaisen uudistamisen aloilla varhaisperkauksen ajankohta on taimien ollessa 0,5–1 metrin pituisia. Varhaisperkaus on tarpeen männyn uudistusaloilla vain, jos lehtipuustoa muodostuu runsaasti.   

Taimikon harvennus 

Taimikon harvennus on investointi tulevaisuuteen. Tavoitteena on taimikon tiheyden ja puulajisuhteiden säätelyllä turvata jäävän puuston kasvuedellytykset. Kasvatettavien puiden valinnassa kiinnitetään huomiota kasvupaikalle sopiviin puulajeihin ja laadultaan parhaisiin puuyksilöihin. Lehtipuusekoitus ja riistatiheiköt lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sekapuustoisuuden säilyttäminen korostuu taimikonhoidossa karuilla kasvupaikoilla, joilla lehtipuuta syntyy reheviä kohteita vähemmän.   

Männikössä taimikonharvennus on kustannustehokkainta puuston ollessa noin 3–7 metriä. Kylväen uudistetussa männikössä taimiryhmät kannattaa harventaa jo 2–3 metrin pituisina. Kuusella taimikon harvennus tehdään 2–4 metrin ja koivuvaltaisissa taimikoissa 4–7 metrin pituudessa. Harvennuksen jälkeen tavoitetiheys vaihtelee puulajeittain ja kasvupaikoittain 1600–2500 runkoon hehtaarilla. Taimikon voi harventaa omatoimisesti raivaussahalla tai teettää työn ulkopuolisella.    

Nuoren metsän kunnostus  

Jos taimikonhoito viivästyy tai se jätetään kokonaan tekemättä, metsikkö kasvaa heikosti ja puiden latvukset supistuvat. Riukuuntuneessa metsikössä tehdään ensiharvennuksen sijasta nuoren metsän kunnostus. Sen tavoitteena on järeyttää kasvamaan jääneet puut myyntikelpoiseksi ensiharvennuspuustoksi. Nuoren metsän kunnostus voidaan tehdä koneellisesti ja poistettavat rungot voidaan käyttää energiapuuksi. Ajallaan tehty taimikonhoito on edullisempaa ja puuston kehityksen näkökulmasta parempi vaihtoehto kuin nuoren metsän kunnostus.  

Lisätietoja