Siirry pääsisältöön

Ilmastokestävä metsänhoito

Ilmastokestävässä metsänhoidossa huolehditaan suunnitelmallisesti ja aktiivisesti puuston elinvoimaisuudesta ja hyvästä kasvukunnosta. Hoidettu, elinvoimainen, terve ja hyvässä kasvukunnossa oleva metsä toimi tehokkaana hiilinieluna ja pystyy samalla sopeutumaan paremmin ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin ääreneviin sääoloihin ja tuhoriskeihin. Sekapuustoisuuden suosiminen lisää metsien monimuotoisuutta ja pienentää samalla tuhoriskejä tilanteissa, joissa tuho kohdistuu metsikön yhteen puulajiin. Metsien tuhoriskeistä on lisätietoa Tuhot metsissä -sivulla.

Lannoituksella ja metsityksellä lisää hiilinielua

Metsien hiilensidontakykyä voidaan lisätä luonnon kokonaiskestävyyden huomioon ottavien lannoitusten sekä avoimien alojen metsitysten avulla. Lannoituksella pystytään korjaamaan maaperän ravinne-epätasapainoa ja siitä johtuvaa kasvun taantumaa. Turvemailta puuttuu yleensä useita puun kasvuun tarvittavia ravinteita. Hyvälaatuisen tuhkan avulla voidaan lisätä turvemaiden puuston kasvua, jolloin puustoon, juuristoon ja maaperään sitoutuu ilmasta tehokkaammin hiilidioksidia. Avoimien alojen metsitysten avulla voidaan kasvattaa hiilensidonnankin kannalta arvokasta metsäpinta-alaa.  

Suometsien vedenpinnan säätelyllä voidaan turvata puuston hyvä kasvukunto sekä minimoida kasvihuonekaasupäästöriskejä. Vesiensuojelumenetelmillä, kuten esimerkiksi suojavyöhykkeillä ja muokkauskatkoilla, voidaan minimoida ravinteiden huuhtoutumisriskejä. Suometsien käsittelystä on lisätietoa Suometsän hoito -sivulla.

Uusi metsä nopeasti kasvuun

Ilmastokestävässä metsänhoidossa huolehditaan myös metsätiestön kunnosta ja siitä, että puusto lähtee hyvin kasvuun. Metsäteiden kunnossapitotoimet ja perusparannukset varmistavat, että tiestö säilyy kantavana. Nopea ja kasvupaikan ominaisuuksien mukaisesti toteutettu uudistaminen varmistaa, että uusi puusukupolvi lähtee nopeasti kasvuun ja sitoo tehokkaasti hiiltä. Maanmuokkausmenetelmistä tulee valita kasvupaikalle sopivin menetelmä. Näin tuleva puusto kasvaa huomattavasti nopeammin, kuin jos maata ei olisi muokattu, ja tuleva puusto varastoi hiiltä tehokkaammin puustoon ja maaperään. Jalostetun viljelymateriaalin avulla voidaan lisätä puuston kasvua ja hiilensidontaa luontaiseen siemenaineistoon verrattuna.