Vår dataskyddspraxis | Skogscentralen

Vår dataskyddspraxis

Skogscentralen behandlar personuppgifter för att sköta de lagstadgade uppgifterna eller med ditt samtycke. I lagen (418/2011) och förordningen (1544/2016) om Skogscentralen stiftas om Skogscentralens uppgifter.

De uppgifter i datasystemet som gäller privata personer bildar ett personregister som kallas Finlands skogscentrals system för skoglig information. Hantering av uppgifterna i det grundar sig på skogsdatalagen (419/2011). Under rubriken Skog – Skogsdatalagen på vår webbplats berättar vi mer om hanteringen av skogsägares personuppgifter och de rättigheter som anknyter till det. I dataskyddsbeskrivningen hittar du noggrannare information om bland annat syftet med hanteringen av uppgifterna, datakällor, lagring, dina rättigheter och om till vem och hur uppgifterna i registret kan överlåtas.

I Skogscentralen fäster vi speciell uppmärksamhet vid att dataskydd och datasäkerhet tryggas i tjänsterna redan när de planeras och utvecklas. Uppgifterna hanteras av personer som har rätt till det utgående från sina arbetsuppgifter. Skogscentralen har kommit överens om hanteringen av personuppgifter med samarbetspartner som tar fram dylika tjänster, i enlighet dataskyddsförordningens krav.

Dina dataskyddsrättigheter

Skogsägare ser största delen av sina personuppgifter genom att logga in i e-tjänsten MinSkog.fi. Man loggar in med nätbankskoder eller mobilcertifikat. Begäranden om kontroll av uppgifterna eller korrigering av fel samt förbud mot att överlåta uppgifterna för marknadsföring, opinions- eller marknadsundersökningar skickas

  • per e-post till kirjaamo(at)metsakeskus.fi (undertecknad blanket eller fritt formulerat brev som bilaga, t.ex. som fotografi – observera att vanlig e-post är oskyddad),
  • per post till Finlands skogscentral Aleksanterinkatu 18 A, 15140 Lahtis eller
  • personligen genom att besöka något av våra kontor.

EU:s allmänna dataskyddsförordning ger i en del fall personer bredare rättigheter i kontrollen av sina uppgifter. Alla rättigheter appliceras ändå inte på Skogscentralens tjänster eftersom personuppgifterna hanteras i samband med utförandet av lagstadgade uppgifter. Det här innebär att information i skogsdatasystemets register inte kan raderas på begäran och inte heller kan flyttas till en annan plats.

Skogscentralens dataskyddsansvariga heter Asta Härkönen, e-post asta.harkonen(at)skogscentralen.fi, tfn 029 432 5105. Du kan kontakta den dataskyddsansvariga i alla frågor som har med hantering av personuppgifter och personuppgiftsrättigheter att göra.

Mer information om dina rättigheter i anslutning till dataskyddslagstiftningen finns på dataombudsmannens byrås webbsida.

.