Gå direkt till innehållet

Vanliga frågor om kemera-stöd

Vanliga frågor om kemera-stöd

Se om du hittar svar på din fråga bland paren av vanliga frågor och svaren på dem som vi samlat till den här sidan. Om du inte hittar svar på din fråga, kontakta kundtjänsten

Ansökan om stöd

Vem betraktas som en privat markägare som avses i kemera-villkoren? 

I kemera-lagen avses med en ”enskild markägare” följande personer: 

 • fysiska personer 
 • de som innehar en arrenderätt, en nyttjanderätt som baserar sig på testamente, en efterlevande makes besittningsrätt, en pensionsrätt eller någon motsvarande rättighet förutsatt att innehavaren är en fysisk person, 
 • företag, sammanslutningar och dödsbon där alla bolagsmän, medlemmar eller delägare är fysiska personer och där företagets eller sammanslutningens huvudsakliga syfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk, 
 • en stiftelse vars verksamhet till största delen utgörs av gårds- eller skogsbruk, 
 • sådana delägarlag för samfällda skogar och sådana delägarlag för i lagen om samfälligheter (758/1989) avsedda samfälligheter där minst 50 procent av andelarna ägs av fysiska personer, 
 • fysiska personer som tillsammans med ett bolag äger en fastighet förutsatt att de fysiska personernas ägarandel av fastigheten är minst 50 procent. 

Vad kan man få kemera-stöd för?

Det går att få kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog, vitaliseringsgödsling, vård av torvmarksskog och byggande och grundlig förbättring av skogsväg. Det går också att få kemera-stöd för tillfälligt skydd av skog (skogsbrukets miljöstöd) och naturvårdsprojekt. Mer information om villkoren för de olika stöden hittar du på stödens respektive sidor.

Kan kemera-stöd sökas i tjänsten MinSkog.fi? 

Det är bra att ansöka om stöd för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog via tjänsten MinSkog.fi varje gång det handlar om arbete som ska utföras på en fastighet som bara har en ägare. När det gäller projekt för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog som görs tillsammans med flera markägare samt för alla andra arbetsslag som understöds kan ansökan göras på blanketterna som finns på vår webbplats

Om din skogsfastighet är ett outbrutet område eller om fastighetsgränserna av någon annan anledning inte syns för närvarande i tjänsten MinSkog.fi, kan du ansöka om kemera-stöd med blanketterna på vår webbplats.

Hurdan yrkeskunskap behöver den som utarbetar en finansieringsansökan? 

Kravet på yrkeskunskap varierar efter det arbete som stöd beviljas för, dvs. kravet ställs i proportion till hur krävande projektet är. Alla skogsägare och företagare som tillhandahåller skogstjänster kan sammanställa finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande som gäller tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling.  

En separat utredning om skogsägarens eller företagarens yrkeskunskap förutsätts när finansieringsansökan eller anmälan om verkställande gäller vård av torvmarksskog, byggande av skogsväg eller ett naturvårdsprojekt. 

Om det handlar om ett projekt för vård av torvmarksskog, byggande av skogsbilväg eller naturvård som utarbetats av en organisation, ska den som utarbetat projektet vara anställd vid organisationen. Personen kan ha skaffat sig yrkeskunskapen genom utbildning eller arbetserfarenhet.  

Om det är första gången personen lämnar in en finansieringsansökan, kontaktas hen under handläggningen av ansökan för en utredning av yrkeskunskapen. Lämplig utbildning i skogsbranschen, arbetslivserfarenheten och kompetensen inom arbetsgivarens organisation avgör huruvida yrkeskunskapen kan betraktas som tillräcklig.  

Vilka uppgifter ska bifogas stödansökan vid vägprojekt och projekt för vård av torvmarksskog?

Både i vägprojekt och i projekt för vård av torvmarksskog behövs förutom finansieringsansökan även en verkställighetsplan med bilagor. Uppgifter om alla bilagor som behövs för respektive arbetsslag nämns på webbsidan Blanketter. Där finns även anvisningar för hur man fyller i blanketterna. 

På vår webbplats kan du läsa mer om stöd för skogsbilvägar och stöd för vård av torvmarksskog

När kan jag på nytt få kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog för samma objekt?

Tabellen nedan visar hur tidigare beviljat och betalat kemera-stöd påverkar möjligheten att få stöd igen.

Tidigare stöd När kan nytt stöd beviljas
Stöd för tidig vård av plantbestånd har beviljats 1.6.2015 eller senare. Det har gått minst sju år sedan den sista utbetalningen av det tidigare stödet. En ny ansökan kan lämnas in när det gått sju år sedan betalningen.
Stöd för vård av ungskog har beviljats 1.6.2015 eller senare. Det har gått minst tio år sedan den sista utbetalningen av det tidigare stödet. En ny ansökan kan lämnas in när det gått tio år sedan betalningen.
Stöd för skogsförnyelse eller för röjning eller gallring av plantbestånd eller ungskog har betalats ut före 1.6.2015. Det måste ha gått minst tio år från det att det tidigare stödda arbetet slutförts till att nytt stöd beviljas.

 

Behandling av stödansökan

Hur långa är handläggningstiderna för kemera-ansökningar för närvarande? 

Handläggningstiderna varierar vanligtvis från några dagar till flera veckor. Snabbast handläggs elektroniskt inlämnade finansieringsansökningar och anmälningar om verkställande som gäller för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Handläggningstiderna är längst för projekt som handlar om vård av torvmarksskog samt byggande och grundliga för bättringar av skogsvägar. Om ett projekt förutsätter inspektion i terrängen kan handläggningstiden dra ut på tiden avsevärt. 

Läs mer om handläggningstiderna.

Om min finansieringsansökan inte kan godkännas i år, vad händer med den då? 

Handläggningen av ansökan fortsätter tills Skogscentralen avslår eller godkänner den, eller tills sökanden själv drar tillbaka ansökan.  

Om en finansieringsansökan inte kan godkännas i år, överförs handläggningen till nästa år. En sådan situation kan uppkomma till exempel om den fullmakt att bevilja stöd som staten ger Skogscentralen varje år redan har använts till fullo.  

Om en ansökan inte kan godkännas ännu under det följande året, avslår Skogscentralen ansökan. 

Kan en finansieringsansökan kompletteras så att man utökar arealen? 

En finansieringsansökan som är under behandling vid Skogscentralen kan kompletteras fram tills dess att finansieringsbeslutet har fattats.  

Den areal som uppgetts i en finansieringsansökan som gäller tidig vård av plantbestånd eller vård av ungskog kan höjas med högst tre hektar/ansökan. Om det finns behov av att utvidga arealen ytterligare, ska en ny finansieringsansökan göras för tilläggsarealen.  

Den minsta möjliga arealen är en hektar vid stöd för tidig vård av plantbestånd och två hektar vid stöd för vård av ungskog. 

Utbetalning av stöd och anmälan om verkställande

Till vem utbetalas kemera-stödet? 

Den som får kemera-stödet ska vara en privat markägare. I anmälan om verkställande kan markägaren välja om stödet ska betalas direkt till ombudets organisation, till exempel skogsvårdsföreningen, virkesbolaget eller skogsserviceföretagaren. 

Hur kan jag kontrollera att Skogscentralen har betalat stödet? 

Stödmottagaren, betalningsmottagaren och ett eventuellt ombud som stödmottagaren har befullmäktigat får ett meddelande om utbetalningen av stödet. 

Var hittar jag finansieringsbeslutet eller meddelandet om utbetalning? 

I egenskap av markägare får du beslutsdokumenten som gäller kemera-stöd antingen per brev eller e-post genast när finansieringsbeslutet har gjorts. När stödet har betalats till bankkontot får du ett meddelande även om det, antingen per brev eller e-post.  

Stödbeslut som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan du också läsa genom att logga in i tjänsten MinSkog.fi. De finns i avsnittet Kemera på sidan Ärenden.

Måste man betala skatt på kemera-stöd? Vem deklarerar stödet till beskattaren? 

Kemera-stödet är inkomst som stödmottagaren måste betala kapitalskatt för. Skogscentralen meddelar uppgifterna om kemera-stöd direkt till skattemyndigheten. Därtill ska stödmottagaren dvs. markägaren själv deklarera erhållna stöd i sin egen skattedeklaration.  

Kemera-stöd omfattar ingen mervärdesskatt. 

När betalas stöd för vägprojekt och projekt för vård av torvmarksskog? 

I vägprojekt och projekt för vård av torvmarksskog kan stödet betalas ut allteftersom arbetet fortskrider. Med anmälan om verkställande kan du meddela Skogscentralen att arbete har utförts och ansöka om utbetalning. Den minsta stödbeloppet som betalas är 300 euro. Den sista betalningsposten ska vara minst 10 procent av det totala stödbeloppet som beviljats för projektet. 

Skogscentralen behandlar alla anmälningar om verkställande av olika arbetsslag i den ordningsföljd de inkommer.  

Kemera-stödet kan variera i olika delar av Finland. Var går gränserna för södra, mellersta och norra Finland? 

Indelningen av stödområdena i södra delen, mellersta delen och norra delen av Finland har fastställts i statsrådets förordning om hållbar skötsel och användning av skog (1308/2013): 

Norra delen av Finland avser 

 • landskapet Lappland samt 
 • kommunerna Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski, Hyrynsalmi, Puolanka och Suomussalmi, och  
 • samernas hembygdsområde enligt 4 § i sametingslagen (974/1995). 

Mellersta delen av Finland avser 

 • landskapet Mellersta Österbotten  
 • områdena i landskapen Norra Österbotten och Kajanaland med undantag för de kommuner som hör till norra delen av Finland 
 • kommunerna Juga, Ilomants, Lieksa, Nurmes och Valtimo i landskapet Norra Karelen, 
 • kommunerna Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi och Kyyjärvi i landskapet Mellersta Finland, samt  
 • kommunerna Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi och Rautavaara i landskapet Norra Savolax. 

Södra delen av Finland avser 

 • landskapen Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Päijänne-Tavastland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen, Birkaland, Södra Karelen, Österbotten, Södra Österbotten och Södra Savolax och 
 • av områdena i landskapen Norra Karelen, Mellersta Finland och Norra Savolax de kommuner som inte hör till mellersta delen av Finland. 

Vad händer om en omständighet som förhindrar erhållande av stöd upptäckts först när anmälan om verkställande lämnas in? 

Skogscentralen kan inte betala stöd för redan utfört arbete om arbetet inte har utförts i enlighet med finansieringsvillkoren. Utbetalningen av stödet kan dras in helt eller delvis, beroende på hurdana brister som upptäckts i arbetet på basis av en anmälan om verkställande eller vid en granskning i terrängen. Markägaren eller markägarens ombud kontaktas beträffande de upptäckta bristerna och stödvillkoren utreds innan det slutliga finansieringsbeslutet ges. Sökande som är missnöjda med beslutet har rätt att skriftligen begära omprövning av det. 

Hur ska kostnaderna för projektet påvisas? 

Vid vitaliserings-, väg- och torvmarksprojekt baseras stödet på de verkliga kostnaderna. Kostnaderna ska anges på anmälan om verkställande specificerade på planerings-, arbets-, materialkostnader och andra kostnader. Kvitton på betalda fakturor över varor och tjänster ska kunna läggas fram på begäran.  

Över hopsamling av klenträd som görs i samband med vård av ungskog ska man vid behov kunna lägga fram en tillförlitlig utredning, till exempel ett mätningsbevis, en avverkningslista eller uppgifter om stapelmått. 

Kan flera anmälningar om verkställighet göras om ett projekt för vård av ungskog? 

Du kan bara lämna in en anmälan om verkställande för varje kemera-finansieringsansökan. När beslut om det slutliga stödbeloppet har fattats utifrån anmälan, kan nya anmälningar om verkställande inte längre behandlas för samma finansieringsansökan. 

Finansieringsvillkor för arbetsslag

Hur mycket kemera-stöd kan jag få?

Från den 1.6.2018 kan man få kemera-stöd enligt tabellen neda:

Åtgärd Stödnivå
Tidig vård av plantbestånd, €/ha 160
Vård av ungskog, €/ha 230
Stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd i samband med vården, när finansieringsansökan har inkommit före 1.6.2022, €/ha 430

Stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd i samband med vården, när finansieringsansökan har inkommit 1.6.2022 eller senare, €/ha

450
Vitaliseringsgödsling, % av totala kostnader 30
Vård av torvmarksskog, % av totala kostnader 30 tai 60
Grundlig förbättring av väg, % av totala kostnader 50*, 50** tai 60***
Byggande av väg, % av totala kostnader 30*, 40** tai 50***

* södra Finland, ** mellersta Finland, *** norra Finland

Läs mer om kemera-stöd.

 

Kan glasbjörk godtas som huvudträdslag efter tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog? 

Glasbjörk godtas som huvudträdslag i kemera-arbeten endast på sådana platser där det är ekonomiskt ändamålsenligt (6 § 1 mom. i den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, kemera-lagen). Sådana platser är torvmarker, försumpade delar av momarker samt täta ler- och siltdominerade marker.  

Vad är klenträd? 

Energived och massaved räknas som klenträd.  

När jämställs ett trumrör med en bro och när är separat finansiering möjlig? 

Ett trumrör jämställs med en bro och kan finansieras separat, om trummans diameter är minst två meter. I en bro som består av flera trumrör ska rörens tvärsnittsyta vara över 3,14 m2. Stöd kan beviljas för reparation av en bro eller montering av en trumma som motsvarar en bro även om inga andra förbättringar skulle göras på vägen.  

Om ett broarbete utförs i samband med en grundlig förbättring av en väg ska alla kostnader i anslutning till bron fördelas på det egna avsnittet. Stödet för reparation av broar är 10 procent högre än stödet för grundlig vägförbättring. 

På brobyggen av trumrör tillämpas Metsätehos anvisning om skogsvägar från år 2001 (Metsätieohjeisto, kapitel 4.7 Rummut, på finska).  

När kan skogsdungar i utvecklingsklassen A0 och 04 godkännas för finansiering vid projekt för vård av torvmarksskog? 

Grundläggande torkning av skog i utvecklingsklassen A0 och iståndsättning av gamla diken kan finansieras inom ramen för ett projekt för vård av torvmarksskog. Iståndsättning av diken kan godkännas för högst 280 meter per hektar. Storleken på förnyelseytan eller skogsfigurerna har ingen betydelse, men minimistorleken för att ett projekt ska kunna beviljas stöd är två hektar. Dessutom är ett villkor att förnyelsearbetena har slutförts före den sista dagen i projektet för vård av torvmarksskog.  

Dikningsarbeten i en skog i utvecklingsklassen 04 finansieras i regel inte, förutom om arbetet är absolut nödvändigt dräneringstekniskt sett. En sådan situation kan uppkomma till exempel om dräneringsvatten från ett annat område leds bort via skogen. 

När kan man få stöd för kostnader för vitaliseringsgödsling? 

Som kostnader för vitaliseringsgödsling godtas alla planerings-, arbets- och materialkostnader som markägaren kan påvisa med fakturor.  

Markägarens eget arbete, till exempel för att sprida ut gödsel, stöds inte. 

Det finns naturobjekt i min skog. Kan jag få miljöstöd? 

Kan jag få miljöstöd om ett naturobjekt hör till någon av de särskilt viktiga livsmiljöerna som nämns i 10 § i skogslagen? Miljöstöd kan fås även för naturobjekt som är förenliga med METSO-programmet.  

I tjänsten MinSkog.fi kan du enkelt starta en preliminär skyddsutredning. Utredningen dirigeras till Skogscentralen, som kontaktar dig. I tjänsten MinSkog.fi kan du också kontakta en aktör som tillhandahåller skogstjänster och till denne skicka en servicebegäran om beredning av miljöstödsansökan.