Siirry pääsisältöön

Usein kysyttyä kemerasta

Usein kysyttyä kemera-tuesta

Katso, löydätkö vastauksen kysymykseesi tälle sivulle kootuista kysymys-vastauspareista. Jos et löydä vastausta, niin ota yhteyttä asiakastukeemme.

Tuen hakeminen

Kuka on kemera-ehtojen tarkoittama yksityinen maanomistaja?

Kemera-laissa yksityisellä maanomistajalla tarkoitetaan seuraavia henkilöitä:

 • luonnollista henkilöä
 • maanvuokraoikeuden, testamenttiin perustuvan käyttöoikeuden, lesken hallintaoikeuden, eläkeoikeuden tai muun vastaavan oikeuden haltijaa, jos haltija on luonnollinen henkilö
 • yhteisöä, yhteenliittymää ja kuolinpesää, jonka yhtiömiehenä, jäsenenä tai osakkaana on vain luonnollisia henkilöitä ja jossa yhteisön ja yhteenliittymän pääasiallisena tarkoituksena on maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • säätiötä, jonka toiminnasta pääosan muodostaa maatila- tai metsätalouden harjoittaminen
 • yhteismetsän osakaskuntaa ja yhteisaluelaissa (758/1989) tarkoitetun yhteisen alueen osakaskuntaa, jonka osuuksista vähintään puolet on luonnollisten henkilöiden omistuksessa
 • kiinteistön yhdessä yhtiön kanssa omistavia luonnollisia henkilöitä silloin, kun henkilöiden omistusosuus kiinteistöstä on vähintään 50 prosenttia.

Mihin töihin kemera-tukea voi hakea?

Kemera-tukea voi hakea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon, metsäautoteiden rakentamiseen ja perusparantamiseen, suometsän hoitoon sekä metsän terveyslannoitukseen. Kemera-tukea voi saada myös määräaikaiseen suojeluun (ympäristötuki) ja metsäluonnon hoitohankkeisiin. Lue lisää kemera-tuen ehdoista ja määristä verkkosivuillamme.

Voiko kemera-tukea hakea Metsään.fi-palvelussa?

Taimikon varhaishoitoon ja nuoren metsän hoitoon voi ja kannattaa hakea tukea Metsään.fi-palvelussa aina silloin, kun kyse on yhden maanomistajan kiinteistöllä tehtävästä työstä. Useamman maanomistajan yhdessä toteutettaviin taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon hankkeisiin sekä kaikkiin muihin tuettaviin työlajeihin voi tukea hakea verkkosivuillamme olevilla lomakkeilla.

Jos omistamasi tila on määräala, tai jostain muusta syystä tilan kiinteistörajat eivät tällä hetkellä näy Metsään.fi-palvelussa, voit hakea kemera-tukea verkkosivuillamme olevilla lomakkeilla.

Millainen ammattitaito pitää olla rahoitushakemuksen laatijalla?

Ammattitaitovaatimus vaihtelee tuettavan työn mukaan eli vaatimus on suhteutettava hankkeen vaativuuteen. Kaikki metsänomistajat ja metsäpalveluyrittäjät voivat laatia taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemuksia ja toteutusilmoituksia. 

Erillinen selvitys ammattitaidosta vaaditaan metsänomistajalta ja metsäpalveluyrittäjältä silloin, kun rahoitushakemus ja toteutusilmoitus liittyvät suometsän hoitoon, metsätien rakentamiseen ja luonnonhoitohankkeeseen.

Kun kyseessä on organisaation laatima, suometsän hoitoon, metsätien rakentamiseen tai luonnonhoitoon liittyvä hanke, tulee hankkeen laatijan olla organisaation palveluksessa. Hankkeen laatija on voinut hankkia ammattitaitonsa koulutuksen tai kokemuksen kautta. 

Uuden toimijan ammattitaito selvitetään rahoitushakemuksen käsittelyn kuluessa ottamalla yhteyttä hankkeen laatijaan. Riittäväksi asiantuntemukseksi katsotaan soveltuva metsällinen koulutus, työelämän kokemus ja työnantajaorganisaatiossa oleva osaaminen. 

Mitä tietoja tukihakemuksiin on liitettävä tiehankkeissa ja suometsän hoitohankkeissa?

Sekä tie- että suometsän hoitohankkeissa tarvitaan rahoitushakemuksen lisäksi myös toteuttamissuunnitelma liitteineen. Löydät tiedot kaikista tarvittavista liitteistä Lomakkeet-verkkosivulla kyseisten työlajien kohdalta. Sieltä löydät myös lomakkeiden täyttöohjeet.

Lue verkkosivuillamme lisää tuesta metsäteihin ja tuesta suometsän hoitoon.

Milloin voin saada samalle kohteelle uudelleen kemera-tukea taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon?

Aiemmin myönnetyn ja maksetun kemera-tuen vaikutus uuden tuen myöntämiseen on kuvattu alla olevassa taulukossa.

Aiempi tuki Milloin uutta tukea voidaan myöntää
Tuki taimikon varhaishoitoon on myönnetty 1.6.2015 tai sen jälkeen.  Aiemmin myönnetyn tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään seitsemän vuotta. Uusi rahoitushakemus voidaan jättää, kun maksamisesta on kulunut seitsemän vuotta.
Tuki nuoren metsän hoitoon on myönnetty 1.6.2015 tai sen jälkeen. Aiemmin myönnetyn tuen loppuun maksamisesta on kulunut vähintään kymmenen vuotta.  Uusi rahoitushakemus voidaan jättää, kun maksamisesta on kulunut kymmenen vuotta.
Tuki metsänuudistamiseen tai taimikon tai nuoren metsän perkaukseen tai harvennukseen on maksettu ennen 1.6.2015. Aiemmin tuetun työn valmistumisen ja uuden tuen myöntämisen välillä pitää olla kulunut vähintään kymmenen vuotta.

 

Tukihakemuksen käsittely

Kuinka pitkiä kemera-hakemusten käsittelyajat ovat tällä hetkellä?

Käsittelyajat vaihtelevat tyypillisesti muutamasta päivästä useampaan viikkoon. Nopeimmin käsitellään sähköisesti saapuvat nuoren metsän hoidon ja taimikon varhaishoidon rahoitushakemukset ja toteutusilmoitukset. Pisimmät käsittelyajat ovat suometsän hoidon sekä metsäteiden rakentamisen ja perusparannuksen hankkeissa. Mikäli hanke tarkastetaan maastossa, voi käsittelyaika pidentyä merkittävästi.

Jos rahoitushakemustani ei voida hyväksyä tänä vuonna, niin miten sille käy?

Hakemuksen käsittely jatkuu aina siihen saakka, kunnes Metsäkeskus hylkää tai hyväksyy hakemuksen tai kunnes hakija itse peruuttaa hakemuksen. 

Jos rahoitushakemusta ei voida hyväksyä tänä vuonna, niin sen käsittely siirtyy seuraavaan vuoteen. Tällainen tilanne voi syntyä esimerkiksi silloin, kun Metsäkeskukselle valtion talousarviossa vuosittain annettava rahoituksen myöntämisvaltuus on jo käytetty loppuun. 

Jos hakemusta ei voida vielä seuraavanakaan vuonna hyväksyä, niin Metsäkeskus hylkää hakemuksen.

Voiko rahoitushakemusta täydentää lisäämällä pinta-alaa?

Metsäkeskuksessa käsittelyvaiheessa olevaa rahoitushakemusta voi täydentää siihen saakka, kunnes päätös on tehty. 

Taimikon varhaishoitoon tai nuoren metsän hoitoon liittyvässä rahoitushakemuksessa ilmoitettua hoidettavan kohteen pinta-alaa voi kasvattaa enintään kolme hehtaaria/hakemus. Jos hoidettavan kohteen pinta-alaa on tarvetta laajentaa enemmän, tulee lisäalalle tehdä uusi rahoitushakemus. 

Taimikon varhaishoidossa hoidettavan kohteen vähimmäiskoko on yksi hehtaari ja nuoren metsän hoidossa kaksi hehtaaria.

 

Tuen maksaminen ja toteutusilmoitus

Kenelle kemera-tuki maksetaan?

Kemera-tuen saajan on oltava yksityinen maanomistaja. Maanomistaja voi toteutusilmoituksessa valita, että tuki maksetaan suoraan asiamiesorganisaatiolle, esimerkiksi metsänhoitoyhdistykselle, puutavarayhtiölle tai metsäpalveluyrittäjälle.

Kuinka voin varmistaa, onko Metsäkeskus maksanut tuen?

Tuensaaja, maksunsaaja ja mahdollinen tuensaajan valtuuttama asiamies saavat maksatusilmoituksen tuen maksamisesta.

Mistä löydän saamani rahoituspäätöksen tai maksatusilmoituksen?

Maanomistajana saat kemera-tukiin liittyvät päätösasiakirjat joko paperipostissa tai sähköpostitse heti, kun rahoituspäätös on tehty. Kun tuki on maksettu pankkitilille, niin saat myös siitä maksatusilmoituksen joko paperipostina tai sähköpostitse. 

Pitääkö kemera-tuesta maksaa veroja? Kuka ilmoittaa tuet verottajalle?

Kemera-tuki on tuloa, josta tuen saaja maksaa pääomaveron. Metsäkeskus ilmoittaa tiedot kemera-tuista suoraan verottajalle. Tämän lisäksi tuen saajan eli maanomistajan on itse ilmoitettava saamansa tuet veroilmoituksessaan. 

Kemera-tuki ei sisällä arvonlisäveroa.

Milloin tuki tiehankkeissa ja suometsän hoitohankkeissa maksetaan?

Tiehankkeissa ja suometsän hoitohankkeissa tukea voidaan maksaa töiden edistymisen mukaan. Voit toteutusilmoituksella ilmoittaa töitä tehdyksi ja hakea maksatusta Metsäkeskuksesta. Pienin maksettava tukisumma on 300 euroa. Viimeisen maksuerän tulee olla vähintään 10 prosenttia hankkeelle myönnetyn tuen kokonaismäärästä.

Metsäkeskus käsittelee kaikki saamansa, eri työlajien toteutusilmoitukset niiden saapumisjärjestyksessä. 

Kemera-tuki voi vaihdella eri osissa Suomea. Missä eteläisen, keskisen ja pohjoisen Suomen rajat menevät?

Kemera-tukien aluejaosta eteläiseen, keskiseen ja pohjoiseen Suomeen, on säädetty valtioneuvoston asetuksessa metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013):

Pohjoinen Suomi tarkoittaa

 • Lapin maakuntaa
 • Kuusamon, Pudasjärven, Taivalkosken, Hyrynsalmen, Puolangan ja Suomussalmen kuntia sekä 
 • saamelaisten kotiseutualuetta, josta on säädetty saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 4 pykälässä.

Keskinen Suomi tarkoittaa

 • Keski-Pohjanmaan maakuntaa 
 • Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntia lukuun ottamatta yllä mainittuja pohjoiseen Suomeen kuuluvia kuntia
 • Pohjois-Karjalan maakunnan kuntia: Juuka, Ilomantsi, Lieksa ja Nurmes
 • Keski-Suomen maakunnan kuntia: Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi ja Kyyjärvi sekä 
 • Pohjois-Savon maakunnan kuntia: Kiuruvesi, Vieremä, Sonkajärvi ja Rautavaara.

Eteläinen Suomi tarkoittaa

 • Maakuntia: Uusimaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Päijät-Häme, Kanta-Häme, Kymenlaakso, Pirkanmaa, Etelä-Karjala, Pohjanmaa, Etelä-Pohjanmaa ja Etelä-Savo sekä
 • Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen ja Pohjois-Savon maakuntia lukuun ottamatta yllä mainitut kunnat, jotka kuuluvat keskiseen Suomeen.

Mitä tapahtuu, kun rahoituksen saamisen estävä seikka havaitaan vasta toteutusilmoituksen jättövaiheessa?

Metsäkeskus ei voi maksaa tukea jo tehtyyn työhön, jos työtä ei ole toteutettu rahoitusehtojen mukaisesti. Tuen maksatus voidaan evätä kokonaan tai osittain, sen mukaan millaisia puutteita työssä havaitaan toteutusilmoituksen tai maastotarkastuksen perusteella. Maanomistajaan tai hänen asiamieheensä ollaan yhteydessä havaituista virheellisyyksistä ja selvennetään tukiehdot ennen lopullisen rahoituspäätöksen antamista. Jos tuen hakija on tyytymätön saamaansa päätökseen, hänellä on oikeus hakea siihen oikaisua kirjallisesti.

Miten hankkeen kustannukset osoitetaan?

Lannoitus-, tie- ja suometsänhoitohankkeissa tuki perustuu todellisiin kustannuksiin. Näiden hankkeiden toteutusilmoitukseen kustannukset merkitään eriteltyinä suunnittelu-, työ-, tarvike- ja muihin kustannuksiin. Ostolaskuista tai palvelun myyntilaskuista on pyydettäessä esitettävä myös kuitit. 

Nuoren metsän hoidon hankkeessa kerättävästä pienpuusta on tarvittaessa esitettävä luotettava selvitys, esimerkiksi mittaustodistus, moto-lista tai pinomittaustiedot.

Voiko nuoren metsän hoidon hankkeesta tehdä useamman toteutusilmoituksen?

Yhtä kemera-rahoitushakemusta kohden voi toimittaa vain yhden toteutusilmoituksen. Kun sen perusteella on jo päätetty tuen lopullinen määrä, niin samaan rahoitushakemukseen liittyviä uusia toteutusilmoituksia ei voida enää käsitellä.

 

Työlajien rahoitusehdot

Paljonko voin saada kemera-tukea?

1.6.2018 alkaen kemera-tukea on voinut saada alla olevan taulukon mukaisesti:

Työlaji Tuen määrä
Taimikon varhaishoito, €/ha 160
Nuoren metsän hoito, €/ha 230
Tuki nuoren metsän hoitoon ja samassa yhteydessä tehtyyn pienpuun keruuseen, kun rahoitushakemus on saapunut ennen 1.6.2022, €/ha 430
Tuki nuoren metsän hoitoon ja samassa yhteydessä tehtyyn pienpuun keruuseen, kun rahoitushakemus on saapunut 1.6.2022 lähtien, €/ha 450
Terveyslannoitus, % toteutuneista kustannuksista 30
Suometsänhoito, % toteutuneista kustannuksista 30 tai 60
Metsätien perusparannus, % toteutuneista kustannuksista 50*, 50** tai 60***
Metsätien rakentaminen, % toteutuneista kustannuksista 30*, 40** tai 50***

* eteläinen Suomi, ** keskinen Suomi, *** pohjoinen Suomi

Lue lisää eri työlajien kemera-tuen ehdoista ja määristä verkkosivuillamme.

 

Voidaanko hieskoivu hyväksyä pääpuulajiksi taimikon varhaishoidon ja nuoren metsän hoidon jälkeen?

Hieskoivu hyväksytään kemera-töissä kasvatettavaksi pääpuulajiksi vain niillä kohteilla, joissa sen kasvattaminen on taloudellisesti tarkoituksenmukaista (kemera-laki 6 §, 1. momentti). Tällaisia kohteita ovat turvemaat, kangasmaiden soistuneet osat sekä tiiviit savi- ja hiesuvaltaiset maat. 

Mitä on pienpuu?

Pienpuuksi luetetaan energiapuu ja kuitupuu.

Milloin rumpuputki rinnastetaan siltaan ja erillinen rahoitus on mahdollinen?

Rumpuputki rinnastetaan siltaan ja voidaan rahoittaa erikseen, kun rummun halkaisija on vähintään kaksi metriä. Useammasta putkesta koostuvassa rumpuputkisillassa on rumpuputkien poikkileikkauspinta-alan oltava yli 3,14 m2. Sillan korjaamiseen tai siltaa vastaavan rummun asentamiseen voidaan myöntää tukea, vaikka tietä ei muutoin parannettaisi. 

Mikäli siltatyö toteutetaan tien perusparannuksen yhteydessä, niin kaikki siltaan liittyvät kustannukset on jaettava omalle osuudelle. Sillan korjauksen tuki on 10 % korkeampi kuin tien perusparannuksen tuki.

Rumpuputkisillan rakentamiseen sovelletaan Metsätehon metsätieohjeistusta vuodelta 2001 (luku 4.7 Rummut). 

Milloin A0- ja 04-kehitysluokan metsiköitä voidaan hyväksyä rahoitettavaksi suometsän hoitohankkeessa?

A0-kehitysluokkavaiheessa olevan metsikön peruskuivatusta ja vanhan ojaston kunnostusta voidaan rahoittaa suometsän hoitohankkeessa. Ojan kunnostusta voidaan hyväksyä enintään 280 metriä hehtaarilla. Uudistamisalan tai metsikkökuvioiden koolla ei ole vaikutusta, mutta tukikelpoisen hankkeen minimikoko on kaksi hehtaaria. Lisäksi ehtona on, että uudistamistyöt on saatava valmiiksi suometsän hoitohankkeen päättymispäivään mennessä. 

04-kehitysluokkavaiheessa olevan metsikön ojitustöitä ei pääsääntöisesti rahoiteta, ellei se ole kuivatusteknisesti aivan välttämätöntä. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos metsikön läpi johdetaan muun alueen kuivatusvesi.

Mihin terveyslannoituksen kustannuksiin voi saada tukea?

Terveyslannoituksessa kuluiksi hyväksytään kaikki suunnittelu-, työ- ja materiaalikustannukset, joista maanomistaja voi esittää laskut. 

Maanomistajan omaa työtä, esimerkiksi levitystyötä, ei tueta.

Metsässäni on luontokohteita. Voinko saada ympäristötukea?

Voit saada ympäristötukea, jos luontokohde kuuluu metsälain 10 pykälässä mainittuihin erityisen tärkeisiin elinympäristöihin. Ympäristötukea voi saada myös METSO-ohjelman mukaisiin luontokohteisiin. 

Metsään.fi-palvelussa voit helposti käynnistää alustavan suojeluselvityksen. Selvitys ohjautuu Metsäkeskukseen, josta ollaan sinuun yhteydessä. Voit myös Metsään.fi-palvelussa ottaa yhteyttä valitsemaasi palveluntarjoajaan lähettämällä hänelle palvelupyynnön ympäristötukihakemuksen valmistelusta.