Skip to main content

Information om kemera-stöd

Kemera-stöd kan beviljas till privata markägare

Kemera-stödet är avsett för att stöda privata markägares skogsvård. Med privat markägare avses:

 • fysiska personer (den vanligaste ägandeformen bland Kemera-stödmottagare)
 • fysiska personer som innehar förvaltningsrätt, pensionsrätt eller motsvarande rätt
 • ett företag, en sammanslutning eller ett dödsbo vars huvudsyfte är att bedriva gårds- eller skogsbruk förutsatt att alla delägare i företaget, sammanslutningen eller dödsboet är fysiska personer
 • en stiftelse som äger skog och huvudsakligen har gårds- eller skogsbruk som verksamhet
 • delägarlag för samfällda skogar och delägarlag för samfälligheter som till minst 50 procent ägs av fysiska personer
 • som privata markägare räknas också fysiska personer som äger fastigheten tillsammans med ett bolag om deras ägarandel i fastigheten är minst 50 procent och bolagets huvudsakliga ändamål är att idka jord- eller skogsbruk.

Arbetsslag som stöds

 • Tidig vård av plantbestånd
 • Vård av ungskog
 • Byggande och grundlig förbättring av skogsvägar
 • Vård av torvmarksskog
 • Vitaliseringsgödsling av skog
 • Miljöstöd
 • Vård av skogsnaturen

Stödet ska sökas på förhand

Skogsägaren kan genast inleda vård av ungskog och tidig vård av plantbestånd då ansökan har lämnats in. Det finns ingen orsak att vänta på Skogscentralens beslut om finansiering. Finansieringen beviljas för de projekt som uppfyller kraven. Du hittar mer information om kraven för de olika stöden på respektive stöds egen webbsida. För de här arbetsslagen lönar det sig att söka finansiering i Skogscentralens avgiftsfria e-tjänst MinSkog.fi.

Byggande av skogsväg, vård av torvmarksskog och vitaliseringsgödsling är arbeten som kan påbörjas först efter Skogscentralens finansieringsbeslut. För de här arbetsslagen ska en verkställighetsplan lämnas in i samband med ansökan. För arbetsslag där en verkställighetsplan krävs bygger stödet på faktiska, rimliga kostnader.

Anmälan om verkställande

Utförda arbeten ska meddelas till Skogscentralen med en anmälan om verkställande. Utifrån dessa betalas stöd som ansökts om i ett tidigare skede.

Inlämning av ansökningar och anmälningar om verkställande

Ansökningar och anmälningar om verkställande kan lämnas in per skyddad e-post eller per post. 

När det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog lönar det sig att göra finansieringsansökan och anmälan om verkställande digitalt i den avgiftsfria e-tjänsten MinSkog.fi.

Tider för anmälan om verkställande av kemeraprojekt

Objekt som inte kan få kemera-stöd

Kemera-stöd beviljas bara för områden där skogslagen gäller. På följande objekt gäller inte skogslagen och därför kan inte kemera-stöd beviljas:

 • skyddsområden som är skyddade enligt naturvårdslagen, med undantag för de privata skyddsområden som bygger på statsrådets principbeslut och där finansierad verksamhet är tillåtet
 • områden som enligt markanvändnings- och bygglagen definierats som skyddsområden
 • områden som omfattas av en detaljplan, med undantag för områden som anvisats för jord- och skogsbruksanvändning
 • områden där det råder åtgärdsbegräsning i väntan på detaljplanering
 • områden där generalplan med rättsverkan gäller, med undantag för områden som har anvisats för jord- och skogsbruksanvändning eller rekreationsbruk
 • ödemarksområden på statens mark och målområdena för försvarsmaktens skjutfält

Övrigt som begränsar beviljandet av kemera-stöd

 • den som gör upp verkställighetsplanen och anmälan om verkställande ska ha tillräcklig sakkunskap och kunna styrka det
 • samma objekt har tidigare beviljats emera-stöd eller skogsförbättringsfinansiering
 • när det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog måste det ha gått 10 år sedan det på objektet har utförts skogsförnyelse enligt den gamla inte längre i kraft varande kemera-lagen
 • när det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog måste det ha gått 10 år sedan det på objektet har utförts vård av ungskog som har finansierats enligt den gamla inte längre i kraft varande kemera-lagen
 • efter tidig vård av plantbestånd ska det ha gått 7 innan vård av ungskog kan finansieras på samma objekt
 • de begränsningar som är en följd av naturvårdslagens 9, 24, 29–35, 47–49, 55 och 56 § samt 10 kapitlet