Gå direkt till innehållet

Skogstermsamling

Skoglig samverkan sker hela tiden omkring oss: i det talade språket, i branschtidningar och facklitteratur, i webbtjänsters innehåll, i tjänster som skogsbranschen stöder sig på och i digitalt material.

I skogsbranschen används en yrkesvokabulär med termer som är starkt förknippade med skog och skogsbruk. Den flerspråkiga termsamlingen som tas fram gör det lättare att hänga med och delta i diskussionen och samarbetet kring skogsbruket.

Arbetet med termerna går ut på att systematiskt samla in, analysera, beskriva och presentera de viktigaste begreppen inom ett visst specialområde. Slutresultatet kan publiceras antingen som en bokpublikation eller som en databas.
Arbetet med termerna är en del av Skogscentralens och Naturresursinstitutets resultatavtal. Arbetet styrs av Jord- och skogsbruksministeriet.

Arbetets mål

Målet med termprojektet är att producera en brett accepterad gemensam förståelse av terminologin för att skogsbranschen innehållsmässigt ska kunna samverka än nu bättre.

I projektet inleddes ett arbete för att uppdatera och standardisera den skogliga fackterminologin. I det arbetet används begreppsanalytiska metoder och verktyg.

Projektet har utgått från den finsk-ryska skogsordboken Suomalais-venäläinen metsäsanakirja, som gavs ut av Helsingfors universitets utbildnings- och utvecklingscentrum Palmenia och Metsäkustannus. Bokens termdatabas består av ungefär 5 000 skogliga termer och definitioner, anmärkningar och begreppskartor.

I projektet uppdateras och utvidgas den finsk-ryska skogsordbokens termdatabas. Ordlistorna görs också på svenska och engelska.

Så här organiseras och framskrider arbetet

Termarbetet är organiserat kring ämnesvisa grupper av experter från Naturresursinstitutet och Skogscentralen. Experter från andra organisationer tas in efter behov.

Kärngruppen bereder ett förslag på innehåll för sitt område. Som stöd för kärngruppen har det bildats en stödgrupp bestående av experter vid Skogscentralen. De har som uppgift att säkerställa att ordlistorna går att utnyttja i rådgivningen för skogsägare och företagare. I det här skedet kontrolleras det att termerna stämmer överens med den rådande lagstiftningen.

Efter experternas beredning skickas förslagen till Justitieministeriets tjänst Utlåtande.fi, där alla organisationer och medborgare får ge utlåtanden.

Efter kommentarsrundan publiceras ordlistan i pdf-form på Skogscentralens webbplats och vid en tidpunkt som anges senare som en terminologiordsamling i tjänsten Sanastot.suomi.fi, som upprätthålls av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Arbetsplan för 2022

Under den första delen av 2022 ligger tyngdpunkten på att finslipa Eld i skogen-ordlistan. Ilkka Vanha-Majamaa (Naturresursinstitutet), Henrik Lindberg (yrkeshögskolan Hämeen ammattikorkeakoulu) och Rauli Perkiö (Forststyrelsen) har deltagit i arbetet med eldordlistan.

I år tar man itu med termerna inom fem nya ämnen i separata arbetspaket (inom parentes nämns de sakkunniga som Naturresursinstitutet utsett till grupperna).

  1. Skogsmark (Hannu Ilvesniemi & Antti-Jussi Lindroos)
  2. Skogshydrologi och dikning (Markku Saarinen, Sakari Sarkkola & Hannu Hökkä)
  3. Skogens struktur och utveckling (Kari T. Korhonen & Sauli Valkonen)
  4. Ståndorter och skogstyper (Juha-Pekka Hotanen & Tiina Tonteri)
  5. Torvmarkstyper (Juha-Pekka Hotanen & Markku Saarinen)

När de här ämnesordlistorna blir klara för kommentarer informerar vi separat.

Färdiga termlistor

Den första publicerade delen i projektet Metsäalan sanastotyö har temat Eld i skogen.

Mer information

Kai Blauberg
projektchef
Finlands skogscentral
tfn 050 570 8405
kai.blaubergatmetsakeskus.fi

Marja-Leena Päätalo
projektkoordinator
Naturresursinstitutet
tfn 029 532 3724
marja-leena.paataloatluke.fi

Irina Kudasheva
terminolog
Finlands skogscentral
tfn 050 453 1436
irina.kudashevaatmetsakeskus.fi