Siirry pääsisältöön

Metsällistä vuorovaikutusta esiintyy laajasti ympärillämme: puhutussa kielessä, alan lehdissä ja kirjallisuudessa, verkkopalveluiden sisällöissä, metsäalaa tukevissa palveluissa ja tietojärjestelmissä sekä metsäalalla käytössä olevissa tiedonsiirtomäärityksissä ja digitaalisissa aineistoissa.

Metsäalalla yleiskieltä täydentää alan ammattikieli, joka käsittää metsään tai metsänhoitoon keskeisesti liittyviä termejä. Sanastotyön tuloksena syntynyt monikielinen sanasto helpottaa metsiä ja metsätaloutta koskevan vuorovaikutuksen seuraamista ja siihen osallistumista.

Sanastotyön aikana kerätään, analysoidaan, kuvataan ja esitetään tietyn erikoisalan keskeiset käsitteet systemaattisella toimintatavalla. Lopputulos voidaan julkaista joko kirjallisena julkaisuna tai termitietokantana.

Sanastotyö on osa Metsäkeskuksen sekä Luonnonvarakeskuksen tulossopimuksia. Työtä ohjaa maa- ja metsätalousministeriö. 

Sanastotyön tavoitteet

Metsäalan sanastotyö -hankkeen tarkoituksena on edistää metsäalan sisällöllistä yhteentoimivuutta tuottamalla laajasti vahvistettu ammattisanasto metsäalan ammattilaisten yhteiseen käyttöön.

Hankkeessa käynnistettiin metsällisen ammattiterminologian ajantasaistaminen sekä yhtenäistäminen. Työssä hyödynnetään terminologisen käsiteanalyysin menetelmiä sekä työkaluja.

Lähtökohtana hankkeelle on vuonna 2008 Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian sekä Metsäkustannuksen julkaisema Suomalais-venäläinen metsäsanakirja. Sanakirjan termitietokanta sisältää noin 5 000 metsäalan termiä käsitemäärityksineen, huomautuksineen ja käsitekaavioineen.

Hankkeessa tehtävän sanastotyön tuloksena metsäsanakirjan termitietokannan tiedot ajantasaistetaan ja laajennetaan. Venäjänkielisten termien lisäksi metsäsanasto tehdään ruotsiksi ja englanniksi.

Sanastotyön organisointi ja vaiheet

Metsäalan sanastotyö järjestäytyy Luonnonvarakeskuksen ja Metsäkeskuksen asiantuntijoista koostuvien aihealueittaisten ydinasiantuntijaryhmien ympärille. Tarpeen mukaan ryhmiin kutsutaan muiden organisaatioiden edustajia. 

Ydinasiantuntijaryhmä valmistelee ehdotuksen aihealueen sanaston sisällöksi. Ydinasiantuntijaryhmän työtä tukemaan on koottu Metsäkeskuksen asiantuntijoista sanastotyön tukiryhmä, jonka tehtävänä on varmistaa sanaston hyödynnettävys metsänomistajaneuvonnassa ja yritysneuvonnassa. Tässä vaiheessa varmistetaan yhdenmukaisuus metsäsanaston ja voimassa olevan lainsäädännön välillä.

Asiantuntijavalmistelun jälkeen sanastoehdotukset lähetetään oikeusministeriön Lausuntopalvelu.fi-palveluun, jossa sanastosta lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset.

Kommentoinnin jälkeen valmis sanasto julkaistaan Metsäkeskuksen verkkosivulla pdf-muotoisena sanastojulkaisuna sekä myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana Metsäsanasto-nimisenä terminologisena sanastona Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämässä Sanastot.suomi.fi-palvelussa.

Työsuunnitelma vuodelle 2022

Alkuvuoden työn painopiste on viimeistellä Tuli metsässä -sanasto, jonka laatimiseen ovat osallistuneet Ilkka Vanha-Majamaa (Luke), Henrik Lindberg (Hämeen ammattikorkeakoulu) sekä Rauli Perkiö (Metsähallitus).

Vuoden 2022 aikana käynnistetään viiden uuden aihealueen käsittely omissa työpaketeissaan (suluissa Luonnonvarakeskuksen ryhmiin nimeämät asiantuntijat).

  1. Metsämaa (Hannu Ilvesniemi & Antti-Jussi Lindroos)
  2. Metsähydrologia ja ojitus (Markku Saarinen, Sakari Sarkkola & Hannu Hökkä)
  3. Metsien rakenne ja kehitys (Kari T. Korhonen & Sauli Valkonen)
  4. Kasvupaikat ja metsätyypit (Juha-Pekka Hotanen & Tiina Tonteri)
  5. Suotyypit (Juha-Pekka Hotanen & Markku Saarinen)

Näiden aihealueiden valmistumisesta ja kommentoinnin käynnistymisestä tiedotetaan erikseen.

Valmiit sanastot

Ensimmäisenä julkaistaan Tuli metsässä -sanasto.

Lisätiedot

Kai Blauberg
projektipäällikkö
Suomen metsäkeskus
p. 050 570 8405
kai.blaubergatmetsakeskus.fi

Marja-Leena Päätalo
projektikoordinaattori
Luonnonvarakeskus
p. 029 532 3724
marja-leena.paataloatluke.fi

Irina Kudasheva
terminologi
Suomen metsäkeskus
p. 050 453 1436
irina.kudashevaatmetsakeskus.fi