Gå direkt till innehållet

Tolkningsrekommendationerna för skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer uppdaterades

Nyhet - 09.05.2022 15:07

Finlands skogscentral har uppdaterat tolkningsrekommendationerna för skogslagens särskilt viktiga livsmiljöer. Föregående uppdatering gjordes i november 2018. Aktörerna i skogsbranschen kan använda rekommendationerna till exempel när de planerar avverkningar eller ger skogsägare råd.

En bäck i skogen på sommaren.

Småvatten. Foto: Jukka Vähätaini

Skogscentralens tolkningsrekommendationer berättar hur de särskilt viktiga livsmiljöerna som nämns i skogslagen ska avgränsas som ur lagtolkningssynvinkel tillräckligt stora områden som lämnas utanför skogsbruksåtgärder.

Rekommendationen är praktiskt inriktad, med huvudvikt på livsmiljöer där avverkningstrycket är störst. Sådana är till exempel småvattensobjekt och kärr- och lundobjekt. Nu behandlas också stup, berg i dagen och madkärr mer ingående än tidigare.

I tolkningsrekommendationerna har man beaktat domstolsavgöranden som bygger på skogslagen och etablerad tolkningspraxis. Också forskningsresultat om de särskilt viktiga livsmiljöerna har använts. Rekommendationerna uppdateras vid behov utifrån nya domstolsbeslut och forskningsresultat.

Berättar om lagens minimiavgränsning

De uppdaterade rekommendationerna preciserar bland annat tolkningen av småvattenobjekt, lundar och kärr. Småvattenobjekten som räknas upp i skogslagens tionde paragraf, det vill säga omedelbara närmiljöer till källor, bäckar, rännilar och tjärnar, tolkas var och en som egna livsmiljötyper. Därför avgränsas de också som egna figurer och till exempel arealkravet avgörs separat för varje enskilt objekt. Det samma gäller lundar och kärr.

I tolkningsrekommendationen har man lagt till tolkningar för tjärnars omedelbara närmiljöer, stup och skogsbestånd i stupets nedre del, klyftor och raviner och madkärr-livsmiljöer, som behandlades mycket kort i de gamla rekommendationerna. Dessutom har smärre preciseringar gjorts till exempel i definitionen av ett tillstånd som påminner om naturtillstånd och i hur stormskador påverkar definitionen av objekten.

– Det är viktigt att aktörer och skogsägare går igenom hela de uppdaterade tolkningsrekommendationerna. Där presenteras avgränsningen av skogslagsobjekten enligt vad som tolkas som lagens minimikrav. Om skogsägaren speciellt vill värna om naturvärdena och den biologiska mångfalden i sin skog lönar det sig att spara en större yta av miljön runt lagobjekten, säger Jarkko Partanen, chef för finansiering och granskning vid Finlands skogscentral.

På Skogscentralens webbplats finns geografiskt informationsmaterial om värdefulla naturobjekt och om var de finns. Den öppna informationen om naturobjekt och de uppdaterade tolkningsrekommendationerna gör att skogslagsobjekten kan beaktas ännu bättre i skogsbruket. 

Bekanta dig med webbutbildningen om skogslagens livsmiljöer (på finska) Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt.

Tolkningsrekommendationerna finns på Skogscentralens webbplats.

De första gallringsavverkningarna är ofta för kraftiga Nyhet - 06.05.2022 09:11
Stödet för hopsamling av klenträd stiger i juni Nyhet - 12.05.2022 14:35