Skip to main content
Nyhet - 25.05.2021 10:14

Skogsinventeringen fortsätter runt om i landet

I sommar fortsätter Finlands skogscentral med inventeringsrundan som inleddes 2020 i olika delar av landet. Inventering görs nu på 22 nya områden på sammanlagt 4,3 miljoner hektar skog, varav 660 000 hektar finns på Skogscentralens södra område. Den nya informationen publiceras nästa år.

Skogsrådgivaren Jouko Huuhka mäter en tall.

Under sommaren rör sig skogsproffs i skogarna och utför mätningar. Skogsrådgivaren Jouko Huuhka från Skogscentralen mäter en tall. Foto: Johanna Kleemola

Skogscentralen kartlägger nästan hela Finlands skog med en ny metod och exaktare data under åren 2020-2025.

Inventeringen av skogarna bygger på laserskanning och fotografering från flygplan, mätning av provytor nere på marken och mångsidiga räknemetoder. Genom att kombinera det här materialet och utnyttja data från tidigare inventeringar producerar Skogscentralen mångsidig information om ståndorter, trädbestånd, skötsel- och avverkningsmöjligheter och naturen i de privatägda skogarna.  

Data samlas genom laserskanning, flygfotografering och provytemätning

Med laserskanning får man tredimensionell information om markytan, vegetationen och trädbeståndets struktur. Laserskanningen görs från flygplan på 1,5-2 kilometers höjd. Punkttätheten är ungefär fem punkter per kvadratmeter. Laserskanningen utgör ingen fara för människor eller djur.

En separat flygfotografering görs på 7-8 kilometers höjd. Flygbilderna används bland annat för att bestämma trädslag och rita skogsfigurer. Laserskanningarna och flygfotograferingarna är en del av det nationella laserskannings- och flygbildsprogrammet som Lantmäteriverket koordinerar.

Till stöd i tolkningen av det ovan nämnda fjärrkarteringsmaterialet mäter man också beståndsdata på provytor i terrängen. På varje cirka 300 000 hektars område mäts hundratals provytor, så under sommarsäsongen rör sig tiotals anställda från Skogscentralen i skogarna och mäter. Mätningen skadar inte träden eller marken.

Kvaliteten förbättras 

Informationen som samlas in i den nya inventeringsrundan är bättre än förr eftersom en ny metod används och det finns noggrannare material att tillgå.

Noggrannheten blir bäst i vårdad gallringsskog och förnyelsemogen skog. Informationen om det totala virkesförrådet är noggrannast, och även huvudträdslaget är oftast rätt. Fel kan ändå förekomma, till exempel om trädarterna i blandskog och om trädbeståndets ålder. Noggrannheten i små plantskogar är inte heller tillräckligt bra, utan där behövs även andra informationskällor. I år och nästa år undersöks om det exaktare materialet från laserskanningen kan användas för att bedöma skogsnaturens mångfald.

Skogsägare kan använda de skogsdata som finns i tjänsten MinSkog.fi när de planerar avverkningar och skogsvård. Där finns också information om värdefulla naturobjekt och om möjligheterna att skydda skog.

Skogscentralens skogsdata uppdateras också kontinuerligt mellan inventeringarna med hjälp av olika informationskällor och tillväxtmodeller. Mer information om kvaliteten på skogs- och naturdata finns på Skogscentralens webbplats

Färska uppgifter blir tillgängliga nästa år

Skogsdata blir klara och publiceras alltid året efter skanningen. På Lantmäteriverkets sida om laserskanningar och fotograferingsflygningar kan man se vilka områden som ska flygfotograferas vilket år.

Skogsägare kan kontrollera i Skogscentralens karttjänst vilket år nya data om deras egen skog kommer att publiceras.

Skogsdata finns tillgängliga för de privata skogsägarna i tjänsten MinSkog.fi och för andra användare på Skogscentralens sida för öppen skogs- och naturinformation  utan skogsägarnas person- eller kontaktuppgifter. Alla som äger skog i områdena som inventeras kommer att meddelas när data om deras skog är klara.