Skip to main content
Nyhet - 26.05.2021 10:25

Verkställare söks till naturvårdsprojekt

Skogscentralen öppnar årets andra ansökningsrunda för naturvårdsprojekt enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk 26.5.2021. Nu söker vi verkställare av 13 olika projekt som främjar biologisk mångfald.

En korvformad våtmark

Både vattendragen och mångfalden gynnas av våtmarker. Foto: Riitta Raatikainen

Flera av projekten som nu kan sökas är vattenvårdsprojekt. Dessutom söks verkställare av vård och iståndsättning av livsmiljöer och hyggesbränningar som främjar biologisk mångfald.

I vattenvårdsprojekten skapar man olika vattenvårdskonstruktioner, till exempel våtmarker och dammar. Med vattenvårdsarbetet minskar och förhindrar man skogsbrukets belastning på vattendragen.

-  De som verkställer naturvårdsprojekten gör ett arbete med många effekter. Våtmarkerna och bassängerna blir centra för biologisk mångfald, som erbjuder näring och en livsmiljö för många växter, insekter, pollinerare och bottenlevande arter. Också sjöfåglar kan få sina ungar där. Genom att iståndsätta livsmiljöer kan man trygga krävande arters fortlevnad och stärka förekomsterna av dem, säger ledande experten på naturvård Riitta Raatikainen vid Finlands skogscentral.

Till projektansökan för naturvårdsprojekten har vi valt ut objekt med stor betydelse för den biologiska mångfalden och miljövården. Naturvårdsprojekt öppnas för ansökan tre gånger per år.

Naturvården finansieras med statliga kemera-medel 

Skogscentralen har förberett naturvårdsprojekten och söker nu kunniga aktörer som kan ta helhetsansvaret för att planera och verkställa åtgärderna. För naturvårdsprojekten beviljas statlig kemera-finansiering, som täcker kostnaderna för planeringen och verkställandet av arbetet. De aktörer som väljs ansöker själva om kemera-finansiering.

Närmare uppgifter om dem alla finns på Skogscentralens webbplats. Ansökningstiden är olika för de olika projekten, och är vanligtvis 3–4 veckor.