Skip to main content
Aktörsmeddelande - 07.09.2021 09:18

Privat skogsägande har minskat betydligt på två år

Mängden skog som ägs av privatpersoner, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar har minskat med 141 000 hektar i hela landet under de två senaste åren. De privata skogsägarna är även till antalet färre än för två år sedan, och medelåldern bland dem har stigit.

Under de två senaste åren har mängden skog som ägs av privata skogsägare minskat i hela landet. Det framgår av Finlands skogscentrals nyaste statistik. Som privata skogsägare räknas enskilda personer eller par som äger skog, dödsbon, beskattningssammanslutningar och samfällda skogar.

Minskningen beror främst på att privata ägare i allt snabbare takt har sålt skog till skogsfonder, bolag och stiftelser. Dessutom har skogsarealen minskat en del när det byggts bostadshus, industribyggnader och samhällsbyggnader och skog har gjorts till åker.

Också skogsägarnas antal har minskat under samma tid, med ungefär 2 800 personer. Dessutom har en del privata skogsägare anslutit sina skogar till samfällda skogar, och antalet delägare i sammanslutningar har minskat.
De senaste uppgifterna om skogsägande är plockade från maj 2021, och dessa har jämförts med maj 2019.

Samägandet ökar, dödsboägandet minskar

Cirka 68 procent av den totala arealen privatskog ägs av enskilda personer eller par. Andelen har stigit med 0,6 procent i hela landet på två år.

5,7 procent av privatskogarna är samfällda skogar. Andelen har ökat med 0,4 procentenheter i hela landet. 8,6 procent av privatskogarna ägs av dödsbon. Deras andel har minskat med 0,3 procent på två år. Beskattningssammanslutningarnas andel är 17,6 procent efter en minskning på 0,7 procentenheter.

Medelåldern steg, kvinnornas andel oförändrad

Medelåldern bland skogsägarna har på två år stigit från 59,5 år till 59,7 år, alltså en ökning med 0,2 år.

- Att hejda den här utvecklingen är inte lätt. När skogsägarnas medelålder stiger leder det ofrånkomligen till att virkesförsäljningen och skogsvården minskar. Dessutom är risken att mängden skog som ägs av dödsbon ökar, säger Antti Pajula, ledande expert på skogsfastighetsstruktur vid Finlands skogscentral.

Könsfördelningen bland skogsägarna har förblivit praktiskt taget oförändrad under de två senaste åren. 60 procent av skogsägarna är män och 40 procent kvinnor. Under ett längre tidsspann har kvinnornas andel ökat.

Andelen över 50 hektar stora ägarenheter minskade inom de privatägda skogarna med 0,9 procent under de två senaste åren. Cirka 65 procent av hela privatskogsarealen ägs av dessa storägare.

Skogscentralen publicerar och uppdaterar kontinuerligt skogsägarstatistik på webben. Siffrorna i den statistiken skiljer sig en aning från siffrorna i det här meddelandet på grund av vilka avgränsningar som gjorts i grundmaterialet.

Mer information ger:
Antti Pajula
ledande expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 050 314 0377
antti.pajulaatmetsakeskus.fi