Skip to main content
Aktörsmeddelande - 31.08.2021 10:36

Stödbeslut om kemera-vägarbeten fattas försnabbat fram till årets slut på grund av coronaläget

Skogscentralen kan bevilja kemera-stöd för skogsvägsprojekt utan att vänta på att väglagets beslut vinner laga kraft. Stödbesluten snabbades upp i fjol somras eftersom coronaepidemin gjort det svårare för väglagen att hålla möten, vilket innebar att påbörjandet av vägprojekt riskerade att försenas. Eftersom coronasituationen inte har förbättrats fortsätter det snabbare beslutsfattandet till 31.12.2021.

Skogscentralen har sedan i fjol somras fattat besluten om kemera-stöd för vägprojekt enligt ett försnabbat förfarande på grund av coronapandemin. Stöd för byggande eller grundförbättring av enskild väg kan beviljas genast när stöd har sökts. Vanligtvis har Skogscentralen fattat beslutet först efter att väglagets beslut om vägarbetet vunnit laga kraft då tiden för att överklaga gått ut.

Coronaepidemin har gjort det svårare för väglagen att hålla möten, och många vägprojekt har riskerat att försenas. Därför beviljar Skogscentralen stöd i försnabbad ordning fram till slutet av året. Efter stödbeslutet kan vägbygget eller grundförbättringen inledas, och stödet betalas ut i takt med att arbetet framskrider.
I den första redogörelsen som presenteras för att få stödet utbetalt ska man bifoga information om att ingen talan väckts mot väglagets beslut om projektet inom tidsfristen på tre månader. Stödet betalas inte förrän en sådan redogörelse kommit in.

Om en klandertalan väcks ska stödtagaren med ansökan om utbetalning bifoga domstolens beslut och information om att beslutet vunnit laga kraft. Skogscentralen kan vid behov avbryta utbetalningen av stödet om domstolen ändrar eller ogiltigförklarar väglagets beslut. 

Mer information om kemera-stöd för skogsvägar finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information ger:

Janne Uitamo 
ledande expert på Skogslagstiftning 
Finlands skogscentral
tfn 040 525 3604 
janne.uitamoatmetsakeskus.fi 

Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning 
Finlands skogscentral
tfn 040 352 3090
mikko.korhonenatmetsakeskus.fi