Skip to main content
Aktörsmeddelande - 09.09.2021 09:29

Registret över samfällda skogar har öppnats – enklare än någonsin att söka uppgifter

Finlands skogscentral upprätthåller registret över samfällda skogar, som nu publicerats även i elektronisk form. I registret kan man söka samfällda skogar i Finland på namnet och landskapsvis.

Skogscentralen har publicerat ett register över samfällda skogar i Finland i elektronisk form. Det blev möjligt att publicera söktjänsten efter att riksdagen godkänt lagändringen om tjänsten.

I det elektroniska registret kan man söka samfällda skogar på namnet och landskapsvis. I det offentliga registret ingår uppgifter till exempel om bestyrelser samt registerutdrag och stadgar för varje samfälld skog. Registret upprätthålls av Skogscentralens registratorskontor. 

– De som är intresserade av samfällda skogar kan från och med nu enkelt och avgiftsfritt hämta och ladda ned registeruppgifter, säger experten på skogsfastighetsstruktur Jukka Matilainen vid Finlands skogscentral. 

Antalet samfällda skogar och deras areal ökar 

En samfälld skog är ett till flera fastigheter gemensamt hörande område som är avsett att användas för hållbart skogsbruk. I samfällda skogar delas avkastningen mellan delägarna i proportion till ägarandelarna. Beslut om vården och användningen av den samfällda skogen fattas på delägarlagets stämmor. 

Det finns cirka 550 samfällda skogar i Finland. Dessa utgör sammanlagt över 750 000 hektar och arealen ökar hela tiden. 

Även samfällda skogar kan använda Skogscentralens avgiftsfria e-tjänst MinSkog.fi för att hantera skogsärenden. 

Tjänsten för sökning i registret över samfällda skogar finns på Skogscentralens webbplats.    

Webbplatsen Yhteismetsat.fi.

Mer information:

Jukka Matilainen
expert på skogsfastighetsstruktur
Finlands skogscentral
tfn 0400 497 574
jukka.matilainen(at)skogscentralen.fi