Gå direkt till innehållet

Privatpersoner som äger skog

Informationen i den här statistiken har hämtats från Finlands skogscentrals kundregister, som innehåller information om fysiska personer och dödsbon som äger skog i Finland (med undantag för Åland).

I statistiken finns privatpersoner som äger totalt minst 0,5 hektar skog. Arealen har räknats ut utgående från det kartmaterial som Skogscentralen har tagit fram över Finlands skogsbruksmark. Kartmaterialet uppdateras minst två gånger om året.

I statistiken finns inte delägare i dödsbon eller samfällda skogar eftersom Skogscentralen sällan har sådan ägarspecifik information. Om en delägare i ett dödsbo eller samfälld skog äger skog också på annat sätt så finns informationen till den delen med i materialet.

Informationen har kategoriserats enligt i skogsägarens hemkommun och informationen kan granskas per landskap och per kommun. Kommunvisa uppgifter får man fram genom att klicka på krysset bredvid landskapsnamnet. All information kan filtreras enligt areal och kön. På flikarna presenteras informationen i kartform och enligt ålder och areal. Uppgifterna i dataprodukten uppdateras med information från Skogscentralens bakgrundssystem med en till två dagars fördröjning.

Den publicerade informationen skiljer sig delvis från till exempel Naturresursinstitutets information. Det kan till exempel bero på att informationen har samlats in från olika källor, med olika sampel och med olika synvinklar.

Skogsägare: En fysisk person som äger minst en skogsfastighet.
Skogsfastighet: En skogsfastighet med minst 0,5 hektar skogsbruksmark.

Antalet skogsägare

Det finns 574 000 privatpersoner som äger minst 0,5 hektar skog i Finland. Antalet som äger minst 2 hektar är 440 000. När skogsytan ökar minskar alltså antalet ägare snabbt. Det finns 44 000 skogsägare som äger minst 100 hektar skog. Dessa utgör alltså ungefär åtta procent av alla skogsägare. Notera att skogsägare som har skog bara genom dödsbo eller som delägare i samfälld skog inte finns med. 

Flest skogsägare finns det i Nyland. Där bor 98 000 skogsägare eller 17 procent av alla skogsägarna. Nylänningarnas skogar finns ändå oftast på andra håll i landet. Efter Nyland finns det mest skogsägare i Norra Österbotten (cirka 10 procent, Birkaland (cirka 8 procent) och Egentliga Finland (cirka 7 procent). Minst skogsägare med skog i Fastlandsfinland finns det på Åland, bara några hundra. De här ålänningarna är alla distansskogsägare eftersom statistiken inte innehåller information om vem som äger åländsk skog. 

I tabellens punkt 22 Ei tietoa (information saknas) finns det 14 000 skogsägare vars hemort av orsak eller annan är okänd. Utgående från adressinformation som går att tolka så bor kring 40 procent av de här utomlands.

Skogsägarskap

Det är vanligt att äga skog tillsammans. Många äger skog både ensamma och i olika former av samägande. Av alla som äger minst 0,5 hektar skog äger ungefär en tredjedel hela sin skogsegendom ensam. Bland dem som äger 0,5 hektar skog eller mer är medelarealen 32 hektar och bland dem som äger minst 2 hektar är den 42 hektar. Skogsegendomens medelareal ökar ju längre norrut man går. Det är värt att notera att skogen i norr inte är lika produktiv som längre söderut.

När man räknat ut en ägares skogsegendom har man tagit med alla fastigheter som personen äger ensam eller tillsammans med andra. Ägarandelar i gemensamt ägda fastigheter har inte delats upp per person, utan hela den gemensamt ägda arealen har räknats med. När det gäller dödsbon eller samfällda skogar finns arealen inte med i uträkningarna eftersom man inte har information om de andelarna.

På grund av ovan nämnda faktorer kan man inte räkna ut den totala arealen skog som ägs av privatpersoner genom att multiplicera antalet ägare med egendomarnas medelstorlek. Den areal som presenteras i statistiken illustrerar den skogshelhet där en person har beslutanderätt antingen ensam eller tillsammans med andra.

Kön och ålder

Av dem som äger minst 0,5 hektar skog är 58 procent män och 42 procent kvinnor. Bland de manliga skogsägarna är medelåldern 60 år och bland de kvinnliga 61 år. Kvinnor blir ofta skogsägare senare i livet än män, till exempel om de blir änkor. Medelåldern bland alla som äger minst 0,5 hektar skog är 60 år.

Männen har i medeltal större skogsegendomar än kvinnorna. Bland dem som äger minst 0,5 hektar skog har kvinnorna i medeltal 27 hektar skog och männen 36,4 hektar. Män är också oftare ensam ägare till sin skogsegendom.

Kajanaland och Lappland har de äldsta skogsägarna. I Fastlandsfinland är medelåldern bland skogsägarna lägst i Nyland och Birkaland.

När man jämför olika arealklasser stiger åldern ju mer skog man äger ända upp i klassen 10-19,9 hektar, och sedan sjunker den. De som äger över hundra hektar skog är i medeltal 58 år gamla.

Läs mer om att äga skog