Gå direkt till innehållet

Preciserade anvisningar för anmälningar om linjeavverkningar

Aktörsmeddelande - 02.06.2022 14:19

Finlands skogscentral gjorde förra sommaren upp anvisningar för anmälningar om användning av skog vid olika linjeavverkningar. Anvisningarna har nu kompletterats med information om var markägare och aktörer kan kontrollera uppgifter om naturskyddsområden, fornminnen och hotade arter. Anvisningarna finns på Skogscentralens webbplats.

Anmälan om användning av skog ska alltid göras för avverkning av en ny väglinje, kraftledning eller motsvarande linje om arealen överstiger 0,5 hektar. Anmälan om användning av skog behöver inte göras för avverkning av dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer och avverkning i liten omfattning vid nya väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linjer, inte heller vintervägslinjer förutom om avverkningen berör en särskilt viktig livsmiljö.

Inför en avverkning vid kantzonen mot en ellinje eller järnväg görs en anmälan om användning av skog om avverkningen gäller en sådan särskilt viktig livsmiljö som nämns i skogslagens tionde paragraf. Var de särskilt viktiga livsmiljöerna finns kan kontrolleras i en karttjänst i den öppna skogs- och naturinformationenSkogscentralens webbplats.  

Om man dessutom behöver information om till exempel naturskyddsområden finns den informationen i Finlands miljöcentrals geodatamaterial, som finns endast på finska. Fornminnesobjekt kan ses i Museiverkets tjänst för öppet material.

Registeruppgifter om hotade arter kan man begära ut med en särskild begäran till Artdatacentret. Mer information om denna begäran finns på Artdatacentrets webbplats

Anvisningarna om anmälan om linjeavverkningar finns på Skogscentralens webbplats.

Mer information:

Mikko Korhonen
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
040 352 3090
mikko.korhonenatmetsakeskus.fi

Nya metoder används för att trygga örnars och fiskgjusars boträd Aktörsmeddelande - 01.06.2022 09:01
Efterfrågan på inhemsk skogsflis ökar – gott om ungskog som behöver gallras Aktörsmeddelande - 07.06.2022 09:27