Gå direkt till innehållet

Anmälan om användning av skog

Service

Anmälan om användning av skog ska göras senast 10 dagar och tidigast tre år innan avverkning eller annan åtgärd inleds. Skogscentralen kan bevilja undantag från tidsfristen. Du kan söka undantag genom att fylla i en ansökan om undantag.

Du ska göra anmälan om användning av skog när den planerade avverkningen är

  • beståndsvårdande avverkning
  • förnyelseavverkning
  • avverkning till följd av skogsskada
  • annan avverkning (till exempel avverkning på särskilda områden)
  • behandling av en särskilt viktig livsmiljö.

Du behöver dock inte göra anmälan om avverkning om följande avverkningar om de inte omfattar en särskilt viktig livsmiljö:

  • avverkning för hushållsbruk
  • avverkning av klena bestånd
  • avverkning i kantzoner till kraftledningar och järnvägslinjer
  • avverkning vid dikes-, vattenlednings- eller avloppslinjer
  • avverkning i liten omfattning vid väglinjer, kraftledningar eller andra motsvarande linje

Även om en åtgärd inte förutsätter en anmälan om användning av skog, ska du lämna in en anmälan om den till Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) om åtgärden genomförs i ett område som hör till nätverket Natura 2000 eller i närheten av det och om åtgärden kan försämra naturvärden betydligt. Närmare instruktioner om anmälan finns på miljöförvaltningens webbplats.

Det är markägaren, förvaltningsrättens innehavare, innehavaren av någon annan särskild rätt eller någon som denne befullmäktigat som har ansvar för att anmälan om användning av skog lämnas in.

Dessutom kan avverkningen förutsätta ett tillstånd av staden/kommunen för miljöåtgärder enligt markanvändnings- och bygglagen. Det kan krävas tillstånd för ändring av landskap, till exempel för att fälla träd, på generalplaneområden och detaljplaneområden samt på områden för vilka man utarbetar dessa planer.

Anmälan om användning av skog ska alltid göras innan avverkning för försäljning eller behandling av en särskilt viktig livsmiljö.

Om det är fråga om beståndsvårdande avverkning ska du uppge avverkningssättet figurvis. Om det är fråga om förnyelseavverkning ska du dessutom uppge bland annat förnyelsesättet. Vid avverkning som görs till följd av skogsskada ska du också anmäla vad som har orsakat skadan.

Om du behöver snabbare behandling ange det när du fyller i anmälan i MinSkog.fi eller på den särskilda ansökan om snabbare behandling av anmälan.

Anmälan om användning av skog är avgiftsfri om den lämnas in senast 10 dygn innan avverkningen inleds. Försnabbad behandling kostar 80 euro.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan i e-tjänsten MinSkog.fi. Om du behöver en snabbare behandling, meddela det i samband med att du lämnar in anmälan i MinSkog.fi.

Du kan också lämna in anmälan om användning av skog på en separat blankett. Om du behöver snabbare behandling kan du fylla i en ansökan om undantag från tidsfristen. Innan du fyller i anmälan läs ifyllnadsinstruktionerna. De finns i slutet av blanketten Anmälan av användning av skog.

Lämna in blanketterna till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.


Uträtta ärenden i tjänsten

E-tjänster

MinSkog.fi är skogsägares och skogsbranschens aktörers gemensamma tjänst för att hantera ärenden och hålla kontakt.

Skogsägare ser i tjänsten grunduppgifter om sin egen skog och till exempel skogsvårds- och skogsförnyelseförslag. Det går att anmäla verkställd skogsvård och verkställda avverkningar i MinSkog.fi.

I MinSkog.fi kan man söka Kemera-finansiering och lämna in anmälan om verkställande för tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog eller anmäla hjortdjursskador. Det går också att lämna in anmälan om användning av skog i tjänsten. Skogsägare kan om de så önskar dela med sig av informationen i tjänsten till de aktörer i branschen som de väljer.

Skogsägare och aktörer loggar in i tjänsten med sina nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett identitetskort. Aktören behöver dessutom en fullmakt att sköta ärenden åt den organisation som aktören företräder. På Skogscentralens webbplats kan du läsa mer om nyttan av MinSkog.fi och få anvisningar om hur du använder tjänsten.

Publiceringen av skogsdata styrs av lagen om Skogscentralens system för skoglig information (skogsdatalagen). Det är avgiftsfritt att använda tjänsten.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Dataöverföringstjänsten är en gränssnitt som ger organisationen i skogsbranschen möjlighet att sköta ärenden elektroniskt med Skogscentralen. Dataöverföringstjänsten fungerar via Suomi.fi-informationsleden.

När du vill ta i bruk dataöverföringstjänsten, skriv först e-post till adressen tiedonsiirto.yllapitaja(at)metsakeskus.fi.

Om du vill få teknisk information om skogscentralens tjänster i Suomi.fi-kanalens API-katalog, tryck på knappen ”Till e-tjänsten” nedan.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalets pris varierar enligt ditt operatörsavtal.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Skicka anmälningar om användning av skog till Skogscentralen via skyddad e-post datasäkert.

Anmälningar om användning av skog innehåller personuppgifter som ska skyddas.

Skicka skyddad e-post så här
1. Öppna blanketten för att skicka skyddad e-post genom att klicka på Till e-tjänsten.
2. Skriv in din e-postadress i punkten Avsändarens e-postadress.
3. Skriv rubriken i fältet Ämne och ditt meddelande i fältet Meddelandetext.
4. Om du vill skicka bilagor, välj filerna.
5. Välj "Skicka en kopia av den skyddad e-post till min egen e-postadress" om du vill en kopia av meddelandet.
6. Klicka på Sänd. Du behöver ännu bekräfta leveransen enligt punkt 7 innan ditt meddelande sänds till mottagaren.
7. Öppna din egen e-post och bekräfta leveransen. Du har fått ett verifieringsmeddelande till din e-post. Öppna meddelandet och tryck på länken. Först nu sänds ditt skyddade e-postmeddelande till mottagaren. Om du inte hittar meddelandet i din inkorg, kolla också din skräppostmapp. Om du inte bekräftar leveransen via din egen e-post, sänds ditt meddelande inte till mottagaren.

Till e-tjänsten

Kontaktuppgifter

Skogscentralens kundtjänst
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Öppet dygnet runt

Blanketter

Anmälan om användning av skog måste lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö inleds. Anmälan gäller i tre år.

Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan om användning av skog i Skogscentralens e-tjänst MinSkog.fi.

Du kan inleda avverkningen när tio dygn har gått sedan du lämnade in anmälan om användning av skog om inte Skogscentralen har kontaktat dig. Du behöver inte göra anmälan, om avverkningen sker för hushållsbehov eller om beståndet är högst 13 centimeter i diameter i medeltal, förutsatt att avverkningen inte gäller en särskilt viktig livsmiljö.

Leveransinformation

Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Anmälan om användning av skog måste lämnas in minst 10 dygn innan försäljningsavverkning eller behandling av särskilt viktig livsmiljö inleds. Om avverkningarna måste påbörjas innan tidsfristen på 10 dagar har löpt ut måste undantagstillstånd sökas för det. Det är avverkningsrättens innehavare som gör ansökan om undantagstillstånd.

Skogscentralen tar ut en avgift baserad på i kraft varande förordning om avgiftsbelagda prestationer.

Leveransinformation

Finlands skogscentral
Skicka blanketten till Skogscentralen per skyddad e-post eller till kontoret i Lahtis.
Uppdaterad

Telefonservice

Skogscentralens kundtjänst betjänar skogsägare och aktörer i skogsbranschen.

Kontaktuppgifter

Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Kontrollera priset hos din operatör.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 18:00
Tisdag: 08:00 - 18:00
Onsdag: 08:00 - 16:00
Torsdag: 08:00 - 16:00
Fredag: 08:00 - 16:00

Skogscentralens växel kopplar ditt samtal till rätt person. Råd i skogsfrågor får du bäst genom att kontakta vår kundtjänst.

Kontaktuppgifter

Växel
Samtalet kostar lokalnätsavgiften (lna) eller mobilsamtalsavgiften (msa). Priset gäller även väntetid.

Betjäningstider

Mondag: 08:00 - 16:15
Tisdag: 08:00 - 16:15
Onsdag: 08:00 - 16:15
Torsdag: 08:00 - 16:15
Fredag: 08:00 - 16:15
Uppdaterad