Gå direkt till innehållet

Efterfrågan på inhemsk skogsflis ökar – gott om ungskog som behöver gallras

Aktörsmeddelande - 07.06.2022 09:27

Efterfrågan ökar på skogsflis, som används till energiproduktion. Under de kommande vintrarna behövs det mer flis än tidigare för att ersätta andelen virke och energi som tidigare importerats från Ryssland. En stor del av skogsflisen framställs av klenvirke som tas till vara när unga skogar gallras. Arbetsobjekt finns runt om i Finland, speciellt i östra Finland. Skogscentralens kampanj Energi från skogen uppmuntrar skogsägare och skogsproffs att vårda unga skogar och ta till vara klenvirke.

Skogsenergi kan bidra till att ersätta bränslen som är skadligare för klimatet, som olja, stenkol och naturgas. Det har förutspåtts att skogsflisens betydelse i energiproduktionen kommer att fortsätta öka de närmaste åren.

Också Rysslands krig i Ukraina och sanktionerna till följd av kriget har ökat behovet av och efterfrågan på inhemsk skogsflis. Den inhemska skogsenergin förbättrar försörjningsberedskapen och självförsörjningen inom energi. En del av klenvirket som drivs i gallringsskog kan styras till energianvändning.

- I Finland finns cirka 460 000 hektar ungskog som är i behov av skötsel och där det skulle gå att ta till vara klenvirke. Dessutom finns det brådskande gallringsbehov i cirka 900 000 hektar skog. Genom att gallra ger man träden rum att växa, så att skogen hålls livskraftig och tålig mot skador. Skogsvårdsarbetet bör utföras på ett sätt som tar hänsyn till den biologiska mångfalden och naturvärdena, säger Juha Tuononen, expert på skogsvård vid Finlands skogscentral.

Information om objekt för vård av ungskog och hopsamling av klenträd

Skogscentralen skickar cirka 15 000 skogsägare ett brev med information om objekt i deras skogar där det kan vara möjligt att ta till vara klenvirke. Uppgifterna om dessa möjliga objekt för hopsamling av klenträd har tagits fram med hjälp av skogsdata.

- Förhoppningen är att informationen vi sammanställt ska vara till nytta för skogsägare och skogsproffs i beslut om skogsvården och planeringen av arbetet, säger Tuononen.

Med skogsägarnas samtycke kan aktörer i skogsbranschen få närmare information och mångsidiga kartor över skogarna i MinSkog.fi-aktörstjänsten. Figuruppgifterna på kartorna bör kontrolleras i terrängen innan man vidtar några åtgärder.

Aktörer kan också hitta möjliga koncentrationer av energivedsobjekt i en karttjänstSkogscentralens webbplats.

Karttjänsten har uppdaterats under våren och visar nu fler möjliga energivedsobjekt än tidigare. Skogsägarna som får brevet från Skogscentralen har plockats ut bland ägarna till de här möjliga energivedskoncentrationerna.

Skogsägare kan ansöka om kemera-stöd för vård av ungskog och hopsamling av klenträd av Skogscentralen. Stödnivån och stödvillkoren ändrades vid ingången av juni månad, vilket ökar lönsamheten i skogsvårdsarbete.

Kampanjen Energi från skogen börjar

Skogscentralen har inlett kampanjen Energi från skogen för att uppmuntra till vård av ungskog och hopsamling av klenträd. Kampanjen ökar medvetenheten bland skogsägare och aktörer om möjligheterna att ta till vara klenvirke.

Skogscentralen ordnar också Energi från skogen-evenemang på olika håll i landet, där skogsägare och yrkesverksamma i skogsbranschen har möjlighet att träffas. 

– Vi hoppas att aktörerna deltar aktivt i evenemangen. De är ett ypperligt tillfälle att få nya kunder, säger Tuononen.

Kampanjen fortsätter till slutet av året. Mer om kampanjen finns att läsa på Skogscentralens webbplats

Mer information:
Juha Tuononen
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 348 5599
juha.tuononenatmetsakeskus.fi

Preciserade anvisningar för anmälningar om linjeavverkningar Aktörsmeddelande - 02.06.2022 14:19
Hur kan samlingen, förädlingen och försäljningen av inhemska naturprodukter öka? – framtidsrapport berättar om möjligheterna Aktörsmeddelande - 16.06.2022 09:24