Gå direkt till innehållet

Enklare att spåra överträdelser av skogslagen

Nyhet - 13.06.2022 09:10

Finlands skogscentral övervakar med hjälp av satellitbilder och granskningar att avverkningar utförs i enlighet med skogslagen. Granskningarna riktas in på genomförda avverkningar och särskilt på kritiska objekt, såsom avverkningar i närheten av vattendrag. I fjol visade övervakningen på cirka 180 misstänkta överträdelser av skogslagen i olika delar av landet. År 2020 var antalet misstänkta överträdelser av skogslagen nästan 300. Den effektiva övervakningen har bidragit till att antalet misstänkta överträdelser minskat.

Drönarbild på ett skogslagsobjekt, en bäcklivsmiljö, och en avverkad yta sydost om den. Röda linjer visar gränserna runt skogslagsobjektet.

Drönarbilden visar ett skogslagobjekt – en närmiljö kring en bäck – på vars sydöstra sida avverkning har utförts. De röda linjerna visar skogslagsobjektets gränser. Med drönare har man övervakat huruvida avverkningen har gått ut över skogslagsobjektets område.

Med hjälp av satellitövervakningen kan Finlands skogscentral upptäcka avverkningar där virkesköparen eller skogsägaren har försummat att lämna in anmälan om användning av skog, som förutsätts i skogslagen.

Metoden avslöjar också avverkningar som sträckt sig ut över eller för nära särskilt viktiga livsmiljöer som är skyddade i skogslagen.  
Med hjälp av satellitövervakningen upptäcktes i fjol 11 objekt där man misstänkte att särskilt viktiga livsmiljöer hade avverkats. Utifrån satellitbilderna misstänkte man att anmälning om användning av skog hade försummats för 167 avverkningsfigurer.

I fjol utreddes totalt cirka 180 misstänkta överträdelser av skogslagen, varav 66 fall ledde till polisutredning. Fyra av fem misstänkta överträdelser gällde försummelse av anmälan om användning av skog och en knapp femtedel gällde avverkning av en särskilt viktig livsmiljö enligt skogslagen, antingen helt eller delvis.

Antalet misstänkta överträdelser av skogslagen ökade två år i rad efter att satellitövervakningen hade tagits i bruk, men utvecklingen vände klart nedåt i fjol.

Upptäckta överträdelser av skogslagen leder varje år till bötesstraff, men polisen avbryter utredningen i de flesta fallen. I fjol gavs 14 domar för åtgärder som stridit mot skogslagen. 

Även förutseende övervakning och rådgivning 

Skogscentralen övervakar avverkningar också med framförhållning och genom att ge skogsägare och skogsfackmän handledning. Den förutseende övervakningen grundar sig på anmälningar om anmälning av skog som lämnas in till Skogscentralen och på jämförelser av material med geografisk information. På det sättet ser man vilka avverkningar som har anmälts på objekt som kräver särskild uppmärksamhet. Sådana objekt är till exempel särskilt viktiga livsmiljöer enligt skogslagen, föröknings- och rastplatser för flygekorrar samt fornminnesobjekt. Om sådana skickas ett meddelande till markägaren och innehavaren av avverkningsrätten samt behöriga myndigheter. I fjol skickades 24 000 meddelanden om förutseende övervakning ut med anledning av anmälningarna om användning av skog. Varje år inkommer cirka 125 000 anmälningar om användning av skog. 

Förutseende övervakning är också fältgranskningar som görs före avverkning. I fjol gjordes cirka 500 fältgranskningar. Under granskningarna får skogsägarna och aktörerna också råd i behandlingen av objekten.

– Det är vår uppfattning att nedgången i antalet överträdelser av skogslagen är resultatet av förutseende övervakning i kombination med övervakning i efterhand. I allmänhet har de överträdelser som utretts berott på mänskliga faktorer, och avsiktliga överträdelser har varit sällsynta. Information som fås om objekten i förväg gör det lättare att beakta objekten. Dessutom har aktörerna förbättrat sina rutiner och system, varvid de lagstadgade skyldigheterna kan beaktas bättre redan i planeringen av avverkningarna och då uppstår färre beklagliga fel, säger chef för finansiering och granskning Jarkko Partanen vid Finlands skogscentral.

Övervakningen ökar transparensen i användningen av skogarna

Metoden med satellitövervakning, som infördes år 2019, har gjort att Skogscentralen kan övervaka virkesdrivningens konsekvenser för naturens mångfald mer ingående och heltäckande samt producera mångsidig naturinformation.  I övervakningen av efterlevnaden av skogslagen görs också riktade granskningar. Merparten av granskningarna görs med drönare och i samband med dem samlas också geografisk information till exempel om naturvårdsträdens kvalitet och kvantitet, lågor, skyddszoner kring vattendrag och bevarandet av livsmiljöer. Vid behov görs även fältgranskningar. Uppgifterna kommer att registreras i Skogscentralens nya system för skogs- och naturinformation.

Skogscentralen skickar granskningsresultaten till skogsägarna och till den skogsfackman som ansvarat för drivningen och organisationernas kvalitetsansvariga. Aktörerna i skogsbranschen kan använda informationen i sitt eget kvalitetsarbete för att bli ännu bättre på naturhänsyn vid avverkningar.

Mer information om övervakningen av skogslagen på Skogscentralens webbplats.

Misstänkta överträdelser av skogslagen som Skogscentralen utrett åren 2017–2021

Skogscentralen förnyar tjänsten MinSkog.fi Nyhet - 10.06.2022 14:40
Brister i artinformationen i tjänsten MinSkog.fi – aktuella uppgifter finns på webbplatsen laji.fi Nyhet - 14.06.2022 11:21