Siirry pääsisältöön

Metsäkeskus valvoo metsälakien noudattamista. Metsäkeskuksen julkiset hallintotehtävät on määritelty metsäkeskuslaissa (Laki Suomen metsäkeskuksesta 418/2011, 8 §). Metsäkeskukselle on osoitettu tehtäviä muun muassa metsälain, kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera), riistavahinkolain ja metsätuholain valvonnassa ja toimeenpanossa. 

Metsälain valvonta perustuu ennen hakkuuta Metsäkeskukselle toimitettaviin metsänkäyttöilmoituksiin sekä hakkuun jälkeen tehtäviin tarkastuksiin. Hakkuiden valvonnan päähuomio kohdistuu erityisen tärkeiden elinympäristöjen sekä uhanalaisten lajien ja elinympäristöjen huomioon ottamiseen hakkuissa. Lisäksi seurataan uudistushakkuiden jälkeistä uuden puuston aikaansaamista.  

Kestävän metsätalouden rahoituslain (kemera) hankkeista Metsäkeskus tekee päätökset tuen myöntämisestä sekä valvoo rahoitusehtojen mukaista töiden toteutusta ja hoito- ja kunnossapitovelvoitteen täyttämistä. 

Yllä olevassa taulukossa tähdellä merkityiltä riveiltä puuttui tapauksia, jotka täydennetty 17.12.2021.