Gå direkt till innehållet
Aktörsmeddelande - 17.06.2021 08:50

Barrvirke med bark ska bort från skogen före högsommaren

Ägarna till avverkat virke måste se till att barrträdsvirke med bark transporteras bort från skogen inom de tidsfrister som står i skogsskadelagen, så att inte insektsskador sprider sig i skogen.

Den varma veckan i mitten av maj fick granbarkborren att börja svärma samtidigt i södra och mellersta Finland ända upp till Kajanaland. De svala och regniga veckorna som följde senare i maj dämpade svärmandet.

Naturresursinstitutet koordinerar och sköter uppföljningen av granbarkborren tillsammans med Finlands skogscentral, frivilliga skogsvårdsföreningar och andra aktörer. På de platser där förekomsten följs upp med hjälp av fällor var fångsten rätt så måttlig i maj, huvudsakligen mellan 1 000 och 3 000 individer. Över 3 000 barkborrar fastnade ställvis i fällorna i Kymmenedalen, Södra Savolax och Norra Savolax. Risken för skogssskador anses ha ökat betydligt när fångsten överstiger 15 000 individer.

Skogscentralen kommer under sommarens lopp att informera skogsägare om riskobjekt för barkborren per brev och uppmana dem att vara uppmärksamma på eventuella barkborreskador.

Barkborrar bygger bon i timmerhögar och svaga stående träd

Barkborrarna, som skadar barrträd, börjar svärma på våren när temperaturen stiger till ungefär 20 grader. Under svärmningen bygger barkborrarna bon i färska virkeshögar och i innerbarken på försvagade stående träd.

När ungefär halva sommaren passerat ger sig en ny, mångdubblad barkborregeneration ut i omgivningen. Virkestravar och träd där granbarkborrar och andra skadeinsekter haft sina bon bör transporteras bort innan den nya generationen hinner lämna sina bon och sprida sig i skogen.

Den nya generationen ger sig ut tidigare i södra Finland än i norra. I lagen om bekämpning av skogsskador står vilka datum avverkat virke måste vara borta från skogen och vägkanterna i olika delar av landet.

Enligt skogsskadelagen måste också skadade granar transporteras bort från skogen om mängden är över 10 kubikmeter per hektar och tall om mängden är över 20 kubikmeter per hektar. Skogsskadelagen gäller inte lövträd. Enstaka vindfällen och andra skadade träd kan också lämnas kvar i skogen för att öka biodiversiteten.

Mer om tidsfristerna och skyldigheterna i skogsskadelagen finns att läsa på Skogscentralens webbplats.

Anmälda avverkningar som sker på grund av skogsskador kan ses i en karttjänstSkogscentralens webbplats

Mer information:

Yrjö Niskanen 
beredskapschef
Finlands skogscentral 
tfn 040 065 3863 
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Pekka Kuitunen 
expert på skogsvård
Finlands skogscentral
tfn 050 434 4889 
pekka.kuitunenatmetsakeskus.fi