Skip to main content
Aktörsmeddelande - 17.09.2021 09:23

Ange skogsskador med sifferkod i anmälan om användning av skog – bara nödvändiga uppgifter i tilläggsuppgifterna

Skogsskador ska anges i anmälan om användning av skog i de fall då skadan är orsaken till att man planerar att avverka. I elektroniska anmälningar om användning av skog som skickas från aktörernas egna system ska skogsskadorna anges med sifferkoder för ändamålet. I alla anmälningar om användning av skog bör man helst undvika att skriva text i fältet för tilläggsuppgifter och använda det fältet enbart när det är nödvändigt. Detta för att försnabba granskningen av elektroniska anmälningar och göra statistiken pålitligare.

Skadorna anges skilt för varje figur som drabbats. För enstaka träd och avverkningar där man tar bort skadade träd här och där behöver skadan inte anges. Uppgifterna som berättar om avverkningen är syfte med avverkningen och avverkningssätt.

Om det handlar om stormskador och insektsskador anger man koden 6: skogsskadeområde. Ange dessutom en kod som preciserar avverkningssättet och typen av skada, till exempel:  

-    avverkningssätt 20: stormskadeområde, beståndsvårdande avverkning, typ av skada 1504  
-    avverkningssätt 21: stormskadeområde, förnyelseavverkning, typ av skada 1504 
-    avverkningssätt 22: insektsskadeområde, förnyelseavverkning, typ av skada 1600
-    avverkningssätt 23: insektsskadeområde, beståndsvårdande avverkning, typ av skada 1600

Snöskador och skogsbränder märks ut med kod 6: skogsskadeområde, i fältet för syftet med avverkningen. Dessutom anges avverkningssättet och en kod som preciserar typen av skada: 

-    snöskada: 1501
-    skogsbrand: 1503  

I anmälningar om användning av skog som skickas från aktörernas egna system ska uppgiften om vilken typ av skada det gäller anges med en sifferkod. Det förbättrar skadestatistikens tillförlitlighet och försnabbar handläggningen av anmälningarna. Undvik att skriva text i fältet för tilläggsuppgifter.

Skadekoderna som används i anmälan om användning av skog finns på Skogscentralens webbplats

Aktuell information om skador på kartan

Till de vanligaste skogsskadorna hör storm-, insekts- och snöskador. Hjortdjursskador får Skogscentralen information om genom särskilda skadeanmälningar.

Skogscentralen samlar de uppgifter om skador som anges i anmälan om användning av skog och uppdaterar dem i en karttjänst. På kartan kan skogsproffs och andra intresserade se aktuell information om skadeläget i olika delar av landet. 

Karttjänsten för skogsskador  finns på Skogscentralens webbplats

Bara det nödvändiga i fältet för tilläggsuppgifter

Skogscentralen vill göra den automatiska granskningen av elektroniska anmälningar om användning av skog smidigare. Tilläggsuppgifter för figurerna styr i dag många anmälningar om användning av skog från den automatiserade behandlingen till manuell behandling, vilket tar upp personalresurser delvis i onödan.

I fältet för tilläggsinformation bör man skiva endast sådan information som behövs för verkställandet av lagarna. Sådana uppgifter är: 

  1. Livsmiljötyp vid avverkningar som gäller särskilt viktiga livsmiljöer, en redogörelse för vilka åtgärder som planeras och hur man bevarar eller stärker livsmiljöns särdrag 
  2. När man tar skogsbruksmark i annat bruk ska man ange det nya användningsändamålet, till exempel jordbruksmark
  3. Avverkningssätt, åtgärder och motiveringar till dessa ska anges om avverkningsobjektet har en särskild betydelse för den biologiska mångfalden, landskapet eller mångbruket av skogen och man av den anledningen avviker från föreskrifterna för beståndsvårdande avverkningar och förnyelseavverkningar
  4. Orsaken till att minimimängden utvecklingsdugligt bestånd underskrids, till exempel berg
  5. Om en förnyelseavverkning sker helt eller delvis på dikad torvmark i underproduktion eller på en livsmiljö som ska återställas, eftersom förnyelseskyldigheten som nämns i skogslagen inte gäller dessa
  6. En redogörelse för trädslagets utvecklingsduglighet och för att dess ursprung är lämpligt, om plantbeståndet inte anläggs med plantor eller frön av tall, gran, vårtbjörk, asp, sibirisk lärk, lönn, klibbal, ek, vresalm, skogsalm, skogslind, ask eller hybridask som är lämpliga för växtplatsen. Plantbeståndet får anläggas med frön eller plantor av vårtbjörk endast på torvmark, på torvmarksartade delar av momark och på tät ler- eller mjäldominerad mark
  7. Beaktande av flygekorren i den planerade avverkningen
  8. När man ansöker om undantag från tidsfristen för anmälan om användning av skog
  9. Skadeorsaken anges i tilläggsuppgifterna endast då det inte finns någon kod för orsaken
  10. Avverkningen gäller ett skyddsskogsområde eller ett skyddsområde

Tilläggsinformation: 
Yrjö Niskanen
beredskapschef
Finlands skogscentral
tfn 040 065 3863  
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi

Aki Hostikka
Servicechef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 050 406 8987
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi