Skip to main content
Aktörsmeddelande - 21.09.2021 09:11

Rottickan bekämpas huvudsakligen bra i skogsbruket

Bekämpningen av rotticka lyckas bra på merparten av de avverkningsytor som Finlands skogscentral granskat. Rottickan måste bekämpas i riskområdena från början av maj till slutet av november.

Finlands skogscentral granskar årligen hur bekämpningen av rottickan fungerar. Under våren och försommaren granskades 66 avverkningsytor som olika aktörer avverkat i lika delar av landet.

På tre avverkningsplatser fick bekämpningsresultatet mot rotticka underkänt, på 16 avverkningsplatser var det nöjaktigt och på 47 bra. I de fall där bekämpningsresultatet konstaterades vara undermåligt utfördes en ny granskning av maskinerna som sprider bekämpningsmedlet, och efter det blev bekämpningsresultatet bättre.

Skogscentralen granskar stubbar med en diameter på över 10 centimeter på områden där rotticka bekämpas. Enligt granskningsresultaten lyckades spridningen av bekämpningsmedlet bättre på större än på mindre stubbar.

Bekämpningen av rotticka får betyget bra, nöjaktigt eller underkänt beroende på hur stor andel av stubbarna som har minst 90 procents täckning av bekämpningsmedlet på snittytan. Om minst 30 procent av stubbarna inte är tillräckligt täckta blir resultatet underkänt. Resultatet bedöms som bra om minst 90 procent av stubbarna har täckts till 90 procent med bekämpningsmedel.
 
Tidigare räknades 85 procents täckning av stubbytan som bra, men i år hade gränsen höjts till 90 procent. Ändringen märktes i resultaten som en minskning av andelen goda resultat. Varje år upptäcks undermålig rotticksbekämpning på några enstaka avverkningsplatser.

Rottickan orsakar skador för tiotals miljoner euro per år

De ekonomiska förlusterna som rottickan orsakar skogsägarna uppskattas till 40 miljoner euro per år. Både granens rotticka och tallens rotticka förekommer allmänt i hela södra och mellersta Finland, och deras utbredningsområde sprider sig norrut.

Rottickan finns kvar i stubbarna i till och med 40 år och sprider sig till plantorna via rotkontakter. Det enda säkra sättet att bli av med rottickan är att byta trädslag och ersätta det förorenade barrträdsbeståndet med lövträd, i praktiken vårtbjörk, i en trädgeneration.

Den som avverkar ska ombesörja att rottickan bekämpas vid alla gallrings- och förnyelseavverkningar på mineral- och torvmark i riskområdena mellan början av maj och slutet av november. Bekämpningen ska ske med godkända bekämpningsmetoder.

Rottickan ska bekämpas om över 50 procent av virkesvolymen före en avverkning på mineralmark i riskområdena utgörs av tall eller gran eller båda två. På torvmark är bekämpningen obligatorisk på objekt där över 50 procent av virkesförrådet före avverkningen är gran.
 
Tilläggsinformation: 
Ari Nikkola 
chef för finansiering och granskning
Finlands skogscentral
tfn 040 062 6492
ari.nikkolaatmetsakeskus.fi