Skip to main content
Toimijatiedote - 17.09.2021 09:00

Merkitse tieto metsätuhon aiheuttajasta metsänkäyttöilmoitukseen koodinumerolla – lisätietoihin vain välttämättömiä tietoja

Metsätuhon aiheuttajasta tulee tehdä merkintä metsänkäyttöilmoitukseen, kun tuho on johtanut alueella hakkuun suunnitteluun. Toimijoiden omista järjestelmistä lähetettyihin sähköisiin metsänkäyttöilmoituksiin tuhomerkinnät tulee tehdä asialle varattuja koodinumeroita käyttäen. Lisätietoihin kirjattavia tekstejä tulisi välttää kaikissa metsänkäyttöilmoituksissa, ja lisätietoihin tulisi kirjata vain välttämättömiä tietoja. Tämä sujuvoittaa sähköisten ilmoitusten tarkastusta ja lisää tilastoinnin luotettavuutta.  

Merkintä metsätuhon aiheuttajasta tehdään kuviokohtaisesti sen mukaan, millä kuvioilla metsätuhoa on esiintynyt. Yksittäisten puiden ja sieltä täältä kerättyjen tuhopuiden hakkuusta merkintää ei tarvitse tehdä. Tuhohakkuusta kertovat merkinnät ovat hakkuun tarkoitus ja hakkuun toteuttamistapa.   

Myrsky- ja hyönteistuhotapauksissa hakkuun tarkoitukseksi merkitään koodi 6: metsätuhoalue. Lisäksi merkitään hakkuun toteuttamistapa ja tuhon laatua tarkentava koodi, kuten esimerkiksi:   

– hakkuun toteuttamistapa 20: myrskytuhoalue, kasvatushakkuu, tuhon laatu 1504  
– hakkuun toteuttamistapa 21: myrskytuhoalue, uudistushakkuu, tuhon laatu 1504  
– hakkuun toteuttamistapa 22: hyönteistuhoalue, uudistushakkuu, tuhon laatu 1600  
– hakkuun toteuttamistapa 23: hyönteistuhoalue, kasvatushakkuu, tuhon laatu 1600  

Lumituho ja metsäpalo merkitään niin, että hakkuun tarkoitus on koodi 6: metsätuhoalue. Lisäksi merkitään hakkuun toteuttamistapa sekä tuhon laatua tarkentava koodi:  

- lumituho: tuhon laatu 1501  
- metsäpalo: tuhon laatu 1503  

Toimijoiden omista järjestelmistä lähetetyissä metsänkäyttöilmoituksissa tieto metsätuhon aiheuttajasta tulisi ilmoittaa aina tuhokoodinumeroilla. Näin tuhojen tilastoinnin luotettavuus paranee ja metsänkäyttöilmoitusten käsittely nopeutuu. Lisätietoihin kirjoitettavia tekstejä tulisi välttää.  

Metsänkäyttöilmoituksissa käytettävät tuhokoodit ovat Metsäkeskuksen verkkosivuilla.   

Ajantasaista tietoa tuhoista kartalla  

Tyypillisimpiä metsätuhoja ovat myrsky-, hyönteis- ja lumituhot. Hirvieläinvahingoista Metsäkeskus saa tiedon erillisistä vahinkoilmoituksista.   

Metsäkeskus koostaa metsänkäyttöilmoituksella ilmoitetut tuhotiedot ja päivittää niitä kartalle. Karttapalvelusta metsäammattilaiset ja kaikki muutkin kiinnostuneet saavat ajantasaista tietoa tuhotilanteesta eri puolilla Suomea.  

Metsätuhot-karttapalvelu   on Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Metsänkäyttöilmoitusten lisätietoihin vain välttämättömiä tietoja 

Metsäkeskus haluaa sujuvoittaa sähköisten metsänkäyttöilmoitusten automaattitarkastusta. Metsänkäyttöilmoituksiin kirjatut kuvioiden lisätiedot ohjaavat tällä hetkellä paljon ilmoituksia automaattitarkastuksesta manuaaliseen käsittelyyn, mikä sitoo Metsäkeskuksen henkilöresurssia osittain tarpeettomasti. 

Metsänkäyttöilmoitusten lisätietoihin tulisi kirjata vain sellaisia tietoja, jotka ovat tarpeen lakien toimeenpanossa. Näitä tietoja ovat:  

1. Erityisen tärkeisiin elinympäristöihin kohdistuvissa hakkuissa elinympäristötyyppi, selvitys suunnitelluista toimenpiteistä ja miten niissä otetaan huomioon ominaispiirteiden säilyminen tai vahvistaminen   

2. Kun otetaan metsätalousmaata muuhun käyttöön, on ilmoitettava alueen uusi käyttötarkoitus, esimerkiksi maatalousmaa   

3. Hakkuutavat, toimenpiteet ja niiden perustelut, jos hakkuun kohteella on monimuotoisuuden säilyttämisen, maiseman tai metsän monikäytön kannalta erityistä merkitystä ja hakkuussa poiketaan tästä syystä kasvatus- tai uudistushakkuuta koskevista säännöksistä.  

4. Kasvatuskelpoisen puuston vähimmäismäärän alittamisen syy kasvatushakkuussa, esimerkiksi kallioisuus   

5. Uudistushakkuu kohdistuu kokonaan tai osaksi vähätuottoiselle ojitetulle turvemaalle tai ennallistettavaan elinympäristöön, joita ei koske metsälaissa säädetty uudistamisvelvoite   

6. Selvitys puulajin kasvatuskelpoisuudesta ja alkuperän soveltuvuudesta, jos taimikkoa ei perusteta männyn, kuusen, rauduskoivun, haavan, siperianlehtikuusen, vaahteran, tervalepän, tammen, kynäjalavan, vuorijalavan, metsälehmuksen, saarnen ja hybridihaavan alkuperältään ja kasvupaikalle sopivilla taimilla tai siemenillä. Taimikon saa perustaa hieskoivun taimilla tai siemenillä vain turvemailla, kangasmaiden soistuneissa osissa ja tiiviillä savi- tai hiesuvaltaisilla mailla   

7. Liito-oravan huomioiminen suunnitellussa hakkuussa  

8. Kun haetaan poikkeamista metsänkäyttöilmoituksen tekemisen määräajasta  

9. Tuhon aiheuttaja ilmoitetaan lisätietona vain siinä tapauksessa, jos sitä ei löydy hakkuutapa- ja tuhokoodeista    

10. Hakkuu kohdistuu suojametsäalueelle tai suoja-alueelle 

Lisätietoja:  
Yrjö Niskanen 
valmiuspäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 040 065 3863   
yrjo.niskanenatmetsakeskus.fi 

Aki Hostikka 
rahoituksen ja tarkastuksen palvelupäällikkö 
Suomen metsäkeskus 
p. 050 406 8987 
aki.hostikkaatmetsakeskus.fi