Gå direkt till innehållet

Hur beaktas hotade arter i skogsbruket?

Nyhet - 04.08.2022 12:18

Skogsbruket i Finland regleras av flera olika lagar, framför allt av skogslagen, skogsskadelagen och naturvårdslagen. Finlands skogscentral övervakar att skogslagen och skogsskadelagen följs, medan de regionala NTM-centralerna övervakar att naturvårdslagen följs.

Träd i en grandominerad skog, fotograferade nerifrån uppåt mot himlen.

När skogsägare vill avverka måste de först göra en anmälan om användning av skog till Skogscentralen.
Förutom anmälan om användning av skog kan avverkningen kräva tillstånd för miljöåtgärder av staden eller kommunen enligt markanvändnings- och bygglagen.

Skogscentralen övervakar avverkningsplanerna. I övervakningen utreder man om den planerade avverkningen följer skogslagen och om den till exempel är nära en sådan särskilt viktig livsmiljö som beskrivs i skogslagen eller en känd föröknings- och rastplats för flygekorren.

De naturobjekt som är viktigast för naturens mångfald skyddas av skogslagen eller naturvårdslagen. Skogscentralen ansvarar för övervakningen av skogslagen, NTM-centralerna för naturvårdslagen. Naturvårdslagen gäller bland annat hur hotade arters livsmiljöer ska beaktas vid avverkningar. 

Hur kopplas anmälan om användning av skog ihop med artinformation?

Om Skogscentralen i sin granskning upptäcker att en hotad art har observerats på en figur där skogsbruksåtgärder planeras, meddelar Skogscentralen markägaren, upprättaren av anmälan om användning av skog, innehavaren av avverkningsrätten och områdets NTM-central. NTM-centralen kan ge närmare anvisningar eller beslut om hur man ska ta hänsyn till de hotade arterna i skogsbruket, om den anser att det behövs.

I granskningen av anmälningar om användning av skog använder Skogscentralen officiella uppgifter från miljöförvaltningen för att kontrollera hotade arter, och upprätthåller alltså inget eget parallellt register för arterna. Observationer av hotade arter kan meddelas via Artdatacentrets registertjänst Laji.fi.

Materialet uppdateras inte just nu 

Miljöförvaltningen flyttade över uppgiften att upprätthålla artinformationen från Miljöcentralen till Artdatacentret 2021. För att NTM-centralerna ska kunna använda artobservationerna i laji.fi i sin lagövervakning behöver de först specificera vilka observationer de vill bli informerade om av Skogscentralen. I Artdatacentrets tjänst finns tiotals miljoner artobservationer.

Arbetet med de här specifikationerna pågår just nu vid NTM-centralerna. När det är gjort kan Skogscentralens system söka fram uppgifterna i laji.fi, identifiera objekten och skicka informationen till NTM-centralen. I den här processen har Skogscentralen i det närmaste rollen av ett postkontor. NTM-centralerna får alltså hjälp av Skogscentralens datasystem i sin lagövervakning men ansvarar själva för materialet och användningen av materialet.

För tillfället innehåller Skogscentralens system information som kommit från Finlands miljöcentrals databas för ett och ett halvt år sedan. Det är utifrån den informationen som NTM-centralerna informeras om anmälningar om användning av skog i närheten av platser där hotade arter observerats. Skogscentralen har inte teknisk tillgång till observationer som gjorts senare, och därför skickas inga meddelanden om dem i samband med granskningen av anmälan om användning av skog.

Så fort som NTM-centralerna har gjort de specificeringar som behövs har Skogscentralen beredskap att ta in den nya informationen om hotade arter i sina system.

Målet är att den färskare informationen ska vara i användning i Skogscentralens system i höst. Fram till dess kan var och en kontrollera artinformationen manuellt i webbtjänsten laji.fi.  

 

Var kan amatörer registrera sina observationer av hotade arter?

NTM-centralerna ansvarar för hänsynen till hotade arter i samband med skogsbruket, enligt naturvårdslagen.

Det pågår ett ständigt arbete för att förbättra administrationen av artdata. En konkret åtgärd var att Finlands artdatacenter grundades. En av Artdatacentrets tjänster är portalen Laji.fi. Den samlar material från flera olika artdatasamlingar så att man kan studera dem samtidigt. Via Laji.fi kan dessutom vem som helst registrera sina egna artobservationer.

Sammanlagt finns det över 40 miljoner artobservationer i artdatabasen. 

Myndigheterna måste kontrollera informationen innan den används

Observationer som amatörer meddelat via Laji.fi är så kallade icke-kontrollerade observationer och kan alltså i vissa fall vara inexakta eller felaktiga. Därför kan den övervakande myndigheten, det vill säga NTM-centralen inte automatiskt använda den här frivilligt producerade informationen på samma sätt som professionellt utförda kartläggningar. Därför kan inte all information i Laji.fi användas som sådan i myndigheternas tillsynsarbete.

Alla aktörer har möjlighet att kontrollera artinformation till exempel på sin egen fastighet i Laji.fi. Dessutom kan man lämna in en begäran om information direkt till Artdatacentret för att få information som behövs i olika projekt, och då får man observationer som gjorts både av myndigheter och av amatörer. Detta är en avsevärd förbättring jämfört med tidigare, då endast myndigheterna hade tillgång till myndighetsinformation och endast amatörer hade tillgång till amatörernas information.  

Mer information om ämnet

 

Nyhetens bild: Mari Oja.

Det ser bra ut för blåbären Nyhet - 11.07.2022 11:05
Skyldigheten att bekämpa rottickan återgår till det normala Nyhet - 04.08.2022 13:15